al contingut a la navegació Informació de contacte

Taxa per ús privatiu de locals i espais públics municipals

TAXA PER ÚS PRIVATIU DE LOCALS I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.1.a del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa ús privatiu de locals i espais públics municipals, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa del domini públic local que té lloc mitjançant l’ocupació temporal de dependències dels edificis o de les instal·lacions municipals de servei públic, en els supòsits previstos a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.

Article 4. Responsables i successors

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència o autorització per a la utilització privativa de locals i espais públics municipals amb motiu d’interès general.

2. També estaran exempts del pagament de la quota  les entitats i associacions privades  sense ànim de lucre sempre que concorrin circumstàncies d’especial interès cultural, esportiu, artístic o socials que ho justifiquin.

3. Les entitats esportives del municipi sense ànim de lucre gaudiran de la gratuïtat d’ús pel que fa a l’activitat ordinària d’entrenaments, competició i altres activitats.

4. No s’aplicaran altres exempcions, possibles bonificacions o reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa serà la que s’estableix seguidament per les diverses instal·lacions municipals següents:

-Centre Cívic(tres plantes) .......................... 55 euros/dia/activitat

-Centre Cívic(dos plantes) .......................... 36 euros/dia/activitat

-Centre Cívic(una planta) ........................... 18 euros/dia/activitat

-Casal Vinaixenc ......................................... 51 euros/dia/activitat

-Zona esportiva ......................................... 720 euros/dia/activitat

-Sales i dependències edifici Ajuntament .. 64 euros/dia/activitat

-Casal d’Avis .............................................. 24 euros/dia/activitat

-Local Joves .............................................. 32 euros/dia/activitat

- zona i edifici escorxador .........................  5 euros/dia/activitat

-Consultori ..............................................   63 euros/dia/activitat

-Escoles ................................................. 345 euros/dia/activitat

Article 7. Fiança 

Juntament amb la quota tributària s’establirà una fiança de 200 euros per respondre de possibles desperfectes en l’ús de les instal·lacions municipals.

Article 8. Acreditament

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de la utilització privativa, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència o l’autorització.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud de llicència o d’autorització per a gaudir de la utilització privativa.

Article 9. Període impositiu

1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’hagi autoritzat la utilització privativa de les dependències municipals amb finalitat lucrativa.

2. Quan no s’autoritzi la utilització privativa esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de la utilització sol·licitada, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 10. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. Quan es sol·liciti autorització per la utilització privativa de les dependències municipals es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

Disposició final.-

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 21 d’agost de 2019, començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre en el BOP de Lleida i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.