al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de la taxa per ús del contenidor municipal de recollida de residus de la construcció i enderrocament.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DEL CONTENIDOR MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

Article 1r. Objecte

Aquesta ordenança té per objecte establir la taxa a satisfer pels usuaris del contenidor municipal de recollida de residus procedents de la construcció i enderrocament.

Article 2n. Fet imposable

  1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús del servei de recollida dels residus de la construcció que es generen a les obres de construcció o enderrocament, mitjançant la disposició d’aquest residus en el contenidor municipal.
  2. A aquest efecte, es consideren residus de la construcció els materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de la construcció. S’entenen per residus d’enderrocament els materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.

  1. No podran fes ús del servei municipal de recollida de residus de la construcció i per tant no estaran subjectes a aquesta taxa els residus de la construcció que requereixen un tractament especial com els compostos d’amiant i qualsevol altre que la normativa estableixi.

Article 3r. Subjectes passius

  1. Són subjectes passius contribuents la persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o enderrocament. En les obres que no necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o enderrocament.
  2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels immobles on es realitzi el fet imposable.

Article 4t.Quota tributària.

S’estableix una quota tributària de 0,07 euros quilogram de runa o enderroc.

S’estableix  un mínim de 3 euros per totes aquelles disposicions de runes que en aplicació de la quota de 0,07 €/kg.  estiguin per sota dels 3 euros.

Article 5è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què es sol·licita el servei. 

Article 6è. Declaració  i ingrés.

1.Els subjectes passius aportaran escrit de declaració dels residus generats. La declaració anirà acompanyada de rebut de pesada dels mateixos. En el mateix moment de presentar la declaració es liquidarà l’import de la taxa que el contribuent podrà fer efectiu en el termini de 10 dies hàbils.

  1. Quan la generació de residus de la construcció o enderrocs estigui emparat per un projecte o document tècnic que en prevegui el volum de residus generats, es farà una única declaració de residus per la totalitat de l’obra sense necessitat de rebut de pesada dels mateixos. En el mateix moment de presentar la declaració es liquidarà l’import de la taxa que el contribuent podrà fer efectiu en el termini de 10 dies hàbils.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal,  aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 16 d’octubre de 2019, i que ha quedat definitivament aprovada  començarà a regir a partir de l’endemà de la seva publicació íntegra en BOP de Lleida , i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.