al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de la taxa de la llar d'infants municipal.

Preu per ús del servei de llar d'infants.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LLAR D’INFANTS.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 ñ), del Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de llar d’infants.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa el gaudir i aprofitament del servei municipal de llar d'infants.

 

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones que tinguin legalment reconegut la pàtria potestat de l'alumne/a, tant si són els pares com tutors.

 

Article 4. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 5. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa mensual per alumne de 75 euros.

La quota fixada té caràcter irreductible i corresponen a una mensualitat sencera sense que sigui possible el prorrateig.

Quan per prescripció mèdica o per raons justificades el nen no pugui assistir al centre durant 1 mes sencer llavors es cobrarà la meitat de la quota, sempre prèvia notificació amb antelació al Centre.

 

Les tarifes indicades únicament s'apliquen a sufragar els costos genèrics del servei, amb exclusió expressa del material i activitats de caràcter extraordinari que seran sufragats a part.

 

Article 6. Acreditament

  1. La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la

sol·licitud que inicia l’actuació.

 

Article 7. Recaptació

A partir de l’inici del curs escolar, l'Ajuntament procedirà al cobrament mensual durant els primers deu dies del mes,

 

Article 8. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa que la desplega.

 

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir el curs escolar 2017-2018 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.