al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora del preu de les piscines municipals.

Preu per ús de les piscines municipals

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen  els articles 57 i 20.4 o), del text refós de la Llei  de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal.

 Article 2. Fet imposable

Consisteix en la utilització de la piscina municipal.

Article 3. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la piscina municipal.

2. Són substituts del contribuent, en el supòsit d’utilització dels serveis pels menors d’edat o incapacitats,  les persones que tinguin la pàtria potestat o els representants legals.

Article 4. Responsables

1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals.

Estan exempts del pagament de la taxa  per la prestació de serveis de piscines municipals els discapacitats veïns o residents al municipi amb grau igual o superior al 66 per cent. 

Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats o els seus representants hauran de sol·licitar-la amb aportació de document acreditatiu del grau de discapacitat emès per l’òrgan competent.

S’estableixen les següents bonificacions pels abonaments de temporada:

a)per les famílies nombroses i assimilades: bonificació del 30% de l’import dels abonaments.

b)per les persones amb mobilitat reduïda fins el 66%:30% de bonificació.

c)per domiciliació bancària del pagament abans del 24 de juny:15% de bonificació (noves domiciliacions i sols per la primera temporada).

Per poder gaudir de la bonificació dels apartats a) i b) els interessats o els seus representants hauran de sol·licitar-la amb aportació de document acreditatiu de la mobilitat reduïda o de reconeixement de família nombrosa emès per l’òrgan competent.

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Entrada individual per dia:

-de 4  a 10 anys...... 3 euros

-d’11 a 64 anys......  4 euros

- 65 o més anys ...   3 euros.

Entrada individual mig dia(a partir de les 15hores):

-de 4  a 10 anys...... 2,50 euros

-d’11 a 64 anys......  3 euros

- 65 o més anys ...   2,50 euros.

Abonament mensual:

-de 4  a 10 anys...... 15 euros

-d’11 a 64 anys......  25 euros

- 65 o més anys ...   15 euros.

Abonament temporada:

-de 4  a 10 anys...... 25 euros

-d’11 a 64 anys......  40 euros

- 65 o més anys ...   25 euros.

Article 7. Meritació 

La taxa es  meritarà en la formulació de la sol·licitud de l’abonament corresponent; o bé en el moment d’utilització del servei.

Article 8. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general tributària i la normativa que la desplega. 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir a partir de l’endemà de la  publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre de l’Ordenança, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.