al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei d’Hisendes locals.

 

Article 2n. Fet imposable

 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals.
 2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi hagut sol·licitud expressa de l'interessat.
 3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigeixi un preu públic.

 

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

 

Article 4t. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions subjectives

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies:

1a. Haver estat declarats pobres per precepte legal.

2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.

3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres

 

Article 6è. Quota tributària

 1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.
 2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
 3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament.

 

Article 7è. Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

A) Padró habitants

 1. Certificacions d'empadronament, de convivència i històrics……… 3 euros
 2. Qualsevol altre document expedit en relació al Padró................3 euros.

 

B) Cadastre

1.Consultes per finca....................0,30 euros/finca cadastal.

2.Consultes per titular.................. 1,5 euros/titular.

3.Certificacions en el marc del Punt d’Informació Cadastral

   - finques cadastrals terme municipal........ 2 euros.

   - finques cadastrals de la Comarca .......... 3 euros.

   - resta de finques cadastrals................... 5 euros.

   - certificació totalitat de finques per titular resident a Vinaixa ...... 10 euros.

   - certificació totalitat de finques per titular resident a les Garrigues ..... 15 euros.

   - certificació totalitat de finques per titular no resident a les Garrigues... 25 euros.

4.Formalització canvis de titularitat o alteració de finques........ 5 euros.

 

C)Urbanisme

1.Per expedició de còpies de plànols: DIN A4 ………0,15 euros la fotocòpia

                                                       DIN A3 ……..0,25 euros la fotocòpia

2.Per expedició de còpies de normes subsidiàries…… 0,10 euros la fotocòpia

3.Obtenció de cèdula urbanística o certificació a petició de part interessada………….. 50 euros.

4.Per informes a petició de part interessada……………..30 euros.

5.Qualsevol altra intervenció documental del tècnic urbanístic....30 euros.

6.Còpies Normes Subsidiàries en format informàtic ................. 5 euros.

 

D) Compulses

1.Compulses de documents aliens……... 0,30 euros compulsa.

2.Compulses de documents administratius propis…... 0,20 euros compulsa.

 

E) Altres

1.Certificació de documents o acords municipals...10 euros.

2.Fotocòpies de documents administratius........... 0,20 euros.

3.Fotocòpies documents aliens DIN A4 ................0,10 euros/fotocòpia

4.Fotocòpies documents aliens DIN A3.................0,20 euros/fotocòpia

5.Còpies de qualsevulla document en format informàtic ......5 euros.

 

Article 8è. Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa.

 

Article 9è. Acreditament

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

 

Article 10è. Declaració i ingrés

 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos expressa.
 2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 15 de desembre de 2006, i que ha quedat definitivament aprovada, començarà a regir a partir del dia següent al de la publicació del text íntegre de l'ordenança i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.