al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

Taxa per l'ús dels serveis urbanístics municipals.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable

1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en l'esmentat Decret Legislatiu i les Normes subsidiàries de planejament d'aquest municipi.

2. Estaran, també, subjectes a aquesta taxa les obres de  conservació i reparació que es realitzin a l'interior dels habitatges.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, enderrocaments de construccions, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents 

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.

c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes.

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.

2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària en resultarà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:

a) L’1,1 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.

b) El 0,5 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior.

c) El 0,5 per cent, en les parcel·lacions urbanes.

d) Vint euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article anterior.

2. Quota tributària mínima de 60 euros: la quota tributària serà de 60 euros quan en aplicació dels tipu de gravamen anteriors en resulti una quantitat inferior.

3. En el cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 0,3 per cent de les que s'assenyalen en el número ú, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.

Article 7è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.

Article 8è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.

2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no,

independentment de l’inici de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència.

Article 9è. Declaració

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, així com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 

Article 10. Liquidació i ingrés

1.Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.1.a), b) i d):

a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s'efectuarà la liquidació provisional sobre la base que ha declarat el sol·licitant.

b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que s'escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar en provisional. 

2. En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que es realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui, tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es determina a l'Impost sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter.

3. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que substitueix el contribuent per al seu ingrés directe a les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen el articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 21 d’agost de 2019 , i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir a partir de l’endemà de la seva publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre de l’Ordenança, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.