al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.

Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els serveis de subministraments.

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PUBLIC PER A PRESTAR ELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els seus articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 Article 2. Fet imposable

 Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels usos privatius i els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments d’interès general o que afectin a la generalitat o una part important del veïnat. Als esmentats efectes, s’inclouran entre les empreses i entitats anteriors aquelles que, emprant xarxes alienes, siguin distribuïdores i comercialitzadores dels serveis de subministrament.

 

L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa..

 Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats en l’article 33 de la Llei General Tributària que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament de gas, electricitat, aigua, telefonia, veu, dades, imatges i altres d’anàlegs; així com les empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament especial, o les que es beneficien d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització corresponent.

 Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada en la present Ordenança cal que:

 La persona física o jurídica o l’ens de l’article 33 de la Llei General Tributària presti els serveis referenciats al punt 1 directament als consumidors finals.

Els subministraments afectin o no a la generalitat o una part important del veïnat.  

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Base imposable

1.- Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

S’entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada empresa o entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme municipal. Caldrà incloure les quantitats percebudes per drets d’accés i interconnexió abonats per empreses i entitats distribuïdores i comercialitzadores.

No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi del subjecte passiu.

2.-Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa, en concepte d’accés o interconnexió.

3.-Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen l’objecte de la seva activitat.

4.-Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat de l’article 33 de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius.

 Article 6 . Quota tributaria

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta Ordenança

Article 7. Acreditament de la taxa

1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei.2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques es perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any natural.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en el mateix moment en què es presenta la declaració del tribut.2. Quan es tracta de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar a l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos bruts facturats l’exercici immediatament anterior.Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

Article 9 . Convenis de col·laboració

Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació.

Article 10. Infraccions i sancions

 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

 Disposició final

 La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29 de juliol de 2004 regirà des de l’1 de gener de 2005 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.