al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri local.

Taxes per al manteniment del cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres.

ORDENANÇA REGULADORA DE TAXA DEL CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL. 

Article 1. Fonaments i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 20.4 p) i 57 del text refós de la Llei de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix l'ordenança i la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal per l’ assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons, tombes o de sepultures, ocupació d'aquests panteons o sepultures, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de làpides, reixes i guarniments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts, exhumació i trasllat de cadàvers, autorització a empreses per a la prestació de serveis funeraris, registre de transmissions i qualsevol altre que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o s'autoritzi a instància de part. 

Article 3. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis i que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

Article 4. Responsables

  1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària. 
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 

Article 5. Exempcions

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 

  1. a) Els enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per comte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats. 
  2. b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 

Article 6è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:

1.Concessió de sepultures a vint-i-cinc anys, excepte columbaris.

  1. a) Nínxols cementiri històric: 400 euros cada nínxol. Renovació de concessió 100 euros.
  2. b) Nínxols de l’ampliació( lletres C i D de les fileres 101 a 109): 550 euros cada nínxol. Renovació de concessió:125 euros.
  3. c) Nínxols de l’ampliació (lletres A i B):780 euros el parell(A-B). Renovació de concessió 187 euros. 

Renovació de concessió: la renovació de concessió sols ho és quan s’estableix sobre la mateixa sepultura sobre la qual finalitzava la concessió i a favor del mateix titular que va contractar inicialment la concessió o a favor del primer titular que el succeeix sempre que sigui descendent del primer fins el segon grau. 

2.Concessió de columbaris a vint-i-cinc anys.

  1. a) Primera concessió:250 euros.
  2. b) Renovació de concessió: 100 euros. 

3.Exhumacions: 50 euros. 

4.Inhumació: 50 euros. 

5.Transmissions de sepultures i expedició de duplicat de títol per pèrdua o deteriorament de l’original: 30 euros. 

6.Conservació i manteniment del cementiri, per sepultura: 10 euros/any. 

Article 7. Meritació

La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir, quan s’autoritzin els serveis.

No obstant, la taxa per conservació i manteniment de nínxols, sepultures i altres es merita l’1 de gener de cada any i no es podrà reduir. 

Article 8. Règim de declaracions i ingrés

Per a la taxa de manteniment es formarà un padró anual, amb els titulars de les concessions d’ús privatiu, que inclourà les variacions produïdes en l’exercici anterior.

En el cas de les taxes per serveis concrets i per l’autorització de serveis funeraris a empreses, l’Ajuntament practicarà la liquidació en el moment de concedir l’autorització.

El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari. 

Article 9. Infraccions i sancions

Pel que respecta a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que es corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 10 d’octubre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2019 a excepció de l’article 6.1 i 6.2 relatius a les quotes tributàries de les concessions de sepultura que començarà a regir l’endemà de la publicació del text íntegre de l’ordenança en BOP de Lleida. Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.