al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.

Taxa pel manteniment del clavegueram municipal.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
 2. a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
 3. b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal.
 4. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques o solars que no disposen de comptador d’aigua i les que no estiguin connectats a la xarxa d’aigua.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària:
 2. a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
 3. b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
 4. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Article 4t. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Quota tributària

 1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 250 euros.
 2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determina per tarifes fixes trimestrals.

A aquest efecte, s’aplicarà una tarifa única trimestral de 8,54 euros.

Article 6è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa.

Article 7è. Acreditament

 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:
 2. a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulava
 3. b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.
 4. Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no sobrepassi els cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
 5. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any.

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

 1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa.

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.

 1. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran en els períodes i terminis que per acord del Ple es determini.
 2. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s'escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptació.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 28 d’agost de 2008, i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir el dia 1 de gener de 2009, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.