al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de l'ús de l'aigua del pou de Sant Miquel

Condicions i tarifes per a l'ús de l'aigua del Pou de Sant Miquel.

 

Article 1. Objecte.

L'objecte de la present ordenança és regular l'ús de l'aigua del Pou de Sant Miquel, que és de titularitat pública municipal, amb finalitats d’ús estrictament agrícoles i mitjançant l'ús d'una clau personal. Aquesta ordenança té com a finalitat establir les condicions i tarifes per a l'ús de l'aigua d'aquest pou.

 

Article 2. Clau d'Accés

1.Per poder accedir i fer ús de l'aigua del Pou de Sant Miquel, els interessats hauran de sol·licitar una clau d'accés a l'Ajuntament de Vinaixa.

2.L’atorgament d’una clau s’haurà de realitzar mitjançant una petició amb instància a l’Ajuntament de Vinaixa. En la petició haurà de constar-hi les dades del titular, e-mail, telèfon mòbil i direcció fiscal.

3.En la mateixa petició s’haurà d’entregar la següent documentació:

    1. La Declaració Única Agrària en nom del titular.
    2. Que com a mínim 4 ha declarades a la DUN siguin en el terme municipal de Vinaixa.

4.Haver realitzat el pagament segons l’article 4.

5.L’Ajuntament es reserva el dret de demanar anualment la DUN per renovar la clau.

 

Article 3. Ús permès de la clau.

1.-L’ús de la clau i l’aigua obtinguda del pou es pot dedicar únicament a activitats agrícoles o ramaderes de finques o granges  del terme del municipi de Vinaixa.

2.-L’aigua obtinguda a partir d’una clau sols es podrà destinar a les finques incloses a la DUN que donen dret a aquella clau.  Extreure aigua del pou amb una clau i destinar-la a fiques alienes a la DUN per la qual es va destinar una clau es considerarà infracció greu.

3.-El titular de la clau la pot cedir a un tercer( tractoristes, contractat, operari d’empres de treballs agrícoles,...) per que en faci les extraccions d’aigua oportunes i sempre donant compliment a la destinació de l’aigua que estableix l’apartat  primer i segon d’aquesta article.  

 

Article 4. Altres usos no agrícoles.

Seran permesos els següents usos aliens a l’activitat agrícola:

1-Usos d’emergència: es permetrà la sostracció d’aigua amb cisternes, camions o cotxes de bombers que hagin d’atendre l’apagament d’incendis ja siguin en el terme de Vinaixa o en altre terme, ja siguin focs forestals o  focs de construccions o qualsevol altra edificació.

2-Les unitats de manteniment de carreteres, autopistes o vies fèrries  ja siguin de titularitat estatal, autonòmica o de la Diputació i adscrites a la corresponent administració podran disposar de l’aigua necessària sempre que no es comprometi la disponibilitat per als usos agrícoles i ramaders de l’article tercer.

3-Els serveis de manteniment subcontractats pel manteniment de les infraestructures de l’anterior punt podran fer ús de del pou, sempre que no es comprometi la disponibilitat per als usos agrícoles i ramaders, prèvia liquidació de la taxa corresponent.

4-L’Ajuntament de Vinaixa podrà decidir, si les necessitats així ho fan necessari, destinar l’aigua a qualsevol ús que ho requereixi.

 

Article 5. Tarifes

1.L'ús de la clau personal per accedir al Pou de Sant Miquel tindrà una tarifa de 15 euros per unitat en concepte de fiança. El retorn de la clau en bon estat es retornarà els 15€. En cas de no retornar-ho en els següents 6 mesos després de deixar d’estar activa, no es retornarà la fiança.

2.El servei d'ús de l'aigua del pou tindrà una tarifa anual de 50 euros per cada usuari registrat. Sense perjudici, que en qualsevol moment, per instruccions de l’Agència Catalana de l’Aigua, sigui necessari establir un preu per metre cúbic i liquidar el cànon de l’aigua.

3.La tarifa anual és en concepte de manteniment i subministrament elèctric degut a l’ús dels mecanismes. En cap cas és per l’aigua consumida.

4.Els serveis de manteniment subcontractats pel manteniment de les infraestructures de l’article 3.3 liquidaran la taxa vigent de l’ordenança reguladora de la taxa de subministrament d’aigua.

 

Article 6. Pagament de Tarifes

1.El pagament de les tarifes es realitzarà anualment, abans del 31 de gener de cada any.

2.Els usuaris hauran de presentar el comprovant de pagament a l'Ajuntament de Vinaixa per mantenir vigent el seu dret d'ús.

3.Es podrà domiciliar el pagament que es girarà pel banc a la segona quinzena de desembre de l’any anterior.

4.El valor de la tarifa anual s’actualitzarà cada any segons l’IPC.

5.El dia 1 de febrer de cada anualitat es desactivaran les claus que no han formalitzat el pagament.

 

Article 7. Control i Supervisió

1.L'Ajuntament de Vinaixa es reserva el dret de controlar i supervisar l'ús de l'aigua del Pou de Sant Miquel per assegurar-se que es compleixen les condicions i finalitats establertes en aquesta ordenança.

2.En cas de detectar un ús no autoritzat o un ús que no concorda amb la Declaració Única Agrària presentada, es podran prendre les mesures necessàries, incloent la revocació del dret d'ús i la imposició de sancions segons la legislació aplicable i l’article 9.

 

Article 8. Infraccions.

1.Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la seva gravetat i impacte sobre els recursos hídrics i la comunitat agrícola.

2.Són infraccions lleus:

-no tenir cura en l’estalvi de l’aigua amb conductes o maneres de fer que desaprofiten l’aigua.

-fer ús de l’aigua per la neteja de maquinària agrícola o d’altres vehicles.

3.Són infraccions greus:

-cometre en el termini de 6 mesos dos infraccions lleus.

-destinar l’aigua a fiques alienes a la DUN per la qual es va destinar una clau.

-malbaratar ostensiblement l’aigua del pou.

4.Són infraccions molt greus:

-cometre en el termini de 6 mesos dos infraccions greus.

-comercialitzar amb l’aigua del pou.

-usar aigua en finques fora terme.

 

Article 9. Sancions.

Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de 100 euros.

Les infraccions greus es sancionaran amb multa de 300 euros.

Les infraccions molt greus es sancionaran amb la suspensió del dret a clau d’un any.

 

Article 10. Modificació i Derogació.

L'Ajuntament de Vinaixa es reserva el dret de modificar o derogar total o parcialment aquesta ordenança en qualsevol moment quan així ho cregui oportú. Les modificacions o derogacions es notificaran col·lectivament amb anunci al BOP de Lleida, a l’e-tauler municipal i al tauler de les oficines de l’Ajuntament.

 

Entrada en Vigor La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província.