al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.

Text normatiu regulador de l'impost de construccions.

Ordenança reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres

 

Article 1. Fet imposable

  1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal de Vinaixa, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi.
  2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir en:

a)Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.

b)Obres de demolició.

c)Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte exterior.

d)Qualsevulla altra construcció, instal·lació i obra que requereixi llicència urbanística.

 

Article 2. Subjecte passiu

1.Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que siguin els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzi aquesta. A aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost de la seva realització.

2.Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.

3.Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .

4.Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública

Article 3. Responsables

1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2.Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats

3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4.Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5.En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 4. Base imposable, quota, i meritament.

1.La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, a efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent. S’entén com a cost real i efectiu els cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.

2.La quota de l’Impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3.El tipus de gravamen serà del 2,50%.

4.El Tribut s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència.

 

Article 5. Autoliquidació de l’impost.

1.Els subjectes passius d’aquest Impost vénen obligats a autoliquidar-lo, i utilitzaran a l’esmentat efecte el model de declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament, tenint en compte a l’esmentat fi el moment de la meritació del Tribut.

2.La concessió de la llicència o l’inici de la construcció portarà aparellada l’obligació de declarar i autoliquidar provisionalment el Tribut.

3.La base imposable de la liquidació provisional estarà constituïda pel pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats.

 

Article 6. Liquidacions provisionals i definitives

  1. A la vista de la instal·lació, construcció o obra realitzada que hagués estat objecte de liquidació provisional en qualsevol dels supòsits anteriors,
  2. Un cop finalitzada aquesta, es practicarà liquidació definitiva per part de l’Ajuntament o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària, d’acord amb la base imposable efectiva que correspongui, exigint o tornat al subjecte passiu la quantitat que procedeixi.

L’Administració municipal o l’òrgan que tingui delegada la gestió tributària i/o la inspecció podrà requerir a les persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, d’altres documents que s’estimin necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no atenguin els requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense causa que ho justifiqui, incorreran en les infraccions tributàries previstes a l’article 77 i següents de la Llei General Tributària.

 

Article 7. Bonificacions

1.S’estableix una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques i de foment del treball, ja sigui per creació de nous llocs de treball o consolidació dels existents.

2.La bonificació no s’aplicarà d’ofici i haurà de ser acordada, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per majoria simple dels membres del Ple qui en declararà l’especial interès o utilitat municipal esmentat.

3.S’estableix una bonificació del 95% en les obres i construccions que tinguin per objecte l’arranjament de les façanes i dels elements que la componen con entrades, finestres, galeries, balcons o terrasses.

4.També per l’arranjament de les cabanes i pallisses s’estableix una bonificació del 95%. Per obtenir aquesta les construccions hauran de constar al Cadastre i seran construccions de pedra.

 

Article 8. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l’Impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

 

Article 9. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2009, i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva i del text íntegre de l’Ordenança, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.