al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança relativa a l'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

Article 1. Fet imposable

 1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques qualsevol que siguin la seva classe i categoria.
 2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
 3. No estan subjectes a l'impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

 

Article 2. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
 2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.
 3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública.

 

Article 3. Successors i responsables

 1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin liquidats, sense que es puguin transmetre les sancions.
 1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades, es transmetran als socis, partícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins als terminis següents:
  • Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
  • Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui,

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

 1. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin , o siguin beneficiàries de l’operació.
 2. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les dites entitats.
 3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.
 4. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats.
 5. També respondran solidàriament els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici, exceptuant-ne les adquisicions fetes en procediment concursal.
 6. Els administradors de persones jurídiques de fet o de dret que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària respondran del deute tributari pendent i de les sancions.

b)En els supòsits de cessament en les activitats, per les obligacions tributàries meritades i que es trobin pendents a la data del cessament, sempre que no s’hagués fet el necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords causants de l’impagament.

9. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica

10. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

Article 4. Exempcions i bonificacions

 1. Estaran exempts d'aquest impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una persona amb alguna disfunció o incapacitat física.

g) Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Es consideraran persones amb minusvalidesa aquells que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%

A l’efecte de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar la següent documentació:

 1. Certificat de la minusvalidesa emesa per l’òrgan i l’administració competent.
 2. Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu i el no gaudiment d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant manifestació signada pel titular del vehicle. La falsedat en aquesta manifestació constituirà infracció greu, d’acord amb l’establert a l’article 194 de la Llei 58/2003, General Tributària.

Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament

h) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

 

 1. S’estableixen les següents bonificacions:

A) Pels vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una bonificació de 50% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.

B)Pels vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una bonificació de 20% per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.

C)En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació establerta a l’apartat A) els vehicles que tinguin per única propulsió el motor elèctric. I gaudiran de la bonificació establerta a l’apartat B) els vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen i els vehicles híbrids(motor de combustió i motor elèctric) amb emissions de C02 fins 120 gr/km.

 

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals

 1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e) i g) són de caràcter pregat.
 2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
 3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

 

Article 6. Quota tributària

 1. A les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les hisendes locals, se’ls aplicarà un coeficient d’1,5. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
 2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa Llei €

Coef.

Tarifa municipal

a) TURISMES

- De menys de 8 cavalls fiscals

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals

- De més de 20 cavalls fiscals

 

12,62

34,08

71,94

89,61

112,00

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

18,93

51,12

107,91

134,415

168

b) AUTOBUSOS

- De menys de 21 places

- De 21 a 50 places

- De més de 50 places

 

83,30

118,64

148,30

 

1,5

1,5

1,5

 

124,95

177,96

222,45

c) CAMIONS

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

 

42,28

83,30

118,64

148,30

 

1,5

1,5

1,5

1,5

 

63,42

124,95

177,96

222,45

d) TRACTORS

- De menys de 16 cavalls fiscals

- De 16 a 25 cavalls fiscals

- De més de 25 cavalls fiscals

 

17,67

27,77

83,30

 

1,5

1,5

1,5

 

26,505

41,655

124,95

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

 

 

 

17,67

27,77

83,30

 

 

 

1,5

1,5

1,5

 

 

 

26,505

41,655

124,95

f) D’ALTRES VEHICLES

- Ciclomotors

- Motocicletes fins a 125 cc

- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc

- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc

- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc

- Motocicletes de més de 1.000 cc

 

4,42

4,42

7,57

15,15

30,29

60,58

 

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

6,63

6,63

11,355

22,725

45,435

90,87

 • Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viaria i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
 • Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
 • En tot cas el concepte genèric de “tractors” a què es refereix el quadre de tarifes del Real Decret Legislatiu 2/2004, comprèn tant els tractors de camions com els tractors d’obres i serveis.
 • Les furgonetes, vehicles mixtes adaptats, Pick-up i auto-caravanes MMA ≤ 3.500 Kg. tributaran com a turismes d’acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents:

a) Si el vehicle està habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor, tributarà com autobús.

b) Si el vehicle està habilitat per transportar més de 525 Kg.de càrrega útil, tributarà com a camió

 • Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.
 • Els moto-carros tenen la consideració, a l’efecte de l’impost, de motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
 • Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
 • Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents als tractors.
 • Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes fins a 125 cc i podran gaudir de les bonificacions previstes en aquesta ordenança.

 

Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició.
 2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre de l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
 4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest inclòs.
 5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.
 6. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent.

Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any.

Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat a la compravenda no cal que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició.

Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.

 

Article 8. Règims de declaració i d’ingrés

 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’hagin pogut realitzar.
 2. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.
 3. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost que resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora. Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l'oficina gestora verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració.
 1. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, l’obligat tributari haurà d’acreditar d’estar al corrent de pagament de l’impost de l’exercici anterior al qual es pretengui aquesta alteració. A aquests efectes l’Ajuntament comunicarà a les dependències de la Prefectura provincial de tràfic telemàticament l’estat del rebut o liquidació de l’exercici anterior, així com les variacions que sobre el mateix es puguin anar produint.

 

Article 9. Padrons

 1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
 2. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Així mateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili fiscal de què pugui disposar l'Ajuntament.
 3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini de trenta dies hàbils, perquè els interessats legítims puguin examinar‑lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
 4. El pagament de les quotes anuals es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament o l’Administració encarregada de la gestió, tot anunciant‑lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans que es creguin més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

 

Article 10. Gestió per delegació

 1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'Administració delegada. En concret, les facultats de l’article 2, 3, 5, 7 i 8 d’aquesta Ordenança.
 2. En els supòsits de delegació de l’apartat anterior l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals rebrà la informació que, sobre modificacions de padró comunicarà Trànsit i actualitzarà el padró.
 3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.
 4. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de l'autoliquidació, que prèviament s’haurà ingressat en l’entitat col·laboradora. Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui.

 

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal o reglamentari que afectin qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

 

Disposició Transitòria

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es vulguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

 

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 d’octubre de 2023 i publicada al BOP de Lleida núm.243 de 20 de desembre de 2023, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2024 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.