al contingut a la navegació Informació de contacte

Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei d’abastament d’aigua potable al terme municipal de Vinaixa.

Article 2. Forma de gestió i titularitat del Servei

El Servei d’abastament d’aigua potable és de titularitat municipal, sense perjudici de la forma de gestió que s’aprovi per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vinaixa podrà prestar el Servei d’abastament d’aigua potable mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret; podrà estructurar el Servei i donarà publicitat de la seva organització, sigui quina sigui la forma de prestació escollida, directa o indirecta, d’acord amb allò establert al text refós de règim local. Donarà credencials a les persones a ell adscrites, per a coneixement i garantia de tots els usuaris.

Article 3. Elements materials del Servei

Són elements materials del Servei d’abastament domiciliari d’aigua potable els següents:

Les captacions d’aigua, elevacions, dipòsits d’emmagatzament, xarxa de distribució, ramal d’escomesa, clau de presa, clau de registre, clau de pas.

 1. Dipòsits d’emmagatzement. La capacitat en els dipòsits de regulació i reserva de la xarxa urbana de distribució sempre haurà de ser suficient per a garantir les necessitats del Servei
 2. Xarxa de distribució. És aquella necessària per tota la població del municipi en les condicions establertes reglamentàriament
 3. Ramal d’escomesa. És la canonada que enllaça la instal·lació general de l’immoble amb la xarxa de distribució. Travessa el mur de tancament de l’edifici per un forat practicat pel propietari o abonat, de tal manera que el tub quedi solt i li permeti la lliure dilatació, si bé, haurà de ser rejuntat de manera que l’orifici resti impermeabilitzat. La seva instal·lació anirà a compte del prestador del Servei i a càrrec del propietari i les seves característiques es fitxaran d’acord amb la pressió de l’aigua, cabal subscrit, consum previsible, situació del local i serveis que comprengui, d’acord amb les normes bàsiques d’instal·lacions
 4. Clau de presa. Es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas d’aigua al ramal d’escomesa. La seva utilització correspondrà exclusivament al prestador del Servei o aquella persona que aquest autoritzi
 5. Clau de registre. S’ubica sobre el ramal d’escomesa en la via pública junt a l’edifici. La seva utilització correspondrà exclusivament al prestador del Servei o persona autoritzada per aquest
 6. Clau de És aquella situada en la unió del ramal d’escomesa amb el tub d’alimentació, junt al llindar de la porta de l’interior de l’immoble, i s’allotjarà en una càmera amb desguàs a l’exterior o clavegueram construïda pel propietari o abonat

Article 4. Obligacions del prestador del servei

El prestador del Servei d’abastament domiciliari d’aigua potable està subjecte al compliment de les següents obligacions:

 1. Prestar el Servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot abonat que ho sol·liciti en els termes establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables
 2. Mantenir les condicions sanitàries i les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent aplicable
 3. Mantenir la disponibilitat i regularitat del subministrament
 4. Col·laborar amb l’abonat en la solució de les situacions que el subministrament pugui plantejar
 5. Efectuar la facturació prenent com a base les lectures periòdiques dels comptadors o altres sistemes de medició, i la tarifa legalment autoritzada per l’organisme competent

Article 5. Drets del prestador del servei

El prestador del Servei té els següents drets:

 1. Cobrament dels serveis prestats com quota de Servei, així com de l’aigua consumida per l’abonat, o del mínim establert si el consum no hi arriba, als preus de la tarifa oficialment aprovada
 2. Comprovació i revisió de les instal·lacions interiors dels abonats, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas de que aquella produís pertorbacions a la xarxa
 3. Disposar d’una tarifa del Servei suficient per autofinançar-se. Quan l’anterior equilibri no pugui produir-se, tindrà dret a demanar una nova tarifa o en el seu defecte la corresponent compensació econòmica

Article 6. Obligacions de l’abonat

L’abonat estarà subjecte a les següents obligacions:

 1. Satisfer puntualment l’import del Servei d’aigua d’acord amb lo previst a aquest Reglament
 2. Pagar les quantitats resultants de liquidació per errada, frau o avaria imputables a l’abonat
 3. Usar l’aigua subministrada en la forma i per els usos establerts a la pòlissa
 4. Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament d’aigua a altres locals o vivendes als consignats a la pòlissa
 5. Permetre l’entrada al local del subministrament en les hores hàbils o de normal relació amb l’exterior, al personal del Servei que exhibint l’acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions
 6. Respectar els precintes col·locats pel Servei o pels organismes competents de l’Administració
 7. Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte o pòlissa
 8. Comunicar al subministrador qualsevol modificació en la instal·lació interior, en especial nous punts de consum que resultin significatius pel seu volum
 9. Preveure les instal·lacions d’elevació, grups de pressió i dipòsits d’acord amb lo establert en aquest Reglament

Article 7. Drets de l’abonat

L’abonat al Servei gaudirà dels següents drets:

 1. Disposar de l’ aigua en les condicions higiènico sanitàries de conformitat amb la normativa legal aplicable
 2. A que se li facturin els consums a les tarifes vigents
 3. Subscriure un contracte o pòlissa de subministrament subjecte a les garanties de la normativa establerta
 4. Formular les reclamacions administratives que cregui convenients d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament

CAPÍTOL II

Contractació d’abonaments

Article 8. Subscripció de pòlissa

No es portarà a terme cap subministrament sense que l’usuari hagi subscrit amb el prestador del Servei la corresponent pòlissa d’abonament o contracte de subministrament. Un cop concedit el subministrament aquest no serà efectiu fins que l’abonat no hagi fet efectius els treballs de connexió, fiança i drets establerts a la ordenança fiscal.

El prestador del Servei podrà negar-se a subscriure pòlisses o contractes d’abonament en els següents casos:

 1. Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui assignar el contracte d’acord amb les determinacions d’aquest Reglament
 2. En cas de que la instal·lació del peticionari no compleixi les prescripcions legals i tècniques que han de satisfer les instal·lacions receptores
 3. Quan es comprovi que el peticionari del Servei ha deixat de satisfer l’import de l’aigua consumida, en virtut d’un altre contracte subscrit amb el prestador del Servei i fins tant no aboni el seu deute. Contràriament el prestador del Servei no podrà negar-se a subscriure la pòlissa amb un nou propietari o arrendatari del local encara que l’anterior sigui deutor al prestador amb facturació o amb rebuts pendents de pagament, els quals podran ser reclamats a l’anterior per la via corresponent
 4. Quan el peticionari no presenti la documentació legalment exigida
 5. La baixa no podrà mai reprendre’s a nom del mateix abonat, a no ser que aboni els mínims de consum o quotes de Servei establertes, durant el temps que hagi estat de baixa

Article 9. Pòlissa única per a cada subministrament

La pòlissa o contracte de subministrament s’establirà per cada servei i ús, essent obligatori estendre pòlisses separades per aquells subministraments que exigeixin l’aplicació de tarifes o condicions diferents.

Article 10. Condicions de contractació

Per a formalitzar amb el Servei la pòlissa de subministrament, serà necessari presentar prèviament, a les oficines del prestador del Servei, la sol·licitud de la mateixa d’acord amb les condicions establertes a continuació.

La petició es farà en imprès normalitzat que facilitarà el prestador del Servei. Aquest podrà facilitar també el tràmit pel sistema que pugui resultar més convenient per ambdues parts.

En la sol·licitud es farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, el domicili, el nom del futur abonat, domicili del subministrament, caràcter del mateix, ús a que ha de destinar-se l’aigua, cabal necessari o les bases per fitxar-lo d’acord amb la normativa vigent, i domicili per a notificació.

Comunicada pel Servei l’acceptació de la sol·licitud i per poder procedir a la formalització de la pòlissa, el sol·licitant haurà d’aportar la documentació legalment exigible, formada com a mínim per:

 • Acreditació de la propietat de l’edifici a connectar, o autorització del
 • Butlletí d’instal·lació, subscrit per l’instal·lador autoritzat i visat pels Serveis d’Indústria de la Generalitat de
 • En cas de vivenda cèdula d’habitabilitat i llicència de primera ocupació, d’acord amb l’establert a l’article 91.5 del Reglament d’activitats, obres i serveis de la Generalitat de
 • Si és local comercial o indústria; la llicència d’obertura.
 • Si és un subministrament per obres; la llicència municipal d’obres en vigència.

Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les que es va contractar, quedant prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar el seu abast, pel que en qualsevol cas serà necessària una nova sol·licitud.

Article 11. Durada de la pòlissa

Els contractes es consideren estipulats pel termini fitxat a la pòlissa i s’entenen tàcitament prorrogats pel mateix període a menys que una de les parts amb un mes d’antelació avisi de forma expressa i per escrit a l’altre part el desig de donar-lo per finalitzat. Això, no obstant, si dintre del primer any a comptar des de l’inici del subministrament, l’abonat, per qualsevol causa, donés per finalitzat el contracte correran al seu càrrec les despeses causades per aquesta resolució.

Article 12. Modificacions en la pòlissa

Durant la vigència de la pòlissa, aquesta s’entendrà modificada sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial en relació amb la tarifa del Servei i del subministrament que s’entendrà modificada en l’import i condicions que disposi l’autoritat o els organismes competents.

Article 13. Cessió del contracte

Com a regla general es considera que l’abonament al subministrament d’aigua és personal i no podrà cedir els seus drets a tercers ni podrà exonerar-se de les seves responsabilitats en relació al Servei.

No obstant, l’abonat que estigui al corrent del pagament podrà traspassar la seva pòlissa a un altre abonat que vagi a ocupar el mateix local amb les mateixes condicions existents. En aquest cas, l’abonat ho posarà en coneixement del prestador del Servei mitjançant comunicació escrita, que inclogui la conformitat expressa del nou abonat, per correu certificat amb acusament de rebut o lliurada personalment en el domicili del prestador del Servei, el qual haurà d’acusar-li rebut de la comunicació.

En el cas de que la pòlissa subscrita per l’abonat anterior no contingui cap condició que es trobi en oposició amb la forma que hagi de continuar prestant-se el subministrament, seguirà vigent la pòlissa anterior fins a l’extensió de la nova pòlissa.

El prestador del Servei, a la rebuda de la comunicació, haurà d’estendre una nova pòlissa a nom del nou abonat, que aquest haurà de subscriure en les oficines del prestador. L’abonat antic tindrà dret a recobrar la seva fiança i el nou haurà d’abonar allò que li correspongui segons les condicions vigents en el moment del traspàs. En el cas de que la pòlissa contingui clàusules especials, serà necessària la conformitat del prestador del Servei, a més de la del nou abonat. El Servei podrà, si s’escau, substituir el comptador per un de nou, que anirà a càrrec del nou abonat.

Recíprocament, el prestador del Servei no podrà transferir els drets derivats de la pòlissa, a no ser que imposi al nou titular l’obligació de respectar les seves estipulacions i compti amb l’anuència expressa de l’organisme competent de l’Administració, comunicant-ho per escrit al nou abonat.

Article 14. Subrogació

En produir-se la defunció del titular de la pòlissa d’abonament, el cònjuge, descendents, ascendents i germans que haguessin conviscut habitualment, almenys amb dos anys d’antelació a la data de defunció, podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos anys de convivència pels sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni pel seu cònjuge. L’hereu o legatari podrà subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o ús de la vivenda o local. Les persones jurídiques només es subrogaran en els casos de fusió per absorció.

El termini per subrogar-se serà, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i es formularà mitjançant nota estesa en la pòlissa existent signada pel nou abonat i pel prestador del Servei, quedant subsistent la mateixa fiança.

Article 15. Rescissió de la pòlissa

L’incompliment per les parts de qualsevol de les obligacions recíproques contingudes en el contracte de subministrament o pòlissa, donarà lloc a la rescissió del contracte, conforme allò establert en el capítol 3 d’aquest Reglament.

Article 16. Condició resolutòria de les pòlisses

El prestador contractarà sempre amb els seus abonats a reserva que siguin concedits els permisos necessaris per a poder efectuar les instal·lacions que requereixin els subministraments que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives necessàries per l’ús de la vivenda o local a subministrar.

CAPÍTOL III

Condicions del subministrament

Article 17. Pluralitat de pòlisses en un immoble

S’entendrà una pòlissa d’abonament per cada vivenda, local o dependència independents, encara que pertanyin al mateix propietari o arrendatari i siguin contigües, tret que es tracti de subministrament per comptador o aforaments generals, en què es formalitzarà una sola pòlissa a nom del propietari.

En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a rec de jardins, etc., caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament, independent de les restants de l’immoble, a nom de la propietat o comunitat de propietaris.

Si se sol·licita una sola pòlissa d’abonament general per tot l’immoble, sense existència de pòlisses individuals per vivenda, local o dependència, s’aplicaran sobre aquest pòlissa general tantes quotes de Servei o mínims com vivendes, locals o dependències que, susceptibles d’abonament, se serveixin mitjançant el subministrament general.

Aquesta modalitat de contractació serà una excepció, que inclourà aquells abonats existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

Article 18. Fiança

El prestador del Servei podrà exigir en el moment de la contractació del Servei una fiança en garantia del pagament dels rebuts del subministrament, la qual haurà d’ésser dipositada per l’abonat en el moment de la contractació. En cap cas aquesta fiança podrà ser superior a la xifra resultant de sumar l’import de la quota de Servei o el mínim mensual que li correspongui i el d’aplicar la tarifa vigent, en el dit moment, als metres cúbics corresponents a cinquanta hores de funcionament del comptador que ha d’instal·lar-se, a la seva capacitat nominal.

La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l’abonat a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l’abonat, durant la seva vigència, que se li apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts.

En el cas de no existir responsabilitats pendents a la resolució del contracte, la societat procedirà a la devolució de la fiança al seu titular o al seu representant legal. Si existís responsabilitat pendent, l’import de la qual fos inferior al de la fiança, es retornaria la diferència resultant.

Article 19. Classes de subministrament

El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats normals d’una vivenda.

El subministrament comercial és l’aplicació de l’aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, hotels i indústries, quan la base de l’aigua no s’estableix una indústria o no intervingui l’aigua de manera predominant en l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte.

El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com element del procés de fabricació per incorporació al producte o com determinant del resultat, sense que l’existència d’una indústria en el local determini per si sola l’aplicació del subministrament industrial.

El subministrament agrícola és el destinat al rec per a l’obtenció de productes agrícoles, compreses les explotacions industrials de floricultura, no trobant-se el prestador del Servei obligat a aquest tipus de subministrament.

Quan en un immoble urbà existeix una zona de jardí o hort, no podrà emprar-se per al seu rec l’aigua contractada per a l’immoble; aquest subministrament haurà de ser objecte d’un contracte especial per aforament o fixant per comptador els consums indispensables, segons l’extensió del terreny a regar i els seus cultius, no trobant-se tampoc el prestador del Servei obligat a aquest tipus de subministrament.

Article 20. Prioritat de subministrament

L’objectiu prioritari del subministrament d’aigua és satisfer les necessitats domiciliàries de les vivendes de la població urbana. Els subministraments d’aigua per a usos industrials, agrícoles i de rec, es donaran en l’únic cas que les necessitats de l’abastament ho permetin.

Quan el Servei ho exigeixi, prèvia conformitat de l’Ajuntament, el prestador podrà en qualsevol moment disminuir, i fins i tot suspendre, el Servei per a usos agrícoles, de rec o industrials, sense que per això es contregui obligació alguna d’indemnització, donat que aquest subministraments queden en tot subordinats a les exigències del consum domèstic.

El prestador del Servei quedarà exonerat de responsabilitat civil per falta de subministrament quan aquesta afecti a processos industrials, clíniques i altres de naturalesa anàloga on aquest sigui bàsic per a la seva funció, que per les seves especials característiques deuran proveir-se de mitjans de reserva.

Article 21. Instal·lacions de l’abonat

Les instal·lacions utilitzades pels abonats en tot moment han de reunir les condicions de seguretat reglamentàries, podent el prestador del Servei negar el subministrament en cas de noves instal·lacions o reforma de les existents per no reunir els requisits legals. A aquests efectes, el prestador del Servei podrà portar a terme en les dites instal·lacions les comprovacions necessàries abans de connectar l’aigua.

Quant a les instal·lacions antigues en ús, el prestador del Servei pot comunicar a l’Ajuntament i als abonats la falta de seguretat d’aquelles, quedant l’abonat obligat a corregir la instal·lació, si així ho jutja pertinent l’Ajuntament i en el termini que el mateix ordeni. Si l’abonat no compleix allò disposat, el prestador del Servei queda facultat per suspendre el subministrament.

El prestador del Servei no percebrà cap quantitat per la revisió instal·lacions, quan es produeixi per la seva pròpia iniciativa.

Article 22. Regularitat del subministrament

El subministrament d’aigua als abonats serà permanent, tret si existeix pacte en contrari a la pòlissa, no podent interrompre’l si no és per força major. No es podrà subministrar aigua, dintre d’un mateix immoble, sota dues modalitats diferents simultàniament per a una mateixa aplicació. En tot cas es tindrà en compte allò establert al paràgraf tercer de l’article 21 d’aquest Reglament.

Article 23. Import del subministrament

Els imports del subministrament, s’ajustaran a les tarifes vigents en cada moment, i es referiran al Servei prestat.

CAPÍTOL IV

Instal·lacions exteriors

Article 24. Execució de les instal·lacions exteriors

La instal·lació del ramal d’escomesa, amb les seves claus de maniobra i els seus aparells de mesura, serà efectuada pel prestador del Servei, amb tots els costos a càrrec del propietari de l’immoble, quedant de la seva propietat el ramal instal·lat amb les seves claus. Si un abonat sol·licités un ramal d’escomesa especial per el seu ús, serà instal·lat pel prestador a compte i cost de l’abonat, prèvia autorització de la propietat de l’immoble, quedant també propietat de la finca per accessió.

Article 25. Escomesa divisionària

Si un propietari o arrendatari de tot o part d’un immoble que es proveeixi d’aigua mitjançant un comptador o un aforament general, desitgés un subministrament per comptador divisionari, prèvia conformitat de la propietat de la finca, podrà instal·lar-se un nou ramal d’escomesa contractat a nom de la propietat de la finca, que haurà d’ésser capaç de subministrar, mitjançant la bateria de comptadors a la totalitat d’estatges, locals i dependències de la finca, encara que de moment no s’instal·li més que el comptador sol·licitat.

Article 26. Escomesa independent

L’arrendatari o copropietari, ocupant de la planta baixa de l’immoble, podrà contractar al seu càrrec un ramal d’escomesa independent pel seu ús exclusiu, prèvia autorització del propietari de la finca, però a menys que les dimensions de l’immoble aconsellin el contrari, a través d’un mateix mur de façana, no podran tenir entrada més de tres ramals, inclòs el contractat pel propietari.

Article 27. Protecció de l’escomesa

Després de l’aixeta de registre, el propietari disposarà d’una protecció del ramal suficient de manera que en cas de fuita, l’aigua tingui sortida a l’exterior, sense que, per tant, pugui perjudicar a l’immoble ni danyar gèneres o aparells situats a l’interior sense cap tipus de responsabilitat per part del prestador.

En cas d’avaries, les reparacions dels ramals d’escomesa seran sempre efectuades pel prestador, sense perjudici de la seva repercussió al causant d’aquestes avaries.

Les instal·lacions i derivacions que surtin de l’aixeta de pas, seran reparades per compte i càrrec del propietari o abonats responsables.

Article 28. Posada en càrrega de l’escomesa

Instal·lat el ramal d’escomesa el prestador el posarà en càrrega fins l’aixeta de registre, que no podrà ser manipulada fins el moment de començar el subministrament, en reunir les instal·lacions interiors les condicions necessàries.

Passats vuit dies de l’inici del subministrament, sense que s’hagi formulat reclamació sobre el ramal d’escomesa, s’entendrà que el propietari de la finca està conforme amb la seva instal·lació

Article 29. Escomesa en desús

Finalitzat o rescindit el contracte de subministrament, el ramal d’escomesa queda a lliure disposició del seu propietari però si aquest, dintre dels vint dies següents no comunica fefahentment al prestador la seva intenció que es retiri de la via pública, consignant a tal fi en la caixa del prestador del Servei l’import de les despeses que l’esmentada operació ocasioni, s’entendrà que és desinteressa del ramal d’escomesa en desús podent el prestador del Servei prendre respecte d’aquest les mesures que consideri oportunes.

CAPÍTOL V

Instal·lacions interiors

Article 30. Execució de les instal·lacions

La instal·lació interior, amb excepció de la col·locació del comptador i les seves aixetes, serà realitzada per un instal·lador aliè al prestador del Servei i autoritzat pel organisme que correspongui, i s’haurà d’executar complint les normes per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, aprovades per l’ordre del ministeri d’Indústria de 9 de desembre de 1975, o les vigents en el moment de la contractació, amb especial previsió de les contingències de la variació de pressió de la xarxa de distribució.

Article 31. Inspecció de la instal·lació

La instal·lació interior efectuada pel propietari i/o abonat estarà sotmesa a la comprovació del prestador del Servei i a la superior dels organismes competents de l’Administració per tal de constatar si compleix ha estat executada segons les normes i compleix les prescripcions d’aquest Reglament i d’altres disposicions aplicables.

De no ajustar-se la instal·lació interior als preceptes indicats, el prestador del Servei podrà negar-se a realitzar el subministrament, i podrà informar el fet als organismes competents, perquè resolguin el que calgui.

Article 32. Materials de la instal·lació

No s’imposarà a l’abonat l’obligació d’adquirir el material per a la seva instal·lació interior ni en els magatzems del prestador del Servei ni en cap altre determinat, i només se li exigirà que el material s’ajusti a allò que disposin les normes bàsiques per les instal·lacions interiors per el subministrament d’aigua vigents en el moment de la contractació.

Article 33. Prohibició de barrejar aigua de diferents procedències

Les instal·lacions corresponents a cada pòlissa no podran ser empalmades a una xarxa, canonada o distribució d’altre procedència. Tampoc podrà empalmar-se cap instal·lació procedent d’una altre pòlissa d’abonament, ni barrejar l’aigua dels serveis amb qualsevol d’altre. L’abonat instal·larà els dispositius reglamentaris per impedir els retorns accidentals cap a la xarxa.

En casos tècnicament justificats, quan les instal·lacions industrials precisin de subministraments propis, distribuïts conjuntament amb l’aigua procedent del Servei, podrà autoritzar- se la connexió sempre que: 1) l’aigua no es destini al consum humà, 2) s’adoptin mesures tècnicament suficients segons criteri del Servei per evitar retorns d’aigua cap a la xarxa pública.

CAPÍTOL VI

Sistemes de medició

SECCIÓ PRIMERA

Comptadors

Article 34. Tipus de comptador

Els comptadors seran sempre de model oficialment homologat i degudament verificat amb resultat favorable, i hauran d’ésser precintats per l’organisme de l’Administració responsable de l’esmentada verificació, d’acord amb les previsions de la Llei 3/85, de 18 de març, de metrologia i amb el Reial decret legislatiu 1296/86, de 28 de juny,de normes reguladores i control metrològic de la Comunitat Europea.

La selecció del tipus de comptador, el seu diàmetre i l’emplaçament, es determinaran pel prestador del Servei d’acord amb les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació, segons el tipus de domicili a subministrar, o en relació al cabal punta horari previst en subministrament especials.

En el cas de que el consum real no correspongui al concertat entre ambdues parts i no guardés la deguda relació amb el que correspon al rendiment normal del comptador, aquest haurà d’ésser substituït per un altre de diàmetre adequat, quedant obligat l’abonat a satisfer les despeses ocasionades.

Darrera el comptador s’hi col·locarà una aixeta de pas que l’abonat tindrà al seu càrrec per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer el Servei com a conseqüència del mal funcionament d’aquesta aixeta, es carregaran a l’abonat.

Article 35. Instal·lació del comptador

El comptador serà instal·lat pel prestador del Servei i únicament podrà ser manipulat pels empleats del prestador del Servei, i les persones o entitat responsable del seu manteniment, per la qual cosa serà degudament precintat. Darrera el comptador el prestador del Servei instal·larà una aixeta de sortida, el cost de la qual anirà a càrrec de l’abonat, el qual la podrà maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació interior.

La instal·lació interior i el comptador queden sempre sota la diligent custòdia, conservació i responsabilitat de l’abonat, els quals s’obliguen a facilitar als empleats del prestador del Servei l’accés al comptador i a la instal·lació interior.

Article 36. Ubicació del comptador

El comptador es col·locarà en un armari d’obra o construït per l’abonat amb les mateixes dimensions i en la forma establerta en les normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua, vigents en el moment de la contractació, el qual haurà d’estar proveït del corresponent tancament amb clau del tipus universal.

Article 37. Verificació i conservació dels comptadors

El comptador haurà de conservar-se en bon estat de funcionament. El prestador del Servei tindrà la facultat de realitzar totes les verificacions que consideri necessàries i efectuar totes les substitucions que siguin reglamentàries.

L’abonat tindrà l’obligació de facilitar als representants i operaris del Servei l’accés al comptador sempre i quan presentin la corresponent autorització per part del Servei.

El manteniment dels comptadors, aforaments i escomeses serà realitzat pel Servei i a compte i càrrec dels usuaris, els quals abonaran una quota mensual per aquest concepte.

Es considerarà conservació i manteniment de comptadors, escomeses i aforaments la seva vigilància i reparació sempre i quan sigui possible, inclosos muntatge i desmuntatge al seu emplaçament actual, sempre que les avaries o anomalies observades siguin imputables a l’ús normal de l’aparell. Queden excloses d’aquesta obligació, les avaries degudes a manipulació indeguda, abús d’utilització, catàstrofe i gelades.

Article 38. Subministrament amb més d’un comptador

Si l’abonat que té un comptador general en el Servei volgués que sobre la connexió que directe i exclusivament l’abasta, s’hi empalmi un altre comptador, atorgant a l’efecte, una segona pòlissa, el Servei hi accedirà sempre que ho cregui possible, però no contraurà cap responsabilitat si per insuficiència de la connexió, els aparells esmentats funcionessin deficientment; en cas de que això passes l’abonat s’obliga o bé a demanar la rescissió de la segona pòlissa, o bé a col·locar una nova connexió de diàmetre adequat per regularitzar el funcionament d’ambdós comptadors, assumint les despeses que ocasionin en ambdues ocasions.

Sempre que sobre una connexió hi hagin empalmats dos comptadors pertinents al mateix abonat, que hagin d’actuar sota una única aixeta de registre, seran solidaris entre si en els seus drets i obligacions, com formant part d’un contracte únic que per conveniències de l’abonat s’hagi traduït en dues pòlisses.

Article 39. Bateria de comptadors

Quan una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d’un abonat en un mateix immoble, s’haurà d’instal·lar una bateria, degudament homologada, capaç de muntar tots els comptadors que precisa tot l’immoble.

En el cas d’instal·lació de bateria de comptadors divisionaris aquesta quedarà situada en una habitació de fàcil accés i en planta baixa, d’ús comú en l’immoble, dotada d’il·luminació elèctrica, desguàs directe a la claveguera i separada de les altres dependències destinades als comptadors de gas i d’electricitat. Estaran ventilades, la seva porta haurà de ser de d’un o més fulls que a l’obrir-se deixin lliure tota l’amplada del quadre. la clau de dites portes serà del tipus universal.

Quan s’hagués de procedir a substituir un comptador per un altre de diàmetre major, i fos indispensable ampliar l’armari, les obres d’adequació correran a càrrec de l’abonat.

Quan les condicions del subministrament obliguin a disposar de grup de pressió i dipòsit regulador, el Servei instal·larà un comptador general de control a l’entrada de l’immoble, el qual detectarà les possibles fuites a la instal·lació esmentada. La instal·lació del comptador serà per compte de la comunitat de propietàris així com els sobreconsums que es puguin arribar a mesurar, sempre aplicant la tarifa vigent.

SECCIÓ SEGONA

Aforaments

Article 40. Transitorietat dels aforaments

Transitòriament i fins que es realitzin les obres d’adequació de la xarxa de distribució els actuals abonats que són subministrats per aforament continuaran amb aquest tipus de mesura.

Si un abonat que sigui subministrat per aforament sol·licita una ampliació del cabal contractat aquesta només es durà a terme si el subministrament s’efectua mitjançant comptador, sempre que tècnicament sigui factible i compti amb l’autorització de l’Ajuntament i del propietari de l’immoble.

En aquests subministraments per aforament el subministrador està obligat a facilitar a l’abonat el cabal contractat en un període de vint-i-quatre hores de subministrament.

El cabal contractat es cobrarà per anticipat.

Article 41. Instal·lacions

Les instal·lacions de la finca seran, des de l’aixeta de registre a càrrec del propietari, que és responsable del seu funcionament, fins a l’aforament individual, en el seu cas, essent els abonats fraccionaris responsables de la instal·lació des de el seu aforament individual, i del pagament dels sens consums i a càrrec dels quals serà també la vigilància i conservació de l’aparell i la verificació oficial, sempre que sigui necessària.

CAPÍTOL VII

Consum i facturació

Article 42. Consum

L’abonat consumirà l’aigua d’acord amb el que estableix aquest Reglament respecte a les condicions del subministrament i està obligat a usar les instal·lacions pròpies i del Servei de forma racional i correcta, evitant tot perjudici a tercers i al Servei.

Article 43. Facturació

El prestador del Servei percebrà de cada abonat l’import del subministrament d’acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.

Si existís quota del Servei, a l’import d’aquesta s’hi afegirà la facturació del consum corresponent als registres de l’aparell de mesura.

En els subministraments per “aforament”, a l’import de la quota de Servei s’addicionarà la facturació corresponent al cabal contractat.

Si existís mínim de consum es facturarà en tots els casos i s’addicionarà als excessos de consum registrats per l’aparell de mesura.

En ambdós casos un empleat del prestador del Servei anotarà en un full de lectura o suport físic equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.

El consum d’una presa per piscines es facturarà a nom del propietari, arrendatari o comunitat de propietaris.

Article 44. Anomalies de mesurament

Quan es detecti l’atur o mal funcionament de l’aparell de mesura, la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s’efectuarà conforme a uns dels tres següents sistemes:

 1. En relació a la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors a detectar-se l’anomalia.
 2. En el cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes de l’any anterior que haguessin consum
 3. Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l’anomalia.

En el cas de subministrament per usos agrícoles, jardins i altres, que permetin el consum pel càlcul o estimació, s’estarà a aquesta avaluació com a base de facturació.

En el cas que no es pugui efectuar lectura de la medició del comptador per absència de l’abonat i en evitació d’acumulació de consums en posteriors facturacions, es facturarà igualment en relació a la mitjana dels tres períodes de facturació del mateix període de l’any anterior, que haguessin registrat consum.

En aquells casos en què per error o anomalia de medició s’haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, s’escalonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d’acord contrari, no podrà ser superior a un any.

En el cas dels consums facturats a compte, es detreuran de la facturació feta en base a la lectura del comptador aquelles quantitats facturades amb anterioritat, sense lectura prèvia del comptador, en concepte de mínims de consum, mitjanes de consums anteriors, etc.

Article 45. Verificació

L’abonat i el prestador del Servei tenen dret a sol·licitar dels Servei Territorials d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, organisme competent de l’Administració en qualsevol moment, la verificació d’aparells de mesura instal·lats, sigui que sigui el seu propietari.

Si l’abonat sol·licita al prestador del Servei la tramitació de l’esmentada verificació oficial, haurà de dipositar prèviament l’import de les despeses que això comporti.

Si fos el prestador del Servei qui sol·licités la verificació seran al seu càrrec les despeses ocasionades.

Article 46. Sanitat del consum

La instal·lació interior servida per l’abonament objecte del contracte no podrà estar connectada a la xarxa, a cap altra canonada i cap distribució d’aigua d’altra procedència, ni tampoc la que procedeixi d’altre abonament de la mateixa empresa així com tampoc podrà barrejar-se l’aigua del prestador del Servei amb cap d’altra tant per raons tècniques com sanitàries.

Els dipòsits receptors, si n’hi hagués hauran de mantenir-se acuradament nets, desinfectant.los per part de l’abonat periòdicament i protegint.los raonablement per evitar qualsevol contaminació.

Article 47. Pagament

El pagament dels rebuts haurà d’efectuar-se per l’abonat dins dels dotze dies laborables després de rebre l’avís en aquest sentit.

L’abonat podrà optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d’estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a de les oficines del prestador del Servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del Servei autoritzi.

 

CAPÍTOL VIII

Suspensió del subministrament i rescissió del contracte

Article 48. Causes de suspensió

L’incompliment per part de l’abonat de qualsevol de les obligacions detallades en l’article 6 d’aquest Reglament, facultarà el prestador del Servei per suspendre el subministrament seguint els tràmits que s’assenyalin en el següent article.

Article 49. Procediment de suspensió del subministrament

Els prestadors del Servei podran suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats per decret d’Alcaldia o prèvia notificació per el Servei a l’Ajuntament, en els casos establerts en l’esmentat article 6 i pels procediments següents:

En els casos establerts en el dit article, el Servei haurà de donar compte a l’abonat per correu certificat, o d’una manera de la qual resti constància, com a l’Ajuntament perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’Ajuntament dicti la resolució procedent considerant-se que el prestador del Servei queda autoritzat per a la suspensió del subministrament si no rep ordre contrària de l’Ajuntament, en el termini de dotze dies hàbils a partir de la data de presentació a l’Ajuntament, i la de tramesa de la notificació dels fets a l’abonat per a la seva comprovació.

Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna reclamació o recurs, el prestador del Servei no el podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació formulada.

Si l’interessat interposés recurs contra la resolució de l’Ajuntament, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi la quantitat que deu, confirmada per la resolució objecte de recurs.

La suspensió del subministrament d’aigua pel prestador del Servei no podrà realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi Servei complet administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del Servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes circumstàncies.

El restabliment del Servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament.

La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:

Nom i adreça de l’abonat.

Nom i adreça de l’abonament.

Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de subministrament

Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa subministradora en què poden corregir-se les causes que originen el tall.

Si l’empresa comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar.les immediatament, i en donarà compte a l’Ajuntament.

Article 50. Renovació del subministrament

Les despeses que origini la suspensió seran a compte de l’empresa subministradora i la reconnexió del subministrament, en cas de tall notificat, segons el que regula l’anterior article, serà a compte de l’abonat, i es remunerarà amb una quantitat doble dels drets d’escomesa vigents per a un cabal igual al contractat, el qual serà abonat per avançat. De cap manera no es podran percebre aquests drets si no s’ha realitzat efectivament el tall de subministrament.

Article 51. Resolució del contracte

Transcorreguts dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l’abonat hagi esmenat qualsevol de les causes, establertes a l’article 50 d’aquest Reglament, per les quals es va procedir a l’esmentada suspensió, el prestador del servei estarà facultat per resoldre el contracte, a l’empara del que disposa l’article 1124 del Codi Civil.

Article 52. Retirada de l’aparell de mesura

Resolt el contracte, el prestador del Servei podrà retirar el comptador, propietat de l’abonat, dipositant-lo al seu nom en l’empresa amb la qual tingui concertada la conservació d’aquest o, en el seu cas, el mantindrà en dipòsit i a disposició de l’abonat en les dependències del prestador del Servei durant el termini d’un mes, a partir del qual el prestador del Servei podrà disposar lliurement d’aquest.

Article 53. Accions legals

El prestador del Servei, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, podrà entaular totes les accions civils i criminals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos i drets, i, en especial, l’acció penal per frau.

Així mateix, i en el cas en què la suspensió del subministrament efectuada pel seu prestador resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder entaular les accions civils i criminals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos.

Tributs i altres conceptes de rebut

Article 54. Tributs

Com a regla general els tributs de l’Estat, les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, establerts sobre les instal·lacions i el subministrament o consum d’aigua, en els quals siguin subjectes passius les empreses subministradores, no podran ésser repercutits a l’abonat com a, llevat que disposi altra cosa la norma creadora del tribut sense perjudici que el seu import sigui recollit com un cost en la mateixa tarifa.

Article 55. Altres conceptes del rebut

El prestador del Servei haurà d’incloure per al seu cobrament en el rebut del consum, quan rebés una comanda legal en aquest sentit, els tributs per compte de les entitats públiques a què es refereix l’article anterior, sempre que estiguin establerts prenent com a base el consum de l’aigua.

CAPÍTOL X

Procediment administratiu

Article 56. Consultes i informació

L’abonat té dret a consultar totes les qüestions derivades de la prestació del Servei i del funcionament del subministrament en el consum individual, podent sol·licitar pressupostos previs instal·lacions referents a la contractació. El prestador del Servei haurà d’informar totes les consultes formulades correctament, contestant per escrit les presentades de tal manera, en el termini màxim d’un mes.

Article 57. Reclamacions

L’abonat podrà formular reclamacions directament al prestador del Servei, verbalment o per escrit. En aquest últim cas la reclamació s’entendrà desestimada si el prestador del Servei no emet la corresponent resolució en un termini de quinze dies. Contra la resolució expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el termini de quinze dies, davant l’Alcalde, qui haurà de resoldre. Si transcorreixen trenta dies sense resolució expressa es considerarà desestimat el recurs.

CAPÍTOL XI

Jurisdicció

Article 58. Administrativa

Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o organisme públic, correspon als Ajuntaments respectius la incoació i instrucció dels expedients sancionadors, per l’incompliment del present Reglament, tant per part dels abonats com pels prestadors del Servei, amb subjecció al procediment sancionador establert a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i a la resta de normativa aplicable.

 

Disposició final

El present Reglament aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 8 d’abril de 2005, i que ha quedat definitivament aprovada, regirà a partir de la seva publicació íntegra en el BOP i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.