al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de la recollida de residus domèstics de Vinaixa

Regulació de la recollida de tota mena de residus produïts dintre l’àmbit urbà.

Número 91
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 11 de maig de 2023

Número de registre 3949
AJUNTAMENT DE VINAIXA
Establiment ordenança reguladora de la recollida de residus
Edicte d’establiment d’ordenança
En el BOP de Lleida núm. 54 de 17 de març de 2023 l’acord provisional del Ple d’aprovació de l’ordenança reguladora de la recollida de residus al terme municipal de Vinaixa. Durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap observació o al·legació a l’ordenança, amb la qual cosa el text de l’ordenança es considera aprovat sense necessitat de noi acord.
La qual cosa es fa pública i es fa publicació de text íntegre i definitiu de l’Ordenança com a annex en el BOP.
Contra l’aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Vinaixa, 8 de maig de 2023
L’alcalde, Josep Maria Tarragó Clivillé


ANNEX
Ordenança de reguladora de la recollida de residus domèstics de Vinaixa


ÍNDEX
Títol I. Disposicions Generals.
Títol II. De la recollida de residus municipals.
Capítol I. Condicions generals i àmbit de prestació de serveis.
Capítol II. Del servei de recollida de residus municipals.
Capítol III. De l’ús d’instal·lacions per a residus municipals.
Capítol IV. Dels serveis de recollida sectorial de residus.
Capítol V. De l’aprofitament i la recollida selectiva dels materials residuals continguts en els residus municipals.
Capítol VI. Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus.
Títol III. Infraccions i sancions
Disposició Addicional primera. Disposició derogatòria.
Disposició final.
Annex de sancions.


TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
La present Ordenança té per objecte la regulació, dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Vinaixa i dins el seu terme municipal, de les següents situacions i activitats:
- La recollida de residus sòlids produïts com a conseqüència del consum domèstic, així com la de tots els materials residuals que per llur naturalesa puguin assimilar-se a aquests; i en general tota mena de residus produïts dintre l’àmbit urbà, la recollida dels quals correspon per la llei als Ajuntaments.
Article 2
La present Ordenança de Recollida dels residus municipals s’articularà, en conformitat amb l’article 1r. per mitjà dels títols següents:
Disposicions generals.
II. De la recollida de residus sòlids urbans.
III. Infraccions i sancions.
Article 3
Respecte a la recollida de residus sòlids urbans la política de l’Ajuntament de Vinaixa està adreçada a desenvolupar plenament els objectius de minimització, reutilització i reciclatge així com assolir els objectius del model de separació i tractament actual.
Respecte els serveis de recollida, i específicament el sistema de recollida porta a porta, facilitar al màxim la separació en origen i la disposició de cada fracció a través del canal apropiat (porta a porta, àrea d’emergència, deixalleria...); apropant al veí o veïna els mitjans (material de separació, informació,...) i el servei (dies i hores concrets, proximitat a les àrees d’emergència, qualitat del servei...), responsabilitzant-lo d’una part de la gestió dels residus municipals.
Aconseguir un municipi més net, ja que amb la manca de presència de contenidors a la via pública s’eviten desbordaments de menjar, males olors... i es guanya espai públic.
Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir el rebuig generat a la planta de triatge que va a parar a l’abocador.
Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic (objectius i criteris clars i transparents), social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana) i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini,...).
Aconseguir a través d’aquesta participació generalitzada i els elements facilitadors (informació i educació ambiental) aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.
Article 4
Tots els ciutadans estan obligats al compliment de la present Ordenança i de les disposicions complementàries que en matèria de neteja en general, de manteniment de l’ordenat públic o de l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.
L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de la present Ordenança, obligant el causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el que s’estableix al capítol III.
Article 5
L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons la present Ordenança correspongui d’efectuar directament als ciutadans, imputant-los el cost dels serveis prestats, i sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin, ni del que civilment fos exigible.
Els serveis municipals podran sempre que calgui, procedir a la neteja dels elements i parts exteriors dels immobles, i a la càrrega, retirada, transport i eliminació dels materials residuals abandonats.
Article 6
Queda prohibit llençar i abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. Els residus sòlids de format menut com els papers, embolcalls i similars s’hauran de dipositar en les papereres instal·lades a l’efecte.
Es prohibeix llençar i abandonar a la via pública tota mena de materials residuals voluminosos, així com els menuts en gran quantitat.
Es prohibeix el llançament de cigars, puntes de cigarreta, o altres matèries enceses a la via pública, així com a les papereres, contenidors i recipients similars instal·lats a aquesta.
Es prohibeix igualment el llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o en marxa.


TÍTOL II
De la recollida de residus municipals

CAPÍTOL I
Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis.
Article 7
1. Tots els habitants de Vinaixa han de prendre consciència i col·laborar en el manteniment i conservació del medi ambient tot procurant adoptar una conducta per a la reducció de la generació de residus i aplicar a la vegada unes tècniques de recollida que minimitzin els impactes ambientals i estètics. Aquesta actitud de respecte a l’entorn han de constituir un veritable pacte ciutadà per a la sostenibilitat.
2. S’ha de procurar entre tots un compromís perquè els objectius que es proposen en aquesta ordenança s’assoleixin des del convenciment personal. No obstant això, cal preveure també comportaments mancats de civisme que caldrà denunciar per part dels vigilants municipals a la vegada que tots els ciutadans estan obligats a reprovar moralment davant l’autoritat municipal les infraccions que en matèria de gestió de residus presenciïn o aquelles de les quals tinguin un coneixement cert.
3. L’Ajuntament i el Consell Comarcal s’obliguen a atendre les reclamacions, denuncies i suggeriments dels ciutadans, exercint les accions que en cada cas corresponguin.
4. Tots els ciutadans estan obligats al compliment de les presents Ordenances i de les disposicions complementàries que en matèria de gestió de residus i manteniment de l’estètica de la vila dicti en qualsevol moment l’Alcaldia en exercici de les seves facultats.
5. L’autoritat municipal podrà exigir en tot moment el compliment immediat de les presents Ordenances, obligant el causant d’un deteriorament a la reparació de l’afecció causada, sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui, d’acord amb el que s’estableix al capítol III.
6. S’aplicaran per analogia les normes de les presents Ordenances en supòsits que no hi són expressament regulats i que per la seva naturalesa entrin dintre el seu àmbit d’aplicació.
7. En els casos en que es presentin dubtes en l’aplicació de les presents Ordenances, l’Alcaldia, desprès d’escoltar els interessats, establirà la interpretació corresponent.
Article 8
1.S’entén per recollida selectiva en origen de la matèria orgànica el sistema de recollida diferenciada de materials orgànics, és a dir, de les restes orgàniques de menjar, de cuina i jardineria, que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus, per tal de fer possible el seu aprofitament.
2.Dels drets i deures dels ciutadans
a) Correspon als ciutadans separar la fracció orgànica de la resta de les deixalles, i dipositar-la dins el cubell (individual), a la via pública els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta.
b) Els cubells per a la recollida selectiva de matèria orgànica s’identificaran de forma cromàtica (color marró) i mitjançant pictogrames específics.
c) En tot cas, els particulars hauran de seguir les instruccions que, al respecte de la recollida selectiva de residus municipals, facilitin les diverses administracions, a fi que la qualitat de la matèria orgànica recollida sigui òptima.
d) És obligatori dipositar la fracció orgànica dels residus municipals en l’interior del cubell de matèria orgànica, mitjançant la utilització de bosses tancades compostables.
e) Si la recollida no és amb el sistema porta a porta, s’aplicarà els anteriors punts dipositant els residus a cada un dels contenidors habilitats, punts de recollida i dies de recollida de voluminosos.
Article 9
1.S’entén per recollida selectiva en origen del rebuig el sistema de recollida diferenciada de materials no orgànics de les deixalles i que no formen part de la fracció reciclable selectiva (paper, cartró, envasos, vidre), ni són materials que han d’anar a la deixalleria ni tenen un altre circuit de recollida (medicaments, per exemple).
2.Dels drets i deures dels ciutadans
Correspon als ciutadans separar la fracció de rebuig no aprofitable i dipositar-la en una bossa dins el cubell, a la via pública els dies i en l’horari corresponent perquè es reculli porta a porta o al contenidor/recipient corresponent.
Article 10
De la recollida selectiva en origen del vidre correspon als ciutadans separar aquesta fracció i dipositar-la dins els corresponents contenidors de recollida de vidre ubicats a la via pública.
Article 11
S’entén per recollida d’objectes voluminosos el sistema de recollida diferenciada de mobles, estris domèstics i trastos vells (especificats al reglament de funcionament del servei de recollida d’objectes voluminosos a la comarca de les Garrigues).
Article 12
1. L’Ajuntament disposarà d’una o dos àrees d’emergència com a espai amb contenidors de superfície de totes les fraccions recollides porta a porta, exclusiva per a la població que no pugui acollir-se a aquesta modalitat (disseminats i altres) i per aquells casos clarament justificats davant l’Ajuntament. En aquests casos es permet anar a l’àrea d’emergència s’identificaran de forma cromàtica (cos de color gris i tapa de color marró, els altres seran de color gris i color verd per al vidre, respectivament) i mitjançant pictogrames i textos específics.
3. L’àrea d’emergència disposarà d’un control d’accés i de càmeres de vigilància si així ho determina l’Ajuntament.
4. Els usuaris estan obligats a lliurar les deixalles separades en origen per fraccions i hauran d’encabir-se dins els contenidors de l’àrea.
5. Correspondrà a l’Ajuntament o empresa adjudicatària del servei, la neteja dels contenidors d’emergència, el seu entorn i la reparació o substitució dels que s’hagin fet malbé.
6.Els usuaris hauran de custodiar degudament el document de control d’accés o sistema d’identificació de l’àrea tancada, si s’escau.
7. Els usuaris hauran de vetllar pel bon estat i ús de l’àrea d’emergència, tenint cura dels materials i instal·lació així com que la porta d’accés quedi tancada.
8. Si el sistema no és el porta a porta, s’haurà d’aplicar els anteriors punts adaptant al sistema vigent, per exemple, dipositant correctament la fracció al contenidor habilitat pel seu efecte.
Article 13
1. El Consell Comarcal o empresa adjudicatària del servei, per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.
2. El Consell Comarcal establirà la freqüència de recollida dels cubells, així com els horaris més adients per a dur-la a terme. La recollida no serà en cap cas diària. No obstant això, l’experiència determinarà quina és la modalitat més adient, en el cas del porta a porta.
3. El Consell Comarcal podrà introduir modificacions en quan a freqüència i horari del servei.
Article 14
1.El present Títol regularà les condicions en les quals l’Ajuntament prestarà, i l’usuari utilitzarà, els serveis destinats a la recollida dels residus municipals produïts pels ciutadans.
2.Tenen la categoria d’usuaris als efectes de prestació d’aquests serveis tots els veïns i habitants de Vinaixa que paguin la taxa d’escombraries, els quals els utilitzaran d’acord amb les disposicions vigents.
Article 15
Als efectes de les presents Ordenances tindran la categoria de residus municipals els materials residuals següents:
1.Els residus municipals de l’alimentació i del consum domèstic produïts pels ciutadans en els seus habitatges.
2.Les cendres de la calefacció domèstica individual.
3.Els residus procedents de l’escombrada de les voreres efectuada pels ciutadans.
4.Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades de manera higiènicament
Article 16
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus municipals els materials residuals següents:
1.Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers i magatzems.
2.Les cendres produïdes en les instal·lacions de calefacció central dels edificis, amb independència de quina sigui la seva destinació.
3.Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials.
4.Els animals morts.
5.Els rebuigs i fems produïts en parcs urbans i altres establiments públics o privats.
6.Els productes procedents del decomís.
7.Qualsevol material residual que en funció del seu contingut o forma de presentació es pugui qualificar de perillós.
8.Qualsevol altre mena de material residual assimilable als assenyalats en els números 1 i 2 anteriors, i en tot cas els que en circumstàncies especials determini l’Alcaldia.
Article 17
L’Ajuntament establirà anyalment la taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis de recollida de residus municipals. Els usuaris procediran al pagament de la taxa corresponent al servei prestat, d’acord amb el que sobre això estableixi l’Ordenança Fiscal corresponent.
Article 18
Queda prohibit el següent:
a) Lliurar als serveis de recollida de residus diferents als assignats a cada classe de servei.
b) Dipositar residus fora dels contenidors o dins d’un element de contenció diferent a l’expressament assenyalat en cada cas pels serveis municipals, excepte que per l’Alcaldia amb caràcter provisional s’aixequi aquesta prohibició.
Article 19
El Consell Comarcal interpretarà en els casos de dubte, i subsegüentment determinarà l’acceptabilitat o no dels residus i quin tipus de servei de recollida els correspon.

CAPÍTOL II
Del servei de recollida de residus municipals
Article 20
En cap cas es permet el lliurament als serveis de la recollida domiciliària de les següents categories de residus, per als quals l’Ajuntament establirà els corresponents serveis de recollida sectorial:
1.Els detritus d’hospitals, clíniques i centres assistencials.
2.Els animals morts.
3.Els mobles, estris domèstics, trastos vells (recollida específica dels quals i els materials residuals provinents de petites reparacions en els domicilis.
4.Els objectes de fusta, cartró i altres materials que siguin susceptibles de recollida selectiva.
Article 21
La prestació del servei de recollida de residus comprendrà les següents operacions:
a) Recollida dels elements de contenció i buidatge d’aquests mitjançant elements mecanitzats d’elevació en els vehicles de recollida, en el casos necessaris.
b) Col·locació dels elements de contenció buits en els seus corresponents emplaçaments senyalitzats.
c) Retirada de les bosses i residus vessats ocasionalment en les operacions de buidatge.
d) Transport i descàrrega dels residus en els equipament habilitats per a això pels serveis municipals.
Article 22
1.Es prohibeix l’abandonament dels residus domiciliaris. Els usuaris estan obligats a lliurar-los als serveis de recollida dintre l’horari establert.
2.Els infractors d’allò que disposa el número 1 anterior, estan obligats a retirar els residus abandonats, havent de deixar net l’espai urbà que s’hagués embrutat, tot això amb independència de les sancions que corresponguin.
Article 23
Els usuaris estan obligats a utilitzar els elements de contenció per a residus municipals que determinin l’Ajuntament.
Els elements de contenció seran tractats i manipulats, tant pels usuaris com pel personal de recollida, amb cura de no fer-los malbé.
Article 24
1.Els usuaris estan obligats a dipositar llurs residus dintre dels elements de contenció, i es prohibeix el seu abocament sense bosses i l’abandonament dels mateixos fora de l’horari de recollida.
2.Els residus s’hauran de lliurar mitjançant els corresponents elements de contenció homologats.
3.Es prohibeix el lliurament de residus en forma líquida o susceptible de liquar-se. Tots els elements que continguin residus (bosses, etc.) hauran d’estar perfectament lligats o de manera que no es produeixin vessaments de materials residuals.
4.Resta prohibit dipositar a l’interior del cubell específic per a la recollida selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança. L’Ajuntament o l’empresa adjudicatària es reserven el dret de no recollir l’interior del cubell de la matèria orgànica en cas d’incompliment.
5.Resta prohibit prendre o malmetre un cubell de matèria orgànica d’un altre veí.
6.Els residus vegetals podran ser inclosos en aquesta recollida excepte si son voluminosos i, segons les quantitats, s’hauran de dipositar en el cubell corresponent a l’àrea d’emergència. Alternativament, haurà de ser portat, per part dels generadors, a la deixalleria.
7.Resta prohibit dipositar escombraries fora del cubells, havent d’aprofitar la seva capacitat.
8.El Consell Comarcal per la seva part exercirà el control i inspecció pel que fa a la qualitat de la separació i farà les amonestacions i sancions, si s’escau, a les persones responsables.
9.Resta prohibit dipositar els materials de rebuig o reciclables mesclats amb la matèria orgànica o bé fer-ho a contenidors específics de les àrees d’emergència.
Article 25
1.Resta prohibit dipositar a l’interior del contenidor d’emergència per a la recollida selectiva de la matèria orgànica qualsevol material o residu que no s’ajusti al que preveu aquesta ordenança.
2.Resta prohibit moure o traslladar els contenidors d’emergència fora del lloc que els serveis tècnics del Consell Comarcal han previst per a la seva ubicació.
3.Resta prohibit dipositar escombraries fora dels contenidors d’emergència, havent d’aprofitar la capacitat dels contenidors
4.Resta prohibit dipositar escombraries incorrectament separades en origen als contenidors d’emergència.
5.Els vehicles no podran interferir les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.

CAPÍTOL III
De l’ús d’instal·lacions per a residus municipals.
Article 26
Es prohibeix l’evacuació de residus sòlids per la xarxa de sanejament.

CAPÍTOL IV
Dels serveis de recollida sectorial de residus.
Article 27
1.L’Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que tingui per convenient, tals com:
a) La recollida de mobles, estris domèstics, trastos vells i elements residuals rebutjats pels ciutadans en activitats de reparació o substitució del seu equipament domèstic amb exclusió de qualsevol tipus de residus de naturalesa industrial o comercial.
b) El servei de Deixalleria
c) Qualsevol altre que s’estimi oportú.
2.L’Alcaldia farà pública la programació d’horaris i mitjans previstos per a la prestació del servei de què es tracti.
Article 28
1.Els contenidors queden exclusivament reservats a la prestació del corresponent servei de recollida sectorial de residus. Es prohibeix dipositar en aquests contenidors materials residuals diferents dels expressament consignats en cada cas.
2.Es prohibeix el triatge dels objectes i residus dipositats en els contenidors especials.

CAPÍTOL V
De l’aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals continguts en els residus municipals.
Article 29
1.Ningú no pot dedicar-se a la recollida o aprofitament dels residus municipals sense autorització prèvia municipal. Es prohibeix triar, classificar i separar qualsevol mena de material i residual dipositat a la via pública en espera d’ésser recollit pels serveis municipal, excepte que hom disposi de llicència expressa atorgada per l’Ajuntament.
2.Als efectes de la recollida porta a porta, la propietat municipal es fa plena en el moment en què els materials residuals són recollits per personal del servei, prèvia comprovació de que s’ha fet correctament.
Article 30
Als efectes de la present ordenança es considerarà selectiva la recollida, o el lliurament per separat d’un o més materials residuals portats a terme pels serveis municipals directament o per tercers (privats o públics) que prèviament hagin estat autoritzats expressament per l’Ajuntament.

CAPÍTOL VI
Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus.
Article 31
1.El Consell Comarcal establirà la recollida de residus domiciliaris, en totes les seves modalitats, amb la freqüència que tingui per més adient per als interessos de la vila.
2.El Consell Comarcal farà pública la programació d’horaris i de mitjans prevista per a la prestació dels serveis de recollida.
3.El Consell Comarcal podrà introduir en tot moment les modificacions al programa de serveis de recollida que per motiu d’interès públic, consideri adients. El Consell Comarcal farà públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi en l’horari, la forma o la freqüència de prestació del servei, llevat de les disposicions dictades en situació d’emergència.
4.El Consell Comarcal establirà la freqüència de recollida dels cubells, així com els horaris més adients per a dur-la a terme. La recollida no serà en qualsevol cas diària.
5.El Consell Comarcal podrà introduir, també, modificacions en quan a freqüència i horari del servei de recollida porta a porta.
Article 32
Quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, i exceptuant el que es desprengui de l’aplicació d’allò que s’assenyala en el número 2 de l’Article 30, es prohibeix el lliurament dels residus abans de l’horari que fixi el Consell Comarcal.


TÍTOL III

CAPÍTOL I
Infraccions i sancions
Article 33
1.Es consideren infraccions les accions o omissions que contravinguin el que estableix aquesta Ordenança, així com les que estiguin tipificades en la legislació estatal o autonòmica, reguladora de les matèries que s’inclouen, sense perjudici que els preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a la seva identificació més precisa.
2.Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 34
Es consideren infraccions lleus:
a. Dipositar els residus sense separar-los correctament per fraccions o en contenidors o punts de recollida diferents als identificats per a cada fracció de residus o contravenint el que disposa aquesta Ordenança.
b. Treure els contenidors d’ús exclusiu a la via pública per a la recollida pel servei públic fora del calendari, i en hores i llocs diferents als establerts per l’Ajuntament.
c. Lliurar els residus en condicions que produeixin abocaments mentre es presta el servei de recollida.
d. No retirar de la via pública els contenidors d’ús exclusiu tant si s’ha recollit el residu com en els casos en què els residus han estat lliurats no convenientment classificats, fora d’horari o fora de calendari.
e. No utilitzar el servei de recollida de residus del municipi i fer ús del d’altres municipis quan es resideix o es realitza una activitat comercial o empresarial en el terme municipal.
f. Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus domèstics, caixes o paquets anàlegs.
g. No recollir de la via pública els excrements d’animals domèstics per part dels seus propietaris.
h. Dipositar els residus fora dels cubells i/o contenidors sense aprofitar la seva capacitat.
i. Dipositar residus de petit volum com papers, xiclets, burilles, caramels, closques i deixalles similars en llocs diferents a les papereres instal·lades a l’efecte en els espais públics.
j. L’incompliment pels productors i/o posseïdors de residus comercials no perillosos.
k. Dipositar residus en contenidors aliens.
l. Recollir o aprofitar residus domèstics sense autorització prèvia o llicència.
m. Lliurar els residus orgànics dins bosses no compostables.
n. Lliurar residus prohibits.
o. Prendre, malmetre o no tenir cura dels cubells.
p. Manipular, malmetre i/o anular els sistemes d’identificació, sistemes de tancament.
q. Prendre o malmetre el cubell d’un altre veí o un cubell comercial.
r. Fer ús rutinari de l’àrea d’emergència sense causa justificada.
s. Deixar residus fora dels contenidors de l’àrea d’emergència i dels contenidors de vidre.
t. No respectar el personal del servei i interrompre la seva tasca. u. Abandonar residus a fora de l’àrea d’emergència.
v. Lliurar residus no seleccionats a l’àrea d’emergència.
w. Qualsevol acció o omissió que infringeixi les disposicions d’aquesta Ordenança, de la normativa sectorial, en matèria de residus, i no resultin tipificades d’infraccions molt greus o greus en aquesta ordenança o en la normativa de caràcter sectorial.
Article 35
Es consideraran infraccions greus:
a. L’abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus municipals sense que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones, hagi produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient.
b. L’obstrucció a l’activitat de vigilància, inspecció i control del Consell Comarcal i l’Ajuntament, així com l’incompliment de les obligacions de col·laboració que preveu la normativa sectorial en matèria de residus.
c. L’exercici de qualsevol activitat regulada pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, sense obtenció, quan sigui preceptiva, de llicències, permisos, comunicacions prèvies a l’inici de l’activitat, o incomplint les condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra normativa de residus no comporti cap dany o perjudici per al medi ambient i no estigui qualificat d’infracció molt greu.
d. L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions, certificacions o similars de caràcter preceptiu, i també les irregularitats en la complementació d’aquests documents o l’ocultació o el falsejament de les dades exigides per la normativa.
e. Lliurar, vendre o cedir residus municipals a persones físiques o jurídiques que no tinguin l’autorització necessària, incomplint les condicions establertes per la normativa sectorial en matèria.
f. Tirar o abandonar residus a la via pública, al medi natural o en llocs diferents dels especificats per l’Ajuntament.
g. Manipular contenidors o el seu contingut així com bolcar o malmetre papereres o un altre tipus de contenidors o desplaçar- los fora de les seves ubicacions.
h. Cedir o fer còpies del sistema de tancament de l’àrea d’emergència tancada perquè ho puguin utilitzar altres usuaris que no estan autoritzats.
i. Lliurar qualsevol residu que no sigui de les fraccions que es troben a l’àrea d’emergència.
j. La reincidència en tres infraccions lleus en el termini d’un any.
Article 36
Es consideren infraccions molt greus:
a. L’abandonament o abocament incontrolat de qualsevol tipus de residus municipals quan s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o s’hagi produït un dany o deteriorament greu pel medi ambient.
b. L’exercici de qualsevol de les activitats regulades pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus, sense obtenció, quan sigui preceptiva, de llicència, permís, comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, o incomplint les condicions imposades per aquesta o per qualsevol altra normativa de residus, si es determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.
c. La reincidència en tres infraccions greus en el termini d’un any.
Article 37
1.Les infraccions lleus prescriuran a l’any, les greus als tres anys i les molt greus als cinc anys.
2.El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què la infracció s’hagi comès.
3.En els supòsits d’infraccions continuades, el termini de prescripció començarà a comptar des del moment de la finalització de l’activitat o l’últim acte amb què la infracció es consuma. En el cas que els fets o activitats constitutius d’infracció fossin desconeguts per manca de signes externs, el termini es computarà des que aquests es manifestin.
4.Amb coneixement de l’interessat, interromprà la prescripció la iniciació del procediment sancionador, reprenent-se el termini de prescripció si l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al presumpte responsable.

CAPÍTOL II
Sancions
Article 38
1.Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de 150€ a 300€
2.Les infraccions greus es sancionaran amb una multa de 301€ fins a 1500€
3.Les infraccions molt greus es sancionaran amb una multa de 1501€ fins a 3000€
4.S’entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per resolució ferma, per haver comès més d’una infracció de la mateixa naturalesa dins el període de l’any immediatament anterior.
5.En tot allò no previst en aquesta Ordenança s’aplicarà el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, modificada per Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i per la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Article 39
1.Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança totes les persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques.
2.La responsabilitat ha de ser solidària si hi ha vàries persones responsables i no és possible determinar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció.
Article 40
1.Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedeixi, l’infractor haurà de reparar el dany causat restaurant la situació alterada al seu estat originari.
2.Si l’infractor no repara el dany causat en el termini assenyalat, l’òrgan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives d’acord amb l’article 41 d’aquesta Ordenança.
3.I, en cas d’incompliment, aquesta restauració la podrà fer l’Ajuntament per execució subsidiària. Els costos originats per les actuacions a realitzar aniran a càrrec del subjecte responsable de la infracció exigint, si escau, la indemnització originada per danys i perjudicis causats.
Article 41
1.Sense perjudici de la sanció que es pugui imposar, l’òrgan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives d’acord amb l’article 103 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.Es poden imposar multes coercitives per executar les obligacions derivades d’actes infractors o en execució de resolucions sancionadores, que són reiteratives si transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte en els requeriments corresponents.
3.L’import de cada multa coercitiva no excedirà del deu per cent de la que correspon a la infracció presumpta o declarada, ni en el seu conjunt el trenta per cent de la mateixa.
Article 42
1.Correspon a l’alcalde/ssa la resolució dels expedients administratius sancionadors en exercici de la competència que li és atribuïda per a aquesta finalitat per l’article 21.1.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
2.La imposició de sancions i la exigència de responsabilitats de conformitat amb aquesta Ordenança es portarà a terme d’acord amb allò previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i demés normativa que li sigui d’aplicació.
3.El procediment sancionador s’ajustarà a les determinacions del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Disposició Addicional primera
Els conceptes emprats en la present Ordenança i no definit de forma expressa en la mateixa, s’hauran d’entendre en els termes de les definicions contingudes en els texts de la Llei 6/1993, de 15 de Juliol, de Residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny.

Disposició derogatòria.
Amb la promulgació de la present Ordenança queda derogada qualsevol altra que contravingui les disposicions contingudes en la mateixa.

Disposició final.
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i regirà de forma indefinida fins a la seva modificació o derogació.