al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora del cementiri municipal.

Text regulador del servei municipal de cementiri.

ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

L’Ajuntament de Vinaixa és titular i propietari del cementiri, i li correspon la direcció, l’administració, la reglamentació i l’aprovació de les ordenances fiscals per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.

Article 2

La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior dels cementiris, segons la capacitat exigida per les necessitats de la població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb les lleis i les disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies que pugui dictar.

Article 3

Per a la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes en l’ordenança fiscal vigent sobre la matèria.

Article 4

1.El manteniment dels cementiris municipals el farà el personal necessari en cada moment.

2.Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels de manteniment.

 

CAPÍTOL II

Serveis generals

Article 5

El cementiri estarà obert al públic tots el dies festius de l’any. Per visitar el cementiri en dies laborals caldrà comunicar-ho a alcaldia.

Solament per raons justificades no es permetrà l’entrada de públic en el cementiri.

L’accés o permanència al cementiri en horari nocturn està totalment prohibida.

Article 6

Els visitants dels recintes s’hauran de comportar amb respecte dins del recinte, i no es permetrà cap acte que directa o indirectament suposi una profanació. En cas que es produeixi s’haurà de comunicar immediatament a l’autoritat competent.

Article 7

En les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el Registre públic de totes les sepultures i actuacions que s’hi realitzin i les de caràcter obligatori que assenyali la legislació vigent.

Article 8

El Registre públic del cementiri comprendrà els llibres següents:

 1. a) registre general de sepultures i parcel·les.
 2. b) d’inhumacions
 3. c) d’exhumacions i trasllats.
 4. d) d’entrada i sortida de comunicacions.
 5. e) de peticions i queixes.
 6. f) la documentació auxiliar que sigui necessària per a la bona administració del centre.

CAPÍTOL III

Del personal

Article 9

Les funcions administratives relatives al servei del cementiri seran a càrrec del funcionari que es designi a aquest efecte sota la direcció del secretari.

Aquestes funcions administratives consistiran en:

 1. a) Actualització i manteniment del Registre General de nínxols.

b)Tramitació de tota classe de sol·licituds, reclamacions i de qualsevol expedient que procedeixi sobre el funcionament del cementiri.

c)Expedició de drets funeraris d’acord amb el que determina el present Reglament.

Article 10

Els treballs de funcionament i manteniment dintre del recinte del cementiri seran responsabilitat de l’alcalde-president i comprendrà, entre d’altres, donar les instruccions necessàries per:

 1. a) El manteniment, conservació i neteja del recinte, les seves dependències i la jardineria existents. També haurà de guardar tot el material necessari per a les pràctiques forenses
 2. b) Rebre i conduir els cadàvers i despulles que li siguin lliurades per la inhumació, exigint la presentació de l’autorització d’enterrament de l’Ajuntament i del Jutjat, i retornant-la a l’oficina municipal mitjançant l’anotació del lloc on han estat enterrades les restes als efectes d’inscripció en el llibre registre corresponent
 3. c) Cuidar el bon ordre del recinte evitant actuacions que perjudiquin el degut respecte al lloc
 4. d) Proposar les mesures que consideri necessàries pel bon funcionament del servei

CAPÍTOL IV

Construccions funeràries

Article 11

Les sepultures poden ser dels tipus següents: nínxols, columbaris, panteons, hipogeus i a terra. La concessió de qualsevol tipus de sepultura estarà condicionada a la seva disponibilitat.

Article 12

12.1 L’Ajuntament de Vinaixa atorgarà els drets funeraris als sol·licitants seguint un ordre rigorós de petició en especial, tindrà cura de:

 1. a) No passar d’un bloc de nínxols a un altre bloc fins que s’hagin exhaurit totes les sepultures del primer
 2. b) Dins del bloc, d’atorgar els drets funeraris del nínxols per ordres de numeració

12.2 En el supòsit que estigui establert un preu diferent entre els nínxols d’un mateix bloc, a qui li correspongui un nínxol més car podrà renunciar-hi passant a ocupar el següent immediat.

Article 13

Tots el nínxols seran numerats i la seva conservació anirà a càrrec del titular del nínxol corresponent.

CAPÍTOL V

Dels drets funeraris

Article 14

14.1 L’atorgament d’un nínxol és una concessió de caràcter administratiu, quina durada ve regulada pel present Reglament.

14.2 L’ Ajuntament lliurement podrà denegar la concessió anticipada de sepultures. És una concessió anticipada de sepultura quan no hi ha una inhumació immediata a realitzar.

Article 15

 1. El dret funerari sobre nínxols i altres sepultures implica l’autorització d’ús temporal del dipòsit de cadàvers o despulles.

S’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats per l’ordenança fiscal, i implica la subjecció als deures que estableix aquest Reglament.

 1. El dret funerari sobre les sepultures tindrà una durada de 25 anys. S’autoritzaran drets funeraris temporals a curt termini que tindran una durada de 5 anys, excepte en els supòsits d’inhumacions per malaltia contagiosa en què s’observarà allò que reguli en cada moment la normativa sectorial vigent.

Els terminis anteriors es computaran a partir de la data d’expedició del títol.

Una vegada finalitzat el termini de vigència de les respectives concessions funeràries l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels seus causahabents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent Ordenança fiscal.

III. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la regulació d’aquest Reglament.

Article 16

El titular d’una sepultura està obligat per a la conservació del cementiri, al pagament de les taxes que fixi l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal.

Article 17

Els sol·licitants d’una sepultura rebran el títol corresponent, expedit per l’Ajuntament, on constaran:

 1. a) Identificació de la sepultura
 2. b) Drets inicials satisfets
 3. c) Data de l’adjudicació i caràcter d’aquesta i nombre de departaments de què consta.
 4. d) Nom i cognoms del titular
 5. e) Designació del beneficiari mortis causa, si el titular no interessés el secret del nomenament
 6. f) Declaració, si escau, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de millor dret del títol expedit

Article 18

Els titulars d’una sepultura tindran dret a dipositar-hi tots els cadàvers o despulles que es desitgin, però sempre segons les regles establertes per a cada cas i després del pagament dels drets corresponents i d’acord la normativa vigent.

Article 19

19.1 Cap sepultura en què s’hi hagi realitzat alguna inhumació podrà ser oberta novament fins que hagin transcorregut 2 anys o 5 anys si la defunció es va produir per malaltia infecciosa o contagiosa, sense perjudici de les previsions de la normativa vigent en cada moment i de les mesures de caràcter excepcional que es puguin dictar.

19.2 En els casos d’impossibilitat d’inhumació per la causa anterior, l’Ajuntament facilitarà dins del mateix cementiri uns nínxols de concessió de lloguer provisional, pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir

l’impediment de l’apartat anterior. El cost del trasllat serà a càrrec de l’interessat.

Article 20

En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà absolutament necessari presentar prèviament a l’Ajuntament el document acreditatiu de la titularitat, excepte en aquells casos en què es realitzin per ordre judicial, o si s’ha tramitat prèviament el permís a l’Ajuntament.

Article 21

 1. No es permetran els traspassos de titularitat funerària sense que els aprovi prèviament l’Ajuntament. S’hauran de sol·licitar amb una instància adreçada a l’Alcalde i signada pel cedent i el cessionari com a prova de conformitat.
 2. No obstant això, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sense perjudici a tercers, és a dir, solament a efectes administratius.

Article 22

 1. Es reconeixeran els traspassos per títol d’herència o llegat i per successió intestada i cessió.
 2. Serà condició indispensable que els sol·licitants aportin, en formular la petició de traspàs, la documentació en què fonamentin el seu dret.

Article 23

Si el testador ha disposat la seva herència a favor d’una pluralitat d’hereus, els drets sobre sepultures seran deferits al qui, d’entre ells, es designi per majoria de participació en l’herència.

En cas de no aconseguir-se o de no ser possible aquesta majoria, s’atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a aquells dels hereus que ho hagi sol·licitat i que estigui en possessió del títol.

Si tot i això encara no és possible establir el nom a qui s’ha d’atorgar el títol, aquest recaurà en la persona de major edat entre els hereus si aquesta no accepta, en qui el segueixi en edat, i així successivament.

Article 24

En els casos de successió intestada, i considerant unipersonal la titularitat de qualsevol tipus de sepultura, els hereus hauran de posar-se d’acord per decidir a quin d’ells correspon expedir el nou títol de concessió funerària.

Article 25

Quan no sigui possible la transmissió en les formes establertes en els articles precedents perquè no pugui justificar-se la defunció del titular del dret es seguirà allò establert a la normativa civil.

Article 26

1.-Els posseïdors de títols funeraris que l’hagin extraviat o perdut podran obtenir-ne un duplicat si adrecen una instància a l’alcalde i paguen els drets corresponents. En cas d’aparició posterior del títol funerari original que ha estat duplicat, el propietari serà obligat a aportar-los a l’Ajuntament on s’actualitzarà, si s’escau, el títol original i es destruirà el duplicat.

2.-Si per l’ús o per qualsevol altra raó un títol es deteriora, es podrà canviar per un altre d’igual a nom del mateix titular, previ pagament de les taxes corresponents. Fet el canvi l’Ajuntament destruirà el títol deteriorat

Article 27

Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols es corregiran a instància del titular, prèvia justificació i comprovació.

Article 28

Les clàusules limitatives de l’ús d’una sepultura, la seva variació o anul·lació s’acordaran a sol·licitud del titular i s’inscriuran en el llibre registre, fitxer de sepultures i títol corresponent i quedaran fermes i definitives a la defunció.

Article 29

No es permetrà el trasllat de cap despulla cadavèrica, que no estigui d’acord amb les disposicions legals vigents que les regulin.

Article 30

Queda prohibida la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferent a la prevista en la normativa vigent, sota la responsabilitat de qui la practiqui.

Article 31

La concessió finalitzarà i el dret funerari revertirà a l’Ajuntament , en els casos següents:

 1. a) per impagament de les taxes de conservació durant 5 anys consecutius
 2. b) impagament de la renovació de la concessió.
 3. c) per haver transcorregut el termini de concessió.
 4. d) per renúncia expressa del titular.
 5. e) per manca de titular, ja sigui per que aquest és desconegut o per que els que reclamen la titularitat no tenen drets suficients.
 6. f) per mutu acord de l’Ajuntament i els titulars de drets.

Article 32

Procediment de la reversió dels drets funeraris.

a)En el supòsit a) i b) de l’article anterior s’atorgarà al titular un termini de 20 dies hàbils per al pagament de les taxes o renovació. Transcorregut aquest termini sense efectuar el pagament la sepultura revertirà a l’Ajuntament. La reversió una vegada sigui efectiva serà comunicada al titular.

 

 1. b) En els supòsit c) així que hagi finalitzat el termini de la concessió, sense que el titular hagi manifestat la seva voluntat, es requerirà al titular per a que en el termini de 10 dies hàbils expressi la seva voluntat de renovació. Transcorregut aquest termini si el titular no ha manifestat expressament la voluntat de renovació, la concessió es donarà per finalitzada sense cap més tràmit i el dret revertit a l’Ajuntament.

 

En supòsit d) de l’article anterior, el titular manifestarà per escrit la seva voluntat de renúncia expressa a continuar la concessió. El renunciant no percebrà cap compensació econòmica.

 

 1. c) En el supòsit e) de l’article anterior, s’anunciarà la falta de titularitat en el BOP de Lleida i en el tauler electrònic de l’Ajuntament als efectes de que els possibles titulars puguin fer valer els seus drets. Transcorregut el termini d’un mes des de la publicació sense que cap persona hagi demanat la titularitat o els que l’han demanat no tenen dret suficient el dret funerari revertirà a l’Ajuntament sense més tràmit.

L’import dels anuncis previstos anirà a càrrec de l’interessat, en cas que sigui conegut.

 

 1. d) Si per interès de l’Ajuntament cal la reversió de drets, per mutu acord amb els titulars dels drets es podran revertir amb les degudes compensacions.

Article 33

En el cas de reversió de drets de sepultura a l’Ajuntament les restes de la sepultura seran exhumats i inhumats, sempre que es compleixin els terminis establerts per aquestes accions, atenent a les peticions del titular de la sepultura revertida i del titular de la sepultura on es practicarà la inhumació.

Article 34

Si transcorregut el termini de 2 mesos des de la reversió el titular de la sepultura no ha manifestat cap voluntat, les restes de les sepultures seran traslladades a la fossa comuna. Sempre respectant els terminis per aquestes accions i altres disposicions.

Si no es pot localitzar el titular de la sepultura es localitzarà als familiars més propers.

CAPÍTOL VI

De les inhumacions, exhumacions, incineracions i trasllats

Article 35

Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o despulles es regiran per les disposicions higiènico-sanitàries i pel Reglament de policia sanitària mortuòria vigents en cada moment.

Article 36

No es podran fer enterraments fora del cementiri si no és té l’autorització expressa de l’Ajuntament i les autoritzacions sanitàries pertinents.

Article 37

No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des del moment de la defunció que consti en la documentació expedida pel Jutjat competent.

Article 38

Els cadàvers que no es puguin inhumar immediatament a l’arribada al cementiri, ja sigui perquè no han transcorregut les hores que assenyalen les lleis des del moment en què s’ha produït la defunció, o bé per alguna altra causa que ho impedeixi, es deixaran en el dipòsit de cadàvers o a la sala d’autòpsies, segons que correspongui.

Article 39

No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut 2 anys des de l’última inhumació. Si la defunció es va produir per malaltia infecciosa o contagiosa hauran d’haver transcorregut 5 anys o el termini que assenyali el Reglament de policia sanitària o la normativa higiènico-sanitària vigent en cada moment.

Article 40

Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Solament a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte de l’enterrament, i en aquest cas podrà ser presenciada per l’esmentat titular o la persona en qui delegui, i això sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.

Article 41

El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura, no estarà limitat per altra causa que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les anteriorment efectuades, llevat que el titular del dret funerari, en establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior, el limiti voluntàriament i expressa, en forma fefaent quant a nombre o relació closa o excloent de persones, els cadàvers dels quals hi puguin se inhumats.

Article 42

Prèviament a qualsevol inhumació, serà necessària la presentació dels següents documents:

 1. a) Títol de la sepultura
 2. b) Autorització del jutge competent en casos diferents als de mort natural

En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual s’hagués estès el títol.

Si aquesta ha mort o no es pot identificar, s’autoritzarà la inhumació i, un cop efectuada, es requerirà als posseïdors perquè instin el traspàs a favor de qui tingui dret. El mateix tràmit se seguirà quan es tracti de l’enterrament del titular.

Article 43

En les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les actuacions que s’hi realitzin i els llibres obligatoris que assenyali la legislació vigent per tal d’inscriure les inhumacions i exhumacions en els llibres de registre i en el títol. Els serveis d’inhumació de cadàvers es tramitaran en aquestes oficines on s’expedirà la papereta de l’ordre del servei funerari que s’entregarà al personal d’execució funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat. Per a l’exhumació o el trasllat de despulles s’exigirà el mateix tràmit.

Article 44

El dret del titular a fer ús exclusiu de la sepultura de la manera prevista en aquest Reglament, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, ja sigui de familiars o d’estranys, s’entendrà diferida vàlidament, amb presumpció “juris et jure”, pel sol fet de presentar el títol, sempre que no hi hagi cap denúncia escrita de sostracció o pèrdua presentada en el registre general de l’Ajuntament amb tres dies d’anticipació.

Article 45

Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:

 1. a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·licita, al·legant extraviament del títol
 2. b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la inhumació sense presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar
 3. c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia formalització documental. En tots aquests supòsits s’exigirà la petició de duplicat del títol, per pèrdua.

Article 46

L’exhumació d’un cadàver o despulles per a reinhumar-los fora del recinte requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari, el transcurs dels terminis assenyalats en aquest Reglament des de l’última inhumació i l’autorització prevista en la Normativa general sobre la matèria.

Article 47

S’exceptuen dels requisits del termini les exhumacions següents:

 1. a) Les autoritzades pel director general de la salut Pública, en els termes de la normativa vigent en cada moment.
 2. b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l’ordre corresponent.

Per aquestes actuacions es requerirà la presència del titular sanitari competent en ordre legal, en els casos que assenyalin les lleis i en els altres casos l’autoritat competent en la matèria.

Article 48

 1. El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets i serà necessari que es tingui en compte el transcurs dels terminis establerts per les disposicions legals vigents, sense perjudici del previst a l’article anterior.
 2. Quan interessi el trasllat d’un cadàver o despulles dipositats en sepultura el títol de dret funerari de la qual figuri a nom de persona difunta, perquè pugui ser autoritzada haurà de sol·licitar prèviament el traspàs a favor del nou titular. La sol·licitud de trasllat amb motiu d’inhumació en una altra sepultura s’autoritzarà de manera immediata, sense perjudici de la formalització de traspàs en un moment posterior i sense perjudici dels supòsits de la cessió.

Article 49

Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre o fora del terme municipal haurà d’acreditar-se mitjançant documents que acreditin l’acompliment dels requisits exigits per les disposicions legals vigents.

Article 50

 1. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o despulles, se’ls traslladaran a nínxols d’autorització temporal, sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumació, i seran retornats a les seves primitives sepultures un cop finalitzades les obres. Quan es tracti d’obres de caràcter general, el trasllat es realitzarà d’ofici a sepultures de la mateixa categoria i condició que seran canviades per les antigues, es deixarà constància formal del trasllat i s’expediran els nous títols corresponents.
 2. Excepte en els casos apuntats, per a l’obertura d’una sepultura caldrà sempre que l’Ajuntament instrueixi l’expedient justificant dels motius que existeixin i l’autorització expressa de la referida operació.

Article 51

Estan exempts de pagament de taxes:

 1. a) Les inhumacions de Beneficència
 2. b) Les inhumacions o exhumacions ordenades per l’autoritat judicial

Article 52

En el supòsit d’adjudicació de concessió per a realitzar una inhumació immediata, es permetrà realitzar un tancament provisional de la sepultura fins a la col·locació de la làpida definitiva. El tancament provisional no es destruirà i la làpida definitiva es col·locarà al damunt.

Article 53

En els columbaris es podran disposar despulles incinerades amb urnes tancades. Les urnes estaran degudament homologades per aquesta finalitat.

CAPÍTOL VII

Del simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris

Article 54

Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols podran transcriure’s en qualsevol idioma. S’haurà de mantenir el respecte degut al recinte, i es farà responsable el titular de qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers.

Article 55

No es podrà introduir ni extreure del cementiri cap objecte sense l’autorització de l’Ajuntament. L’Ajuntament en cas de dubte sol·licitarà assessorament a les autoritats sanitàries competents.

Article 56

No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es concediran parades ni autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes adequats a la seva decoració o ornamentació.

Article 57

L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris o desperfectes que puguin produir-se en les sepultures i en els objectes que s’hi dipositin.

Article 58

L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals o parcials del cementiri requerirà una autorització especial de l’Ajuntament el pagament, si escau, dels drets corresponents. En qualsevol cas, s’exigirà sempre el pagament de drets de filmació de particulars, productors de cinema i televisió.

Disposició addicional

 1. L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures excepcionals que cregui convenients en els supòsits d’epidèmies o catàstrofes en general.
 2. L’explotació dels cementiris de competència municipal podrà realitzar-se a través de qualsevol de les formes de gestió de serveis públics per la normativa vigent. L’esmentada explotació s’entendrà en la seva acceptació més àmplia, i s’actuarà de manera coordinada amb el personal que hi tingui assignat l’Ajuntament.

Disposició transitòria

Els drets preexistents degudament acreditats a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es regiran per la present ordenança.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació del seu text íntegre i definitiu en el Butlletí Oficial de la Província