al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable

Característiques que han de tenir les tanques, la construcció de les quals ha de ser autoritzada en l’àmbit territorial d’aplicació.

ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE TERRENYS MITJANÇANT
TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE
CAPÍTOL 1 – Disposicions generals


Article 1. Objecte
L’objecte de la present ordenança és definir les característiques que han de tenir
les tanques, la construcció de les quals ha de ser autoritzada en l’àmbit territorial
d’aplicació.


Article 2. Àmbit d’aplicació
Les normes contingudes en aquesta ordenança, relativa a col·locació, instal·lació
i construcció de tanques en sòl no urbanitzable, són d’aplicació en tot el terme
municipal de Vinaixa.


Article 3. Definicions
Es considera tanca qualsevol reixa, estacada, bardissa, paret de pedra seca o
altres elements autoritzats amb què se circumda totalment o parcialment un
espai de terreny.


CAPÍTOL 2. Tancament permesos


Article 4. Tancaments
4.1 En termes generals la instal·lació de tanques en terreny no urbanitzables està
prohibit sigui quina sigui la naturalesa de la construcció, la forma, les
característiques, la mida i la situació en que es troba o es planteja.
4.2 Són excepcions al punt 4.1, amb compliment de les condicions establertes
per aquesta ordenança i la normativa urbanística, els següents:
a)-granges, masies, magatzems o construccions similars vinculades a
explotacions agrícoles o ramaderes actives.
b)-en explotacions agrícoles o ramaderes, que malgrat l’absència de construcció
i instal·lació, per la seva naturalesa específica es faci necessari el tancament
sòlid (conreu de tòfona) o el tancament dissuasori (fil pastor)
c)-En punts d’aigua i basses de reg.
d)-En construccions rurals, masies, ... que estiguin vinculades a explotació per
allotjament rural o similar degudament autoritzades.
e)-En espais on contingui un o varis elements patrimonials que estiguin recollits
en el catàleg de béns d’interès de Vinaixa i sempre que no impedeixi el lliure
accés a la seva visita exterior.
f)-Espais i zones on hi ha instal·lada activitat, explotació de recursos naturals o
equipament d’interès públic que s’hagi d’emplaçar en el medi natural
degudament autoritzades.

4.3 Només es permet el tancament perimetral total o parcial de les àrees privades
de caça amb motiu de repoblacions previstes en un pla d’ordenació cinegètica.
La repoblació haurà d’estar degudament autoritzada per les administracions
competents i s’haurà d’acreditar la necessitat del tancament.
El tancament per aquest motiu serà temporal i la petició establirà el termini cert
en el qual caldrà desfer el tancament.
4.4 Amb caràcter excepcional i localitzat es pot proposar als òrgans competents
que s’obligui a instal·lar tanques en aquells casos que pugui haver un risc per a
la seguretat (pous, penya-segats artificials,..) o per a la protecció de determinats
elements funcionals, equipaments, edificacions o instal·lacions o estructures
artificials, quan a criteri dels serveis tècnics de l’administració es presenti un
informe tècnic que ho aconselli.
4.5 En el cas de considerar que es troba en el supòsit de l’apartat 4.2 s’haurà
d’acreditar amb la documentació següent:
-Títol de propietat de la finca cadastral en qualsevol cas.
-en el supòsit de l’apartat e) de l’article 4.2 constatar que l’element efectivament
forma part del catàleg de béns d’interès de Vinaixa.
-en els supòsits establerts al punts a) i b) de l’article 4.2 ,documentació que
acrediti que l’activitat agrícola o ramadera que s’exerceix és activitat professional
principal del propietari.
-documentació que constati l’existència de bassa, pou, punt de reg de l’apartat c) de l’article 4.2.
-pels punts a),b),d) i f) disposar de les autoritzacions per l’activitat a
desenvolupar.
-qualsevol altra documentació d’altres organismes que puguin acreditar la
idoneïtat del tancament proposat


CAPÍTOL 3. Condicions del tancament.


Article 5.Condicions generals de tancament.
El tancament amb caràcter general, i sempre que es trobi en els supòsits
permesos de l’article 4, no podrà abastar tota la finca o parcel·la.
La tanca circumdarà la construcció o elements a protegir en un màxim de 10
metres.
Només es podrà tancar la finca o parcel·la en el cas d’explotacions ramaderes
que facin ús del fil pastor o agrícoles de correu de tòfona.


Article 6. Tancament de camins d’ús públic.
6.1 Les tanques que s’instal·lin en els àmbits permesos no poden impedir el pas
de vianants i vehicles per camins d’ús públics, per tant, no s’admeten els
tancaments de terrenys que incloguin camins d’ús públic en el seu interior. En el

cas que un terreny es trobi dividit per un camí d’ús públic, serà necessari realitzar
els tancaments de les diferents fraccions de terreny de forma independent,
deixant el camí d’ús públic lliure per al pas.
6.2 En el cas que s’instal·li una tanca en els marges de camins, cal guardar lliure
de tancament una distància mínima de 3 metre des de l’eix del camí a fi
d’assegurar el pas de tot tipus de vehicle.
També cal distanciar la tanca un metre dels marges dels camins a fi de poder
realitzar i mantenir les franges de seguretat per a prevenció d’incendi i permetre
el pas de maquinària agrícola. La franja de seguretat d’incendis pot tenir una
major amplada si un informe tècnic així ho aconsella.


Article 7. Tancament de camins privats.
En el cas que els camins siguin privats, es poden tancar si es realitza el
tancament amb un sistema de porta que permeti, amb els mitjans habituals dels
bombers, serveis d’emergència i vigilància del terme, ser oberts amb facilitat a
fi de que puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments.


CAPÍTOL 4. Característiques i tipologia de les tanques.


Article 8. Tipus de tanca
8.1 Les tanques que s’admeten han de ser realitzades amb elements vegetals,
de fusta, de pedra o filat, amb les característiques indicades en el present capítol.
Les tipologies i materials emprats han de garantir un mínim respecte visual sobre
el medi i ser congruents amb el caràcter rural de l’espai.
8.2 Queden prohibits els tancaments que no s’adaptin a les tipologies definides
en el present capítol, com per exemple totxanes o blocs de formigó. També
queden prohibides les modalitats pròpies d’àmbits urbans, com ara els tancats
amb malla metàl·lica o filat espinós.
8.3 Amb caràcter excepcional i localitzat s’admet la construcció de tanques amb
condicions diferents a les indicades en el present capítol quan sigui necessari
per motius de protecció o seguretat de determinats elements funcionals,
edificacions o instal·lacions que així ho requereixin, i quan ho aconselli un informi
tècnic signat per tècnic competent o pels serveis tècnics de l’Ajuntament. En
qualsevol cas, s’ha de minimitzar el seu impacte sobre l’ambient rural i natural
circumdant i han de ser compatibles amb la circulació de la fauna silvestre a
través de l’espai.


Article 9. Característiques de la tanca vegetal.
Les tanques vegetals han de ser formades amb elements seriats d’arbrat o
arbustiu natural. Quan aquestes requereixen d’elements estructurals de suport
l’alçada màxima permesa serà de 1,8 metres.
Els elements estructurals de suport sols podran ésser de filat, fusta o pedra seca
i en tots els casos han d’acomplir les característiques tècniques definides per a
aquest tipus de tanques.

Sempre que sigui viable s’han d’utilitzar espècies arbòries i arbustives
autòctones.
Serà imprescindible el manteniment i conservació de les plantes en tot moment
i mentre tingui vigència el permís de la instal·lació de la tanca.


Article 10. Característiques de la tanca de fusta.
El tancament de finques amb fusta és sotmès a les condicions tècniques
següents:
a) Els pilars de fusta han de tenir com a màxim un diàmetre de 25 cm o un secció
de 20 x 20 cm.
b) Les travesses de fusta han de tenir com a màxim un diàmetre de 15 cm o una
secció de 15 x 8 cm.
c) La distància aconsellada entre pilars és de 250 cm i en cap cas es permet una
distància inferior a 100 cm.
d) La distància aconsellada entre travesses és de 80 cm i en cap cas ha de ser
inferior a 40 cm.
e) L’alçada màxima de la tanca ha de ser d’1,8 metres.
f) Els pilars han d’anar directament fixats al terra i enterrats en una secció mínima
de 40 cm sempre que el terreny ho permeti.
g) S’ha de mantenir la coloració natural de la fusta i només s’admeten variacions
de la coloració original derivades dels tractaments realitzats per a la seva
conservació.Article 11. Característiques de la tanca de filat.
11.1 El tancament de finques amb filat és sotmès a les condicions tècniques
següents:
a) Únicament són admeses les tanques amb una alçada màxima d’1,8 metre.
b) Els pals de suport de la tanca han de tenir un diàmetre màxim de secció de 6
cm i la distància entre pals aconsellable és de 300 cm, i no es permeten
distàncies inferiors a 100 cm.
c) La cromatisme de la tanca ha d’assegurar el mínim impacte visual. Han de ser
de coloracions marronoses i verdoses (pals i filat) .
d) La base de la tanca pot anar fixada directament a terra i enterrada, sempre i
quan es garanteixi una permanència de les tanques.
e) Es permet la instal·lació de la tanca de filat no verdosa o marronosa sempre i
quan es planti espècies arbòries o arbustives que puguin minimitzar l’impacte.
Es seguirà també l’article 9.
f) No s’admeten tancats opacs d’obra, i els que tinguin les característiques
pròpies de les tanques urbanes.

h) Les tanques hauran de ser cinegètiques, a excepció d’aquelles que es situïn
a menys de 500 m del nucli urbà o les incloses en l’article 4.4 que podran ser de
simple o triple torsió i sempre que es compleixi els anteriors apartats.
11.2 Les tanques no fixes amb fil pastor són tanques formades per un únic filferro
que es situa paral·lel al terreny a una alçada entre 30 i 120 cm i es subjecta
mitjançant pals de fusta o bé lligat directament a l’arbre. Aquesta tanca pot anar
electrificada o no. En cap cas es poden incorporar elements punxants en ella. En tots els passos o camins han d’estar obertes, o disposar d’una maneta per obrir-les.

Article 12. Característiques de la tanca de pedra
Les tanques de pedra poden tenir com a màxim una alçada d’1 metre sempre i
quan es tracti de murs de pedra seca fets amb pedres característiques de la
zona. Sobre la tanca de pedra es permet la instal·lació de tanques tipologia
vegetal, fusta o filat fins arribar a l’alçada màxima permesa per a aquestes
tipologies de tanques.


Article 13. Mesures ambientals
Les tanques han d’integrar-se al medi natural amb tons generalment verdosos o
marronosos.


Article 14. Variació del terreny
No es poden instal·lar tanques que comportin una variació del perfil natural del
terreny.


CAPÍTOL 5 – Peculiaritats de tancament pels diferents àmbits

Article 15. Tanques en explotacions ramaderes intensives i explotacions
agrícoles amb existència d’edificacions vinculades a l’ús agrícola.
Les tanques requerides per les pràctiques agrícoles i ramaderes on existeixen
edificacions permanents o mòbils (s’inclouen hivernacles i instal·lacions similars)
vinculades a l’explotació no es poden col·locar a una distància major de 10
metres de les construccions ni tancar una superfície superior a 10 vegades la
superfície construïda. En cas que existeixin dues o més construccions que
pertanyin a la mateixa finca, separades entre elles per més de 25 metres, és
necessari realitzar tancaments per cada una d’aquestes construccions,
independents les unes de les altres. Es poden col·locar les tanques descrites en
el capítol 4.

Article 16. Tanques en explotacions agrícoles sense edificacions (conreu tòfona)
Les tanques no es poden col·locar a una distància major de 3 metres del límit de
la zona conreada o a 1 metre dels vials circumdants de la zona conreada si
existeixen. Es poden col·locar les tanques descrites en el capítol 4.

Article 17. Tanques en explotacions ramaderes extensives.
En les explotacions ramaderes on es practiqui la pastura extensiva es permet el
tancament de tota la parcel·la pasturada, sempre i quan aquest tancament es
faci amb instal·lacions no fixes tipus fil pastor (electrificat o no).

Article 18. Tanques d’àrees privades cinegètiques
Aquest tancament serà possible amb instal·lacions no fixes tipus fil pastor
(electrificat o no).

Article 19. Tanques en finques amb edificacions destinades a habitatge,
allotjament rurals o masies.
La superfície màxima tancada per la preservació de la intimitat o seguretat dels
habitatges, allotjaments rurals o a altres usos permesos depèn de la superfície
construïda en planta de l’edificació, segons la relació següent:
SUPERFÍCIE EN TERRENY TANCADA = LOG (SUPERFÍCIE EDIFICADA EN
PLANTA) * 450 – 350 + SUPERFÍCIE EDIFICADA EN PLANTA
(Les superfícies expressades en metres quadrats)
Aquesta relació s’ha calculat en base a crear una restricció en la superfície del
terreny a tancar, de manera que la relació entre les dues superfícies no sigui
directament proporcional, sinó una relació que s’estabilitzi i sigui constant a partir
d’una superfície edificada determinada (veure annex I).

Article 20. Tanques en punts d’aigua, equipaments i altres instal·lacions.
Les tanques a instal·lar en aquests àmbits poden adoptar les característiques
descrites en l’article 11 de l’ordenança, sens perjudici de poder instal·lar la resta
de tipologia de tanques:
a) En les instal·lacions i equipaments d’interès públic es permet el tancament fins
a una distància de 10 metres de les edificacions o equipaments existents. En cas
que fos necessari per raons de funcionament o de seguretat es poden admetre
tancaments més grans, sempre i quan es justifiquin mitjançant projecte.
b) Pels punts de captació d’aigües subterrànies per a ús públic es permet un
tancament en un perímetre de 30 metres al punt de captació tal i com recomana
el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya.
c) Les basses de dejeccions ramaderes han de ser tancades en tot el seu
perímetre per garantir la seguretat de les persones i fauna.
d) Les basses de reg i punts d’aigua han de ser tancats en tot el seu perímetre a
fi de garantir la seguretat de les persones i fauna. L’única excepció són els punts
d’aigua i petits embassament que pugui haver-hi en les zones de domini públic
hidràulic en que no es permet cap tipus de tanca en la zona de servitud (5 metres
d’ample a banda i banda de la llera)

Article 21. Tanca en la zona dels horts

En la zona situada als horts, sòl no urbanitzable amb protecció paisatgística, clau
SP de les Normes subsidiàries només es permet la instal·lació de tanca tipus
RIVISA VERJA CLASSIC amb acabat verd. S’haurà de realitzar un mur de pedra
seca d’alçada màxima de 50 cm i el conjunt de mur més tanca no podrà superar
els 1,2 metres d’altura. També es permet una tanca de pedra seca fins a 1,2
metres d’altura (a excepció dels existents abans de l’aprovació de l’ordenança).
L’altura es mesurarà des del costat de la tanca més alt (interior a la parcel·la o
exterior).
No es permet cap altra tipologia de tanca.

CAPÍTOL 6. Procés administratiu

Article 22. Documentació per obtenir autorització per la instal·lació de la tanca.
Per tal d’obtenir el permís de l’Administració Local per a col·locar la tanca serà
necessària la següent documentació:
A) Projecte que inclogui els següents punts:
a) Descripció de la necessitat de l’obra
b) Característiques tècniques constructives
c) Superfície a tancar i longitud perimetral de la tanca
d) Informe ambiental i/o Estudi d’integració paisatgística amb indicació expressa
de les mesures correctores adoptades que facin referència als possibles
impactes visuals i als passos de fauna (si el tècnic municipal ho requereix)
e) Pressupost de l’obra.
f) Plànols que detallin la col·locació de la tanca sobre el terreny a escala 1:1.000,
plànol de situació de la finca o terreny a tancar escala 1:5.000 i plànols de situació
a escala 1/25.000 o 1/50.000.
g) Plànols de detall de la tanca
Aquest projecte cal que sigui redactat per tècnic competent i visat pel col·legi
corresponent (si el tècnic municipal ho requereix)
B) Documentació acreditativa de les circumstàncies o supòsits en que es permet
la col·locació tanques conforme a l’article 4.5, que és la següent:
-Títol de propietat de la finca cadastral en qualsevol cas.
-en el supòsit de l’apartat e) de l’article 4.2 constatar que l’element efectivament
forma part del catàleg de béns d’interès de Vinaixa.
-en els supòsits establerts al punts a) i b) de l’article 4.2, documentació que
acrediti que l’activitat agrícola o ramadera que s’exerceix és activitat professional
principal del propietari.
-documentació que constati l’existència de bassa, pou, punt de reg de l’apartat
c) de l’article 4.2.

-pels punts a),b),d) i f) disposar de les autoritzacions per l’activitat a
desenvolupar.
-qualsevol altra documentació d’altres organismes que puguin acreditar la
idoneïtat del tancament proposat.
C) Supòsit especial de tancament d’àrea privada de caça.
En el supòsit de tancament previst a l’article 4.3 caldrà acreditar:
-la titularitat de l’àrea privada de caça.
-les autoritzacions de les administracions competents per dur a terme la
repoblació cinegètica.
-la conveniència del tancament.
-qualsevol altra documentació que l’Ajuntament estimi convenient per entendre i
resoldre el tancament proposat.
-establiment de garantia que cobreixi el cost de desmuntatge la tanca quan arribi
a termini.

CAPÍTOL 7. Règim jurídic de protecció de la legalitat, infraccions i sancions

Article 23. Règim jurídic de protecció de la legalitat.
La normativa urbanística vigent, en tot allò que no en sigui contradictori, serà
d’aplicació per la protecció de la legalitat establerta per aquesta ordenança.
Serà d’aplicació la normativa urbanística vigent pels procediments de restauració
del medi al seu estat anterior a la infracció i la imposició de sancions.

Article 24. Infraccions a l’Ordenança
Es consideren infraccions les actuacions en matèria de col·locació de tanques
en sòl no urbanitzable que no compleixin la regulació de la present ordenança i
la resta de normativa urbanística aplicable.

Article 25. Sancions
La sanció es determinarà conforme a l’article 139.1 d), 139.2 i 140 establert al
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística o normativa vigent al moment de la infracció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera. Aplicació de l’Ordenança.
La present ordenança serà d’aplicació sempre i quan no hi hagi un legislació de
rang superior que estableixi altre règim.
Segona. Interpretació Ordenança.

En cas de dubte s’optarà per la interpretació que comporti un menor impacte
paisatgístic sobre el medi natural.
Tercera. Tanques existents.
3.1-Tanques existents conforme a la present ordenança.
Les tanques existents que conforme a la present ordenança són autoritzables
però que incompleixen algun requeriment de distància, de tipologia o qualsevol
altra condició establerta en aquesta ordenança aprofitaran les reparacions o
substitucions per adaptar les tanques a la present ordenança.
En qualsevol cas, transcorreguts 5 anys des de l’entrada en vigor de la present
ordenança, la propietat haurà d’optar per o adaptar la tanca a la present
ordenança o retirar la tanca.
3.2- Tanques existents disconformes a la present ordenança.
Les tanques existents que conforme a la present ordenança no són autoritzables
hauran de ser retirades per la propietat en el termini de 5 anys des de l’entrada
en vigor de la present ordenança.
3.3 Termini temporal de totes les tanques.
Totes les tanques autoritzades conforme a la present ordenança o existents amb
anterioritat degudament regularitzades conforme a la present ordenança hauran
de ser retirades en el termini d’un any des del cessament de l’activitat agrícola,
ramadera, construcció, instal·lació o qualsevol altre supòsit que en el seu dia va
emparar la seva instal·lació.

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 21 d’abril de 2021 i publicada íntegrament en el BOP de Lleida
núm.128 de 6 de juliol de 2021, ha quedat definitivament aprovada i començarà a
regir l’endemà d’aquesta publicació i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

ANNEX I:
RELACIÓ ENTRE LA SUPERFÍCIE MÀXIMA A TANCAR I LA SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA EN PLANTA EN ELS CASOS DE PRESERVACIÓ DE LA
INTIMITAT EN ELS HABITATGES
a superfície tancada per la preservació de la intimitat dels habitatges depèn de
la superfície construïda en planta dels habitatges, segons la relació següent:
SUPERFÍCIE EN TERRENY TANCADA = LOG (SUPERFÍCIE EDIFICADA EN
PLANTA) * 450 – 350 + SUPERFÍCIE EDIFICADA EN PLANTA
(Les superfícies expressades en metres quadrats)
Aquesta relació s’ha calculat en base a crear una restricció en la superfície de la
terreny a tancar, de manera que la relació entre les dues superfícies no sigui

directament proporcional, sinó una relació que s’estabilitzi i sigui constant a partir
d’una superfície edificada determinada. La representació gràfica d’aquesta
relació s’expressa a continuació:

SUPERFÍCIE EN PLANTA

SUPERFÍCIE MÀXIMA A TANCA

SUPERFÍCIE EN PLANTASUPERFÍCIE MÀXIMA A TANCA

La taula següent detalla les diverses superfícies  màximes que es permetrà tancar en funció de  determinades superfícies en planta dels habitatges  com a tall d’exemple en aplicar la fórmula descrita  anteriorment. Les superfícies s’expressen en metres  quadrats. SUPERFÍCIE DE LA CASA (m2

SUPERFÍCIE A TANCAR  (m2

50 

465 

60 

510 

70 

550 

80 

586 

90 

619 

100 

650 

150 

779 

200 

885 

250 

979 

300 

1.065 

400 

1.221 

500 

1.365 

600 

1.500 

700 

1.630 

800 

1.756 

900 

1.879 

1.000 

2.000