al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança reguladora de l'estacionament d'autocaravanes i de l'ús de l'àrea d'autocaravanes

AJUNTAMENT DE VINAIXA

Aprovació definitiva d’ordenança

Edicte d’establiment d’ordenança

Exposat en el BOP de Lleida núm. 183 de 22 de setembre de 2022 l’acord provisional del Ple d’aprovació de l’ordenança reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea d’autocaravanes, en acord de Ple de 9 de novembre de 2022 es van incorporar les observacions presentades en tràmit d’informació pública i s’aprova definitivament l’ordenança.

La qual cosa es fa pública i es fa publicació de text íntegre i definitiu de l’Ordenança com a  annex en el BOP.

Contra l’aprovació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Vinaixa, 11 de novembre de 2022

L’alcalde, Josep Maria Tarragó Clivillé

ANNEX

Ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea d’autocaravanes

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

 1. La present ordenança municipal té com objecte establir un marc regulador que permeti la distribució racional dels espais públics i de l’estacionament temporal o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuaris de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic.
 2. Aquesta ordenança desenvolupa les competències que té atribuïdes l’Ajuntament de Vinaixa sobre les diferents matèries que afecten l’activitat de l’autocaravanisme, com ara trànsit i circulació de vehicles sobre les vies urbanes, mobilitat, turisme, medi ambient, salut pública, consum i desenvolupament econòmic, així com la potestat sancionadora, en el marc de les normes europees, estatals i autonòmiques que siguin d’aplicació.
 3. Les prescripcions de la present ordenança són d’aplicació en tot el terme municipal de Vinaixa, llevat de les relatives al trànsit i circulació de vehicles, que només són aplicables a les vies urbanes i a les vies interurbanes o travessies que hagin estat declarades urbanes.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aplicació de la present ordenança, es tindran en compte les següents definicions:

Autocaravana, caravana i camper: vehicle que inclou mobiliari bàsic al seu interior, a modo de llar, homologat per a ser usat com a habitatge durant els viatges, amb força motriu pròpia per les autocaravanes i campers o per arrastri d’altre vehicle motoritzat en les caravanes.

Les referències en aquesta ordenança fetes a les autocaravanes s’entendran fetes també a les caravanes i els vehicles que les arrastren i les campers homologades.

Autocaravanista: tota persona usuària de l’autocaravana, caravana o camper.

Estacionament: immobilització de l’autocaravana a la via pública, d’acord amb les normes de trànsit i circulació en vigor, independentment de la permanència o no de persones al seu interior, tant en horari diürn com nocturn, i sempre que no superi o ampliï el seu perímetre en marxa mitjançant la transformació o desplegament d’elements propis i no ocupi espai amb útils o estris com cadires, taules i similars, se sustenti sobre les seves pròpies rodes o falques, no tingui baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte, i no aboqui fluids o residus a la via.

Àrea d’autocaravanes: l’espai de titularitat pública expressament habilitat per a l’estacionament d’autocaravanes que podrà oferir a les autocaravanes serveis d’aigua potable, electricitat, WIFI i instal·lacions pel buidatge d’aigües negres i grises.”

Article 3. Estacionament i parada en el municipi.

 1. Estacionament: Es reconeix el dret dels autocaravanistes a estacionar a l’àrea habilitada d’estacionament d’autocaravanes. Quedant exclòs la resta d’espais en el terme.
 2. Parada: Sense perjudici del compliment del que estableix la legislació estatal sobre trànsit i circulació de vehicles, els conductors d’autocaravanes poden efectuar les maniobres de parada (màxim dos minuts i amb el xofer sense abandonar el vehicle) en les vies urbanes en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle, sempre que el vehicle no obstaculitzi la circulació ni constitueixi un risc per a la resta dels usuaris de la via, cuidant especialment la col·locació del vehicle i evitant que pugui posar-se en moviment en absència del conductor.
 3. A efectes merament indicatius i amb caràcter general, es considera que una autocaravana està parada o estacionada quan:
 4. a) Només està en contacte amb el terra a través de les rodes, i no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte manual o mecànic.
 5. b) No ocupa més espai que el de l’autocaravana en marxa, és a dir, no hi ha finestres obertes projectables que poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa, cadires, taules, tendals estesos o altres estris o útils.
 6. c) No es produeix cap emissió de qualsevol tipus de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub d’escapament.
 7. e) No és rellevant que romanguin els seus ocupants, excepte pel cas de parada i el conductor, a l’interior del vehicle sempre que l’activitat que desenvolupi en el seu interior no transcendeixi a l’exterior.

Article 4. De l’àrea d’autocaravanes.

1.L’ús de l’àrea d’estacionament d’autocaravanes comporta l’acceptació de les normes d’utilització i deures establerts en aquesta ordenança.

 1. L’àrea habilitada d’estacionament d’autocaravanes només pot ser ocupada per vehicles d’aquestes característiques i dedicades al turisme itinerant.
 2. L’estacionament dels vehicles autocaravanes es regeix per les següents normes:
 3. a) Els vehicles es col·locaran en bateria. Els vehicles hauran d’estar orientats en el sentit de marxa endavant per facilitar l’evacuació en cas d’emergència.
 4. b) L’estacionament s’efectuarà de forma tal que permeti l’execució de les maniobres d’entrada i sortida i permeti la millor utilització de l’espai restant per altres usuaris.
 5. c) El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no pugui desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers.
 6. d) Si l’estacionament es realitza en un lloc amb un sensible pendent, el seu conductor haurà de deixar-lo degudament calçat, bé sigui per mitjà de la col·locació de falques, sense que puguin emprar a aquests efectes elements com pedres o altres no destinats de manera expressa a aquesta funció, o bé per suport d’una de les rodes directrius en la vorada de la vorera, inclinant aquelles cap al centre de la calçada en els pendents ascendents, i cap a fora en els pendents descendents. Les falques, una vegada utilitzades, hauran de ser retirades de les vies en reprendre la marxa.
 7. e) Dins de l’àrea d’autocaravanes es permet desenganxar la caravana del vehicle tractor per a facilitar la maniobra d’estacionament permetent així la millor utilització de l’espai restant per a altres usuaris. Una vegada ocupada la plaça dins de les marques vials, l’usuari serà el responsable de garantir l’absoluta immobilització de la caravana usant peus de recolzament i seguretat i activant el fre manual als efectes de garantir allò establert a l’article 39.3 de la Llei de Seguretat Vial, evitant que la caravana pugui moure’s en absència del conductor. A mes retirarà el vehicle tractor(turisme) fora de la zona d’estacionament reservat per autocaravanes, campers i caravanes per a millorar l’aprofitament de les places lliures disponibles per altres usuaris.
 8. En l’àrea d’autocaravanes està permesa l’obertura de finestres projectables que poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa.
 9. L’àrea d’autocaravanes podrà ser utilitzada un màxim continuat de 96 hores, de tal manera que es garanteixi la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments per a aquests vehicles.

La retirada de l’autocaravana per unes hores( com exemple, per fer turisme per la zona amb partida i arribada a la zona habilitada) no interromp el còmput de les hores ni dona lloc a la finalització d’un servei i el seu còmput i inici de còmput d’un nou servei.

Entre dos usos del servei de la zona habilitada d’autocaravanes han d’haver transcorregut un mínim de set dies.

 1. Abans d’accedir a l’àrea d’autocaravanes, els interessats hauran de llegir les normes d’us de l’espai.
 2. En l’àrea d’autocaravanes els usuaris faran un ús diligent dels serveis per a l’evacuació d’aigües grises i aigües negres, connexió a la WIFI4EU, servei d’un punt d’aigua potable per a la neteja del tanc del WC i per a omplir el tanc d’aigua potable del vehicle i punt de llum per cada plaça marcada.
 3. Els residus sòlids que es generin seran dipositats als contenidors corresponents als efectes de realitzar un correcte reciclatge.
 4. Dins de l’àrea d’autocaravanes la velocitat dels vehicles de totes les categories no pot superar els 10 km/h, sense perjudici d’altres regulacions de velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies que seran expressament senyalitzades. En tot cas, els vehicles no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales, i no podran superar els límits de soroll i emissió de gasos determinats, si s’escau, per les ordenances municipals o qualsevol altra legislació aplicable.
 5. Per garantir un òptim ús i aprofitament públic de les instal·lacions de titularitat municipal, tots els usuaris de l’àrea d’autocaravanes tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència tècnica, avaria, desperfecte o manca o ús indegut que es produeixi en la mateixa.
 6. Per tal d’evitar molèsties per soroll a la resta d’usuaris l’entrada i sortida d’autocaravanes i ús dels serveis es realitzarà entre les 8:00 i les 23:00 hores.

12.L’àrea d’autocaravanes compta amb sistema de vídeo vigilància com a sistema de seguretat dels seus usuaris i sistema per detectar mals usos o comportaments que poden ser infraccions.

Article 5. Deures dels autocaravanistes.

Juntament amb el compliment de les altres determinacions contingudes en aquesta ordenança, s’estableixen els següents deures per els autocaravanistes:

 1. Conduir amb respecte a les normes de trànsit i seguretat viària, facilitant en la mesura del possible l’avançament i les maniobres de la resta dels conductors.
 2. Abstenir-se de produir o emetre sorolls molestos de qualsevol tipus, especialment els provinents dels aparells de so, ràdio, televisió, dels generadors de corrents o d’animals domèstics, quan estiguin estacionats a la via pública urbana o en l’àrea d’autocaravanes.
 3. Usar els recipients propis per a la recollida de residus sòlids urbans i els equipaments necessaris per a la recollida d’aigües residuals.
 4. Ocupar l’espai físic per a l’estacionament, dins dels límits estrictament necessaris.
 5. Estacionar assegurant de no causar dificultats funcionals, i sense posar en risc la seguretat del trànsit motoritzat o dels vianants, ni dificultant la vista de monuments o l’accés a edificis públics o privats i establiments comercials.

TÍTOL II

Règim sancionador

Article 6. Disposicions generals

 1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les vies urbanes i altres matèries regulades en la present ordenança correspon a l’alcalde en aquells supòsits previstos en la mateixa o en la legislació sectorial.
 2. Els tipus d’infraccions i sancions són els que estableixen les lleis, els que es concreten en aquesta ordenança en el marc de les lleis i els propis d’aquesta ordenança.
 3. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les mesures adequades per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit amb l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció dels preus públics meritats.
 4. La responsabilitat de les infraccions recaurà directament en l’autor del fet en què consisteixi la infracció, i en absència d’altres persones la responsabilitat per la infracció recaurà en el conductor o propietari de la instal·lació.

Article 7. Infraccions

 1. Es considera infracció lleu:
 2. a) L’estacionament fora de la zona habilitada per a autocaravanes i circulació d’autocaravanes contravenint el que indica la present ordenança o la de circulació, sempre que la infracció no suposi l’obstaculització de la via pública.
 3. b) Mantenir el motor de l’autocaravana engegat un cop estacionada.
 4. c) Treure a l’exterior de l’autocaravana tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari, estris o utensilis domèstics i estenedors de roba a l’exterior.
 5. d) Utilitzar l’àrea d’autocaravanes excedint el temps màxim d’estacionament permès segons l’article 4.4 de la mateixa ordenança o fent ús del servei sense respectar els terminis d’abstinència.
 6. e) La neteja de vehicles en l’àrea d’autocaravanes.
 7. f) Abandonar o abocar deixalles o residus a la zona.
 8. g) L’aparcament de qualsevol tipus de vehicle diferent de l’autocaravana dins l’espai reservat a autocaravanes sense autorització. Excepcionalment, podran estacionar els vehicles que facin d’arrastri de les caravanes sempre que estiguin enganxats a la caravana.
 9. h) La parada d’autocaravanes en les vies urbanes si ocupa més espai que el marcat com a plaça d’aparcament.
 10. i) Acampar una autocaravana en lloc no autoritzat.
 11. j) Qualsevol altre incompliment d’aquesta ordenança que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.
 12. Es considera infracció greu:
 13. a) L’estacionament fora de la zona habilitada per a autocaravanes i circulació d’autocaravanes contravenint el que indica la present ordenança o la de circulació, sempre que la infracció suposi l’obstaculització de la via pública.
 14. b) L’emissió de sorolls excessius que molestin els altres autocaravanistes.
 15. c) L’emissió de gasos excessius.
 16. d) L’abocament de líquids i residus sòlids fora de les zones assenyalades.
 17. e) El mal ús de l’àrea contravenint la present ordenança, la manca d’higiene, les molèsties al veïnat o als altres usuaris.
 18. f) La comissió d’una segona falta lleu en el transcurs d’un any.
 19. g) L’incompliment de les instruccions donades per l’ajuntament o la falta de respecte als seus representants.
 20. Es considera infracció molt greu:
 21. a) El deteriorament dels equipaments de l’àrea, el mobiliari urbà, la jardineria i la senyalització.
 22. b) El mal ús de l’àrea que provoqui danys irreversibles al servei.
 23. c) La total obstaculització del trànsit amb el vehicle, sempre que no hi concorrin causes de força major.
 24. d) La imposició d’una segona falta greu en el transcurs d’un any.

Article 8. Sancions

 1. Multes
 2. a) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 100 euros.
 3. b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de 101 a 200 euros.
 4. c) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de 201 a 500 euros.
 5. Altres sancions.

Les infraccions de l’article 8.1 lletres d) i f) i article 8.2 lletres d) e) f) i g) seran sancionades, a part de la corresponent multa, amb l’abandonament de la zona d’estacionament d’autocaravanes o impossibilitat d’estacionar-hi si encara no se n’ha fet ús.

La infracció de l’article 8.1 lletra g) comportarà multa i la retirada del vehicle de la zona reservada per autocaravanes a lloc on pugui estacionar conforme a la normativa de trànsit.

Les infraccions de l’article 8.3 seran sancionades en tot cas, a part de la corresponent multa, amb l’abandonament de la zona d’estacionament d’autocaravanes o impossibilitat d’estacionar-hi si encara no se n’ha fet ús.

Disposició addicional.

Respecte possibles modificacions normatives posteriors a l’entrada en vigor de la present ordenança les disposicions generals que afectin articles els quals contradiguin en tot o en part els mateixos, esdevindran derogats de forma automàtica, essent d’aplicació les disposicions generals en la matèria.

Disposició addicional transitòria.

Queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang que contravinguin o entrin en col·lisió amb l’actual ordenança reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea d’autocaravanes.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al BOP i regirà de fins a la seva derogació o modificació.