al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal sobre col·locació de captadors d'energia solar a les edificacions de Vinaixa

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta ordenança regula la instal·lació dels elements sortints de captació d’energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica, de les edificacions del terme municipal de Vinaixa, ja en sòl urbà com sòl no urbanitzable. No es contempla la col·locació de captadors en sòl no urbanitzable no edificat que es regularà per altra normativa.

L’objectiu de l’ordenança és integrar arquitectònica i paisatgística aquestes instal·lacions, evitant o disminuint en el possible l’impacte visual que poguessin produir.

En aquest sentit l’ordenança contempla, bàsicament les condicions de col·locació dels captadors solars, establint diferents nivells d’integració segons la zona i característiques de l’edificació, permetent en alguns casos col·locacions d’acord amb el rendiment màxim de la instal·lació.

L’ordenança és d’aplicació per a la instal·lació de captadors solars per a consum energètic vinculat a l’ús domèstic de la pròpia finca, sense perjudici que, d’acord amb la legislació d’aplicació, s’autoritzi la venda dels excedents d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica.

També és d’aplicació per a la instal·lació de captadors solars com a activitat econòmica en els sòls on la normativa urbanística ho permet (qualificacions de zona industrial).

Article 2.- Autorització de les instal·lacions d’aprofitament d’energia solar.

La instal·lació i remodelació de sistemes d’aprofitament d’energia solar en el sòl urbà del terme municipal requereix llicència.

Si la instal·lació es duu a terme de manera conjunta i relacionada amb obres que es fan al mateix emplaçament (nova construcció, rehabilitació, reforma o ampliació), es pot sol·licitar una sola llicència per a tot els treballs.

Quan correspongui segons la normativa sectorial d’aplicació, també caldrà tramitar expedient

d’activitat o llicència ambiental.

Article 3.- Documentació a presentar en la sol·licitud de llicència d’obres

A la sol·licitud de la llicència d’obres per a la instal·lació i remodelació de sistemes d’aprofitament d’energia solar caldrà adjuntar-hi, a més de la que resulti preceptiva per reglament, la següent documentació:

1. Instància amb nom, NIF, adreça i telèfon del sol·licitant i del representant legal de l’empresa

instal·ladora. Signada per ambdós persones.

2. Document de designació de tècnic competent que es responsabilitza de la instal·lació, signat per aquest.

3. Memòria valorada de la instal·lació subscrita pel tècnic, que contindrà les dades següents:

a. Identificació i breu descripció de les característiques principals de l’immoble, solar o terreny

on es proposi implantar la instal·lació. Si s’afecta una edificació, cal determinar-ne l’ús i les

característiques de la coberta o dels espais on es situï la instal·lació amb tots els seus equips.

b. Compatibilitat de l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial, i justificació del

compliment de la present Ordenança.

c. Descripció detallada de la instal·lació, amb la informació mínima següent:

- Superfície de captació.

- Càlcul de justificació del compliment dels requisits de la normativa tècnica, referits a la pròpia instal·lació.

- Declaració responsable de la solidesa de l’estructura de suport dels captadors i equips (tant pròpia com de l’edificació).

- Mesures de seguretat previstes per als treballs de manteniment i reparació de la instal·lació.

- Pressupost detallat de l’execució de la instal·lació.

d. Plànol de situació i emplaçament de la finca i/o edificació afectada.

e. Plànol acotat de planta i secció de la coberta o espai afectat, indicant dimensions dels captadors, en planta i alçada, i separacions a façanes i mitgeres.

f. Fotografies de l’edifici o espai afectat, en el seu estat actual.

Altra documentació requerida per la tramitació que estableix la legislació vigent per a l’autorització d’instal·lacions de producció d’energia solar en sòl no urbanitzable, sòl apte per urbanitzar i en el cas d’intervencions en béns catalogats.

El previst en aquest article és independent dels requisits i condicions que, per a la seva construcció i posada en funcionament de la instal·lació, corresponguin en aplicació de la normativa referent a activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental.

Article 4.- Requisits de la instal·lació

Els Serveis Tècnics Municipals comprovaran que la proposta presentada s’ajusti a les condicions de l’ordenança i n’instaran la seva modificació en el cas d’incompliment.

Els elements de la instal·lació hauran de complir les següents condicions:

A fi d’assolir la màxima eficiència en la captació de l’energia solar, cal que el subsistema de captació estigui orientat al sud (azimut zero) i que la inclinació respecte a l’horitzontal sigui la mateixa que la latitud geogràfica del municipi, és a dir 41º43’. Amb tot, aquesta disposició òptima dels captadors solars només es podrà autoritzar quan no suposin un impacte visual negatiu d’acord amb l’establert per aquesta ordenança. En tot cas no es podran menystenir les solucions singulars que l’Ajuntament consideri com a tals i per a les quals es determinaran uns requisits d’instal·lació específics en atenció a les seves particularitats arquitectòniques.

Als apartats següents s’estableixen condicions per la col·locació de captadors solars. Les separacions mínimes que es determinen són aplicables tant per les plaques de captació com per a qualsevol altre element de les instal·lacions (passeres, suports, etc).

En tots els casos en els edificis inclosos en el catàleg de Bens protegits de les Normes Subsidiàries, només es permet la col·locació de captadors solars quan no afectin la qualitat arquitectònica i el valor patrimonial de l’edificació o elements protegits.

Per tal de regular la integració dels captadors solars es diferencien tres situacions:

1. Sòl Urbà (SU): Zona de nucli antic (clau 1), Zona urbana semi intensiva (Clau 2) i Zona de creixement entre mitgeres (clau 3)

2. Sòl Urbà (SU): Zona de volumetria específica (clau 4), Zona d’edificació aïllada (Clau 5) i Zona de tolerància industrial (Clau 7)

3. Sòl No Urbanitzable (SNU) i Sòl Apte per Urbanitzar (SAU)

La seva instal·lació es farà seguin els següents criteris:

1. Sòl Urbà (SU): Zona de nucli antic (clau 1), Zona urbana semi intensiva (Clau 2) i Zona de creixement entre mitgeres (clau 3):

En coberta inclinada, els captadors solars s’han de col·locar integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclinació del captador amb el del pla de la coberta. Igualment, els captadors tindran la mateixa orientació. Aquests es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 m i es situaran separats com a mínim 0,50 m dels plans de façana i 0,50 m de les mitgeres. No podran sobrepassar el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. (Figura 1)

Als efectes esmentats, es consideren cobertes inclinades les teulades i les cobertes d’altres materials amb un pendent superior al 5%.

pastedGraphic.png

Figura 1

En coberta plana (terrat) en les zones qualificades clau 1 es permet la col·locació de captadors amb una alçada màxima de 2.00 sobre el nivell de la coberta i sempre dins de l’envolupant format per una línia horitzontal situada a 1,00 m sobre el nivell de la coberta o be es situïn dins de l’envolupant determinada per la intersecció de dues línies del 30% de pendent que arranquen des del punt exterior del pla superior de coberta i el pla de façana (Figura 2). Es separaran, com a mínim 1,00 m de les parets mitgeres quan aquestes no es rematin amb un parament vertical d’alçada igual o superior a la dels captadors

pastedGraphic_1.png

    Figura 2

En coberta plana (terrat) en les zones qualificades amb clau 2 i clau 3 es permet la col·locació de captadors amb una alçada màxima de 1,00 m sobre el nivell de la coberta sempre i quan hi hagi un parament vertical sobre les façanes, d’alçada no inferior a la dels captadors. (Figura 3)

Es separaran, com a mínim, 1,00 m de les parets mitgeres quan aquestes no es rematin amb

un parament vertical d’alçada igual o superior a la dels captadors.

pastedGraphic_2.png

    Figura 3

En les parcel·les amb edificació, els captadors solars que es situïn en l’espai no edificat no podran superar l’alçada d’1,80 m respecte la rasant del terreny i s’hauran de separar com a mínim a 1,00 m dels límits de parcel·la. Cas d’haver-ni no es permet situar-los en patis davanters. En patis posteriors de la parcel·la, la superfície màxima d’ocupació dels captadors solars és del 30% de l’espai no edificat.

Està prohibida la col·locació de captadors solars en parcel·les sense edificar.

Està prohibida la col·locació de captadors solars en façana

2. Sòl Urbà (SU): Zona de volumetria específica (clau 4), Zona d’edificació aïllada (Clau 5) i Zona de tolerància industrial (Clau 7):

En coberta inclinada, els captadors solars es poden col·locar de dues maneres:

  1. Integrats i recolzats a la coberta, coincidint l’angle d’inclinació del captador amb el del pla de la coberta. Igualment, els captadors tindran la mateixa orientació. Aquests es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 m i es situaran separats com a mínim 0,50 m dels plans de façana i 0,50 m de les mitgeres. No podran sobrepassar el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener. (Figura 1)
  2. Recolzats a la coberta sense coincidir l’angle del captador amb el del pla de la coberta. És obligatori que l’orientació dels captadors coincideixi amb la de la coberta on es recolza. Un dels extrems del plafó s’ha de recolzar sobre el pla inclinat de la coberta i no pot sobrepassar el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener de la coberta de l’edifici on s’ubiqui i es situaran separats com a mínim 2,00 m dels plans de façana i 1.00 m de les mitgeres. La inclinació màxima dels captadors serà 41º43’ tenint en compte que és la latitud geogràfica de Vinaixa (Figura 4). 

pastedGraphic_3.png

      Figura 4

Als efectes esmentats, es consideren cobertes inclinades les teulades i les cobertes d’altres materials amb un pendent superior al 5%.

En coberta plana (terrat) es permet la col·locació de captadors amb una alçada màxima de 2.00 sobre el nivell de la coberta i sempre dins de l’envolupant formada per una línia horitzontal situada a 1,00 m sobre el nivell de la coberta quan hi hagi un parament vertical per sobre de la façana d’alçada no inferior als captadors, o be es situïn dins de l’envolupant determinada per la intersecció de dues línies del 30% de pendent que arranquen des del punt exterior del pla superior de coberta i el pla de façana (Figura 5). Es separaran com a mínim 1,00 m de les parets mitgeres quan aquestes no es rematin amb un parament vertical d’alçada igual o superior a la dels captadors

pastedGraphic_4.png

                    Figura 5

En cas de no disposar de parament vertical sobre les façanes, o que aquest sigui d’alçada inferior als captadors, aquests s’hauran de separar 2 metres de façana i 1,00 m de la mitgera. (Figura 6)

pastedGraphic_5.png

                    Figura 6

En les parcel·les amb edificació, els captadors solars que es situïn en l’espai no edificat no podran superar l’alçada d’1,80 m respecte la rasant del terreny i s’hauran de separar com a mínim a 1,00 m dels límits de parcel·la. No es permet situar-los en patis davanters o laterals sense tanques que en privin les vistes. La superfície màxima d’ocupació dels captadors solars és del 30% de l’espai no edificat.

Està prohibida la col·locació de captadors solars en parcel·les sense edificar.

3. Sol No Urbanitzable (SNU) i Sòl Apte per Urbanitzar (SAU):

En cobertes inclinades se seguirà el mateix criteri que l’apartat 1 d’aquest article

En cobertes planes només es poden posar captadors solars si resten totalment ocults

En façana està prohibida la col·locació de captadors solars

Queda prohibida la col·locació de captadors solars en parcel·les sense edificar fins a la redacció de la Normativa específica.

4.2 Instal·lació de canonades i altres canalitzacions

Queda prohibit de manera expressa, traçar les canonades per a l’aigua freda i calenta dels sistemes de producció per les façanes principals, per patis d’illa i per terrats, excepte, en aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir els muntants verticals, llevat que s’acompanyi el projecte, de manera detallada, de solucions constructives que garanteixin la integració adequada en l’estètica de l’edifici.

4.3 Instal·lació d’acumuladors, bombes i altres elements de les instal·lacions

El dipòsit d’acumulació, els vasos d’expansió, les bombes, els bescanviadors i elements de control es situaran en espai o local tècnic que ha de formar part de l’edifici. Per tant, no s’admeten captadors amb dipòsit integrat.

Els conductes es situaran per l’interior de l’edifici, sota els captadors, o en cas de ser necessari un tram exterior, aquest serà el mínim imprescindible i s’alinearà amb els elements arquitectònics característics de l’edifici, amb acabat i cromatisme integrat.

Article 5.- Obligacions del titular

El titular de l’activitat, el propietari individual i/o la comunitat de propietaris que estiguin dotats de sistemes de captació i utilització d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta o energia solar fotovoltaica, estan obligats a la seva utilització i a fer o contractar les operacions de manteniment i les reparacions que calgui, per mantenir la instal·lació en perfecte estat de

funcionament i eficiència, de manera que el sistema funcioni adequadament d’acord amb les

prestacions definides al projecte i les instruccions d’ús i manteniment escaients.

Article 6.- Inspecció

Els serveis municipals tenen plena potestat d’inspecció en relació amb les instal·lacions dels edificis a fi i efecte de comprovar el compliment de les previsions d’aquesta ordenança. Les inspeccions podran ser realitzades per entitats d’inspecció i control acreditades a aquest efecte per l’Ajuntament de Vinaixa.

Article 7.- Mesures cautelars, requeriments, ordres d’execució i multa coercitiva

Si es comprova l’existència d’anomalies quant a les instal·lacions i el seu manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments corresponents i, en el seu cas, les ordres d’execució que escaiguin per tal d’assegurar el compliment de les disposicions establertes en aquesta Ordenança.

L’alcalde/essa o el/la regidor/a delegat/da són competents per ordenar la suspensió de les instal·lacions de captadors solars que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com ordenar la retirada dels materials o de la maquinària utilitzada, a càrrec del/de la promotor/a o el/la propietari/ària.

L’ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d’un requeriment a la persona responsable de les obres, en el qual es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions derivades de l’ordenança.

Per tal d’assegurar el compliment dels requeriments i de les ordres d’execució es podran imposar multes coercitives en una quantia no superior al 20% del cost estimatiu de les obres a executar o de la sanció que correspon.

Article 8.- Infraccions

Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les previstes a la legislació general sobre habitatge, medi ambient i urbanisme, en particular, les següents:

Constitueix infracció molt greu:

- L’incompliment reiterat dels requeriments i de les ordres d’execució dictats per assegurar el compliment de l’ordenança.

Constitueix infracció greus:

- La instal·lació de captadors solars incomplint els requeriments tècnics previstos en aquesta ordenança.

- L’incompliment dels requeriments i de les ordres d’execució dictats per assegurar el compliment de l’ordenança.

Constitueix infracció lleu:

- La instal·lació de captadors solars sense haver-ho comunicat prèviament o, quan sigui preceptiu, haver obtingut llicència d’obres.

Article 9.- Sancions

1. Les sancions que corresponen per infraccions al règim d’aquesta ordenança són les següents:

- Per infraccions Ileus, multa que va de 100,00 EUR fins a 300,00 EUR

- Per infraccions greus, multa que va de 301,00 EUR fins a 3.000,00 EUR

- Per infraccions molt greus, multa que va de 3.001,00 EUR fins a 6.000,00 EUR

Article 10.- Procediment sancionador

El procediment sancionador serà el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, previst per les actuacions de l’Administració de la Generalitat, que permet aplicar, quan correspongui, un procediment abreujat en l’àmbit sancionador.

Les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les mesures complementàries a les sancions són les que s’estableixen a la legislació sobre habitatge de Catalunya.

Disposició transitòria primera

No estan subjectes al compliment d’aquesta ordenança les instal·lacions de captadors solars que disposin de llicència atorgada conforme a l’anterior normativa, ja estiguin en fase d’execució o encara no iniciades les obres.

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que se n’aprovi la seva modificació o derogació.