al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal reguladora dels colors de les façanes exteriors.

Regulació dels colors permesos per les façanes, finestres, persianes i altres elements exteriors.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS COLORS DE LES FAÇANES EXTERIORS

 

Article 1 Objecte

L’objecte de la present Ordenança és regular els colors de pintat i acabat de les façanes i altres elements exteriors de les edificacions, tant en obres de nova construcció com de reforma, ampliació i manteniment, per tal de contribuir a la millora de l’estètica i imatge de la població.

 

Article 2 Definició façana

Als efectes d’aquesta ordenança es consideraran façanes la part dels paraments exteriors de l’edifici a via pública, els paraments a interior d’illa, les parets mitgeres i les tanques i murs de parcel·la.

 

Article 3 Criteris bàsics

El criteri bàsic que determina i fonamenta aquesta Ordenança és el de l’harmonia, en el sentit d’evitar impactes visuals per causa de coloracions estridents o composicions que dificultin l’acoblament o integració de les edificacions al seu entorn.

 

Article 4 Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança fa referència a tot el terme municipal de Vinaixa.

Aquesta ordenança no serà d’aplicació a les obres, construccions i instal·lacions en sòl industrial.

 

Article 5 Colors de les façanes

Els colors de pintat de façana i altres elements exteriors seran exclusivament els de la gamma de la carta de colors establerts per aquesta Ordenança.

Es procurarà que per unitat de façana, la coloració, la textura i la tonalitat mantinguin un criteri d’uniformitat.

 

Els colors dels diferents elements exteriors de les façanes, com ara fusteries, baranes i reixes, tendals o para-sols, combinaran cromàticament amb el color principal de la façana. En qualsevol cas, a la sol·licitud de llicència municipal, els interessats adjuntaran una mostra o proposta dels colors escollits.

Les façanes amb acabat de totxo d’obra seran arrebossades i pintades amb els colors permesos. Quan per les façanes es vulgui fer ús de totxo de façana o cara vista es tindrà curà que estigui dins els colors permesos.

 

Article 6 Carta de colors

La carta de colors admesos per aquesta ordenança per les façanes són els colors terrosos i/o marrons segons la següent relació amb codi RAL: 1001,1006, 1007 1011, 1017, 1034,1037,8000, 8001, 8003, 8004, 8008 i 8023.

 

Per la resta d'elements de façana, com fusteria, fusteria metàl·lica, barrots, reixes, canelons, baixants i altres, són admesos els colors RAL següents: 1011, 6006, 6008, 6014, 6015, 7006, 7008, 7013, 7022, 8001, 8002, 8003, 8007, 8008, 8011, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8024, 8025, 8028, 9004, 9005 i 9011.

Per les persianes tradicionals, siguin de fusta o plàstic, són admesos també els colors verds.

  

Article 7 Obtenció de llicència

Aquesta ordenança regeix per a totes aquelles actuacions, ja de nova planta, reforma o ampliació, que tinguin per objecte el pintat o repintat total o parcial de façanes, la substitució de fusteria o pintat de manteniment de fusteria de les façanes o de qualsevol altre dels elements exteriors de façana, com ara reixes, canalons, etc.

 

Per totes aquests actuacions, es sol·licitarà la prèvia obtenció de la llicència municipal, havent d’acompanyar els interessats a la sol·licitud de llicència una mostra o proposta del color que sigui conforme amb el contingut de la present Ordenança.

 

Article 8 Inspecció, control i autorització llicències.

Els Serveis Tècnics municipals informaran totes les sol·licituds d’obtenció de llicència municipal a que es refereix la present ordenança. En cas de colors no conformes a la present ordenança, i un cop posat de manifest aquest extrem en informe del tècnic municipal, es denegarà l’autorització municipal.

 

Article 9 Infraccions i sancions

En els casos d’execució d’obres o actuacions sense la preceptiva llicència o que disposant de llicència es contravenen els colors admesos s’aplicarà la normativa urbanística vigent pel que fa a infraccions i sancions.

Disposició transitòria

Les actuacions i obres, que autoritzades per llicències atorgades amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta ordenança, no estiguin iniciades en el moment d’entrada en vigor de la present ordenança hauran de donar compliment a la mateixa.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 11 de novembre de 2010 i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província . El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.