al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal sobre la implantació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SÒL NO URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE VINAIXA

 

PREÀMBUL

En els darrers anys estem assistint a una millora en les tecnologies de producció d’energies renovables i a un augment en el percentatge de producció d’aquests tipus d’energies. Entre les tecnologies aplicades a la producció d’energies renovables hi figuren els sistemes de captació i aprofitament de l’energia solar. L’aprofitament de l’energia solar contribueix a disminuir la dependència energètica i l’impacte derivat de la utilització dels sistemes basats en l’aprofitament de les energies fòssils.

La Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Aquesta normativa defineix un marc regulador que abreuja la tramitació i autorització de plantes fotovoltaiques i eòliques de grans dimensions tot i derogant l’anterior Decret Llei 147/2009, que establia una limitació d’hectàrees per a la implantació de plantes fotovoltaiques. Arran del nou marc normatiu, hi ha un interès creixent per part de promotors de plantes fotovoltaiques per a la instal·lació de centrals de gran mida. Tanmateix, la dispersió territorial d’instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable sense cap criteri d’assentament i integració en l’entorn pot generar la proliferació desordenada i dispersa d’activitats i un doble impacte paisatgístic, sigui per l’alteració visual sobre el paisatge rural que suposa la implantació de les instal·lacions, sigui per les alteracions associades a l’obertura de camins, xarxes elèctriques i altres elements associats.

Atenent a la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge tenia per objecte el reconeixement del paisatge i preservació dels seus valors, atenent a la necessitat de no malmetre els valors naturals i patrimonials existents i atenent al mandat d’afavorir l’activitat agroramadera en tan que vocació original del sòl no urbanitzable, es redacta la present Ordenança destinada a establir un conjunt de condicions i criteris per a la implantació dels sistemes de captació solar en el territori.

 

Article 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte regular la implantació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable del terme municipal de Vinaixa.

 

Article 2. Definició

S’entén per sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica el conjunt d’elements que conformen una instal·lació de generació d’electricitat a partir de la radiació solar mitjançant l’efecte fotoelèctric.

 

Article 3. Àmbit d’aplicació

Les prescripcions d’aquesta Ordenança són d’aplicació a les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica i anàlogues amb connexió a xarxa elèctrica instal·lades sobre el terreny amb finalitat de generar energia elèctrica al terme municipal de Vinaixa.

 

Article 4. Emplaçament de les instal·lacions

L’emplaçament de les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica resta subjecta a les determinacions que estableix aquest article, amb independència de les que resulten del planejament urbanístic general i territorial aplicable.

4.1. La instal·lació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica es pot efectuar sobre terrenys que compleixen alguna de les següents condicions, grafiades en el plànol annex:

  1. Que siguin terrenys contigus a edificacions ramaderes preexistents de més de 300 m2 d’ocupació en planta. En cas que siguin edificacions en desús, la instal·lació haurà d’implicar el desmantellament de l’antiga edificació. Els terrenys contigus afectats han de tenir la mateixa titularitat.
  2. Que es tracti de terrenys, que almenys en un 75% de la seua superfície, siguin considerats aptes per a l’aprofitament solar la qual cosa implica el concurs de les tres aptituds següents:
  3. Que es tracti de terrenys aptes per a l’aprofitament solar la qual cosa implica:

- aptitud geomorfològica: relleu planer o moderat i orientació adequada, definits per una combinació de relleu i orientació:

pendent<20% i orientació SO-S/ S-SE;

pendent <15% i orientació SO-O/ SE-E;

pendent <10% i orientació O-NO/E-NE;

pendent <5% i orientació NO-N/NE-N.

- aptitud agronòmica: terrenys de qualitat agrològica mitjana o baixa, definits com aquells amb un valor igual o inferior a 5 segons la cartografia de l'informe Espais Agraris elaborat per la Fundació Agroterritori i Fundació del Món Rural.

- aptitud paisatgística: proximitat a infraestructures viàries o d’energia, definida com 1 quilòmetre a banda i banda del Tren d’Alta Velocitat i l’Autopista AP-2 i de 250 metres a banda i banda de les línies elèctriques d’alta o molt alta tensió.

 

4.2. En cas de no concórrer l’aptitud paisatgística, la instal·lació s’haurà d’adequar al model de parc agrovoltaic, és a dir, haurà de garantir la continuïtat de l’ús agrari mitjançant la reserva d’un espai lliure de 5,2 metres entre les alineacions de plaques per tal de permetre conreus no arbrats i el pas adequat de la maquinària de treball.

 

Article 5. Dimensió de les instal·lacions de captació d’energia solar

5.1. En terrenys contigus a edificacions ramaderes preexistents de més de 300 m2 d’ocupació en planta, les instal·lacions poden ocupar fins a 5 Ha de superfície en planta.

5.2. En el sòl no urbanitzable que forma part de Xarxa Natura 2000 les instal·lacions poden ocupar fins a 1 Ha de superfície en planta.

5.3. En la resta del sòl no urbanitzable les instal·lacions poden ocupar fins a 4 Ha de superfície en planta.

5.4.Els parcs agrovoltaics conforme a l’article 4.2 podran triplicar la superfície màxima dels apartats anteriors atenent a l’inferior rendiment d’aquests tipus d’instal·lacions.

 

Article 6. Criteris de disseny de les instal·lacions

Per afavorir la integració de les instal·lacions en l’entorn i minimitzar l’afecció paisatgística cal aplicar els següents criteris de disseny, els quals hauran de venir detallats en el projecte bàsic d’instal·lació i en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, així com grafiar-se en els plànols i correctament pressupostades. Es tracta de les següents:

a. Les construccions associades, incloses fusteries, a la instal·lació ja sigui construccions en obra civil de fàbrica hauran de presentar-se amb aplacats de pedra o tonalitats de colors terrosos segons la següent relació amb codi RAL: 1001,1006, 1007 1011, 1017, 1034,1037,8000, 8001, 8003, 8004, 8008 i 8023. Les cobertes seran inclinades en teula àrab.

b. Suports metàl·lics: suports metàl·lics i qualsevol altre suports en materials lleugers hauran de presentar-se en tonalitats de l’entorn: RAL 6001, 6003, 6004, 6005, 6011, 6012, 6013, 6014, 6016, 6020, 6021, 6025, 6028.

c. Soterrament de les línies de connexió exteriors: les esteses elèctriques que connecten la instal·lació amb la línia elèctrica d’evacuació han d’anar soterrades.

d. Pantalles vegetals. El perímetre nord, est i oest de les instal·lacions ha de dotar-se d’una pantalla arbrada. La pantalla ha de ser exterior a la tanca. Les espècies arbrades que s’utilitzaran preferentment seran lledoner (Celtis australis), pi (Pinus halepensis), xiprer (Cupressus sempervirens) i om (Ulmus minor) i s’admetran tallades periòdiques amb reposició amb finalitat d’explotació forestal o altres, quan la seva alçada pugui perjudicar el funcionament dels captadors. Els promotors es comprometran a mantenir la pantalla vegetal en bon estat.

e. Superfície del sòl sense pavimentar. La superfície de la instal·lació ha de restar en sòl natural per facilitar la permeabilitat de les aigües pluvials, la restauració dels terrenys amb el desmantellament i la integració en l’entorn.

f. Les instal·lacions no han de dotar-se d’il·luminació exterior atesa la consideració de zona E1 i E2 de tot el sòl no urbanitzable es considera d’acord al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació de l’enllumenat.

 

Article 7. Tancament de les instal·lacions

Per garantir la necessària permeabilitat de la fauna i afavorir la integració global de la instal·lació, els tancaments han d’adequar-se als següents condicionants:

a. Tanca tipus “rivisa verja clàssic” o similar lacada en verd.

b. Alçada màxima: 2,00 metres.

c. Suports de la tanca: en fusta RTI.

No s’admetran tanca de panell rígid ni tanques opaques o tanques amb extraplom exterior.

 

Article 8. Procediment urbanístic aplicable als projectes en sòl no urbanitzable

Les sol·licituds d’aprovació de projectes per a la implantació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable resten subjectes a l’obligatorietat d’obtenir llicència d’obres i al procediment de l’article 48 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, d’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable o, en el seu cas, al procediment d’aprovació de plans especials urbanístics, previstos en la legislació urbanística.

L’estudi d’impacte i integració paisatgística que en compliment d’aquests procediments ha d’acompanyar al projecte, ha de contenir, a més dels altres requisits establerts en la normativa general que el regula, els següents aspectes:

a. Simulacions fotogràfiques del lloc abans i després de realitzades les instal·lacions, des dels punts d’observació amb major observadors potencials.

b. Definició precisa dels elements complementaris de la instal·lació, tals com tanques, edificacions i línies elèctriques.

c. Pressupost detallat de les mesures correctores.

 

Article 9. Règim de fiança relativa al desmantellament i restitució dels terrenys

9.1. L’autorització urbanística en sòl no urbanitzable de la instal·lació d’un sistema de captació de l’energia solar fotovoltaica comporta l’obligació de desmantellament dels equips i la restitució dels terrenys que ocupen una vegada finalitzada l’activitat de producció d’energia elèctrica, i la restauració de l’estat original. En cap cas, la instal·lació dóna dret a destinar els terrenys a altres usos i les resolucions que autoritzen urbanísticament la implantació han d’indicar clarament aquesta obligació.

9.2. Per garantir el compliment de l’obligació de desmantellament dels equips i restitució dels terrenys, en l’acord d’atorgament de llicència municipal s’haurà de constituir una garantia per aval bancari, la quantia de la qual s’estableix en 1% del cost del projecte.

9.3. L’import de la garantia es revisarà cada 7 anys des de la data d’atorgament de la llicència. Cada 7 anys es demanarà informe tècnic sobre si l’import de la garantia establert és suficient per cobrir la funció per la qual es va constituir. Quan s’informi que és suficient no hi haurà més tràmits. Quan per l’informe tècnic s’estableixi que l’import de l’aval no és suficient per garantir el desmantellament i restitució dels terrenys es requerirà a la promotora aval per la diferència.

9.4. La constitució de la garantia davant l’Ajuntament té caràcter de condició inexcusable per a l’obtenció de la llicència municipal. Per a les instal·lacions en panell instal·lades sobre coberta d’edificacions en entorn rústic no serà exigible l’aval.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2020 i entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província

 

Annex 1

Plànol d’aptitud del sòl no urbanitzable de Vinaixa per a l’acollida d’instal·lacions de captació d’energia solar.