al contingut a la navegació Informació de contacte

Normes de règim intern del Complex Esportiu Piscines Municipals de Vinaixa

Regulació de l’ús i el funcionament correctes del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Vinaixa

Normes de règim intern del Complex Esportiu Piscines Municipals de Vinaixa

Preàmbul 

Aquesta normativa té per objecte la regulació de l’ús i el funcionament correctes del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Vinaixa, gestionades pel propi Ajuntament de Vinaixa, i serà d’aplicació a totes les persones que les utilitzin. Tots els espais es regiran per les especificacions d’ordre general i per les normes generals per a les usuàries i per als usuaris. En els espais esportius, a més, caldrà complir les normes específiques pertinents. En cas de conflicte, s’aplicarà en primer lloc la normativa específica, llevat que la general sigui més restrictiva. 

Capítol 1 - Les persones usuàries.

Article 1 – El concepte de persona usuària 

Als efectes d’aquesta normativa, s’entén per usuari/ària qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat i/o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’autorització d’ús. 

També restaran obligades al compliment de la normativa referida a l’ús i al manteniment de les instal·lacions esportives aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc. 

L’ús de la instal·lació comporta el pagament del preu públic corresponent a la modalitat d’ús, en cas que procedeixi o s’estableixi. 

Per adquirir la condició d’abonada la persona interessada haurà d’aportar les seves dades personals (DNI o passaport o NIE) a l’Ajuntament de Vinaixa i el document previst per a la domiciliació bancària dels rebuts segons els preus públics establerts. Totes aquestes dades seran tractades segons la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal. 

L’import de la quota es domiciliarà en un compte d’una entitat bancària. 

El menors de 18 anys, per fer efectiva la seva inscripció, hauran de signar el consentiment el pare, mare o tutor legal. 

Les baixes, o qualsevol modificació que afecti la quota, s’han de comunicar abans del dia 24 de juny de l’any vigent. Passat aquest període no es reintegrarà l’import o no es podrà realitzar canvis. 

En cas d’impagament, s’impedirà l’accés a la instal·lació i es procedirà a informar a la persona implicada. 

La persona que en vulgui ser usuària eventual, per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada previst, i serà admesa a la utilització dels serveis sempre que no existeixin problemes amb l’aforament i que compleixi la resta de determinacions que més endavant es tracten amb detall. 

Article 2 – Drets de les persones usuàries 

a. Accedir a les instal·lacions assignades, en el seu horari de funcionament i d’acord amb el tipus d’abonament, per a la finalitat per a la qual acreditin estar autoritzats/des. 

b. Realitzar les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització. 

c. Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei, seguint el procediment que hi hagi establert i rebre resposta en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la seva presentació. 

d. Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions

e. Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Article 3 - Obligacions de les persones usuàries 

1 – De compliment general: 

a. Fer un bon ús de les instal·lacions esportives i procurar, en tot moment, respectar-les i tenir-ne cura, així com el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat. 

b. Identificar-se al personal del recinte esportiu, en concret, de les piscines municipals,  sempre que ho requereixi. 

c. Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació, sobretot sanitaris i dutxes, i fer ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha. 

d. En el cas de les piscines és obligat dutxar-se abans de submergir-se a la piscina per primera vegada, com sempre que es retorni a la zona de bany. 

e. Respectar l’horari de funcionament. 

f. Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei. 

g. Comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació. 

h. Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa. 

i. Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu, els jardins, l’arbrat i l’aparcament. 

j. Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai 

k.Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus d’instal·lació. 

l. Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertides del incompliment de la normativa i es neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació. 

m. Aportar les dades necessàries per a adquirir la condició de persona usuària de les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat. 

3 - De compliment específic per activitats infantils: 

a. Els nens i nenes a partir de 7 anys que accedeixin als vestidors hauran de canviar-se sols en el cas de venir acompanyats d’un adult del sexe contrari. 

b. Els nens i nenes menors de 7 anys hauran d’anar sempre acompanyats. 

c. Els nens i nenes a partir de 7 anys cal que entrin sols al vestidor que els pertoqui. Només a les primeres sessions se’ls pot permetre l’entrada acompanyats d’una persona adulta. 

d. En els casos permesos, només una persona pot acompanyar al menor. 

e. Els acompanyants hauran de portar xancletes d’ús exclusiu per accedir fora del vestidor (per la part de la piscina) i a la zona de dutxes. 

Capítol 2 - Condicions d’accés al Complex Esportiu 

L’accés a la instal·lació es farà mitjançant identificació i presentació de l’autorització oportuna, respectant els horaris establerts segons l’ús autoritzat i la instal·lació assignada. 

Article 4 - Obligacions d’identificació 

1. Per accedir a la instal·lació, la persona usuària s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés s’estableixin per l’Ajuntament de Vinaixa.

2. L’acreditació de persona usuària és personal i intransferible. La seva pèrdua o alteració manifesta implicarà la necessitat de sol·licitar-ne un de nou a l’Ajuntament de Vinaixa. 

3. En les activitats en grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones participants mostrarà a la persona encarregada del control d’accés a la instal·lació el document que se li requereixi. 

Article 5 - Accés de menors 

Els/les usuaris/es menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta que se’n faci responsable, excepte que participin en una activitat infantil. Es permetrà un màxim de 4 menors per adult. 

Article 6 - Altres condicions d’accés 

1. Els/les usuaris/es en el moment de donar-se d’alta declararan que la pràctica d’exercici físic actiu o passiu no serà perjudicial per la seva salut, seguretat , benestar o condició física. 

2. La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais. 

3. No es permet l’accés a la zona de platja de cap de les piscines amb calçat de carrer. 

4. No es permet accedir a les instal·lacions esportives cap mena de vehicle de motor, excepte aquells que siguin necessaris per al manteniment de les instal·lacions o que s’autoritzin expressament i motivadament. 

5. Les persones usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, cotxets per infants, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al seu grau de discapacitat. 

6. No es permet l’entrada d’animals en tot el recinte, excepció feta dels gossos pigall. 

Capítol 3 - Utilització general d’espais i de material esportiu 

Article 7 – Ús dels espais 

1. No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Vinaixa. 

2. Les persones usuàries que han llogat o en fan ús d’alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat, si procedeix. 

3. No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. 

4. S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació. 

Article 8 – Ús del material esportiu 

1. Cada usuari ha de dur el seu material esportiu, demanar autorització a les persones responsables, fer ús seguint les normes establertes i recollir-ho en acabar-ne l’ús. 

2. Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable. 

Article 9 - Pautes de comportament general 

1. Les persones usuàries mantindran la neteja i l’ordre de tota la instal·lació, de l’equipament i del material esportiu, així com un comportament respectuós envers el personal i la resta de gent que hi sigui present. 

2. S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements de la instal·lació i les normes específiques d’ús: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc. 

3. Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva. 

4. En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les persones usuàries. 

5. Per a la utilització de l’espai esportiu, les usuàries i els usuaris tenen l’obligació de canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així com de portar roba esportiva. 

6. És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació. 

7. S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació, ja que l’Ajuntament no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. 

8. No es permet menjar en tot el recinte de les piscines, exceptuant-ne les zones destinades expressament per a aquestes finalitats. No es permet l’entrada d’objectes de vidre, llaunes o de qualsevol altre material que es pugui trencar a bocins. 

9. No es permet fumar en tota la instal·lació esportiva de les piscines, inclòs cigarretes electròniques, ni consumir begudes alcohòliques d’alta graduació. 

10. No es permet exercir la venda ambulant a les instal·lacions. 

11. No es permet llençar cap objecte als espais, piscines i/o pistes on es practiquen els esports, ni llençar cap tipus de deixalles fora dels recipients destinats a aquest fi 

Article 10 - Pautes de comportament saludables i confort

1. És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització de la pràctica esportiva. 

2. És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. 

4. Durant les sessions, és recomanable hidratar-se bevent, sovint, petites quantitats d’aigua. 

5. És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici. 

6. A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir. 

7. Per a les activitats aqüàtiques cal dur casquet de bany, banyador, xancletes (d’ús exclusiu) i tovallola. 

Article 11 - Ordenació i programació de les activitats 

1. L’Ajuntament de Vinaixa anunciarà els horaris de les activitats programades, per exemple, cursets de natació, aiguagym,...

2. L’Ajuntament de Vinaixa es reserva el dret de modificar i/o anul·lar l’oferta d’activitats i els horaris d’us d’instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. 

3. Els pagaments de les quotes i serveis es domiciliaran a començament de període a través de l’entitat bancària segons les dades facilitades. En el cas d’entrades diàries, es podrà adquirir al mateix recinte previ reserva.

4. Per donar-se de baixa cal avisar 15 dies abans de l’inici de la temporada de piscina. 

5. Si hi ha una baixa una vegada començada l’activitat no es retornarà cap percentatge de la quota. Només si es tracta d’una baixa justificada (accident, malaltia,…) es podrà recuperà una part de la quota. Sempre caldrà sol·licitar-ho per escrit adjuntant un justificant. 

Article 12 - Objectes perduts 

L’Ajuntament de Vinaixa no es responsabilitza dels objectes perduts, oblidats o desapareguts a les instal·lacions. 

Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició de les persones usuàries durant 15 dies. Transcorregut aquest termini, el/la responsable de la instal·lació els destruirà o donarà (donacions a ONGs, o altres entitats amb caire benèfic com ara Càrites, parròquies, etc.) 

Quan es tracti d’objectes de valor, es procedirà conforme al que determina la Llei 05/2006, de 10 de maig, que aprova el Llibre V del Codi Civil de Catalunya. 

Article 13 – Mesures especials per COVID-19

Degut al coronavirus SARS-COV-2 s’ha de prestar especial cura en la utilització de tots i cada un dels espais. Aquesta sensibilitat es recull amb una sèrie d’especificacions concretes que es detallen a continuació.

Obligacions per part de l’Ajuntament de Vinaixa

L’Ajuntament de Vinaixa mantindrà i vetllarà per mantenir en tot moment els valors de desinfectant residual de l’aigua segons les especificacions sanitàries dictades. El risc per la transmissió ve donat per la confluència de persones que comparteixen el mateix espai o servei. Segons annex I del RD 742/2013 pel que s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.

L’Ajuntament haurà de garantir i establir les mesures corresponents segons la normativa vigent.

L’Ajuntament de Vinaixa vetllarà pel compliment d’aquestes especificacions.

L’Ajuntament vetllarà per la correcta inscripció de les lectures i l’estat de la piscina, així com l’exposició de les mateixes per tot el públic o usuaris.

L’aforament de les piscines de Vinaixa, la zona platges és de 584 persones, en situació del 30% màxim d’aforament 195 persones, de les quals, a l’aigua podria haver 169 i 19 persones a dins de la piscina gran i petita respectivament, i amb un màxim del 30% de l’aforament seria 56 i 6 persones respectivament. L’Ajuntament vetllarà per no superar aquests valors. En cas que canviï el percentatge d’ocupació, es refarà el càlcul.

L’Ajuntament controlarà l’aforament mitjançant torns que s’establiran segons la demanada per cada una de les modalitats, abonament de temporada i entrada diària. Hi haurà un aforament limitat per cada una de les modalitats. Aquest aforament s’estableix un 80% d’abonaments i 20% d’entrades segons l’ocupació màxima vigent. En el cas del 30% d’ocupació, correspondria 157 persones amb abonaments de temporada i 39 amb entrades diàries.

L’ocupació màxim dels vestidors serà de 6 persones. L’Ajuntament ho vetllarà.

S’anunciarà els diferents missatges mitjançant rètols o panells informatius.

Obligacions per part dels usuaris

No es podrà tancar cap finestra dels vestidors, s’ha de mantenir la ventilació en tot moment. Per aquesta ocasió s’ha habilitat teles mosquiteres per evitar l’entrada d’insectes.

En cada ús dels espais comuns, s’ha de rentar les mans. Per aquest motiu hi haurà dispensador de sabó i paper als lavabos, així com gel hidroalcohòlic a la zona d’accés a la piscina.

Totes les persones han de mantenir la distància obligatòria segons les indicacions, en cada moment, de les autoritats sanitàries.

En el cas d’entrades diàries, es realitzarà la reserva mitjançant cita prèvia. Mentre no es superi l’aforament no hi haurà limitació d’hores al recinte, en quan es superi l’aforament, el torn durarà màxim 1,5h. Aquest torn s’indicarà la seva finalització mitjançant el personal de control d’accés. 

En el cas d’abonaments de temporada el funcionament serà igual que l’anterior. Els usuaris hauran de seguir les indicacions dictades per les persones de control d’accés.

La disposició a la zona de platges haurà de ser aquella que garanteixi un distanciament mínim de 2m entre persones. 

És obligatori l’ús d’estora o tovallola per estirar-se a la gespa. Aquesta haurà de ser neta i desinfectada.

No es pot fer ús de les dutxes interiors, només les exteriors.

S’ha d’utilitzar mascareta en els espais que no es pugui mantenir 2m de distància segons l’Ordre SND/422/2020.

Obligacions pels explotadors del bar

A través del contracte de l’explotació del bar, els arrendataris han de complir amb l’establert al contracte. Pel que fa a les normes relacionades amb la neteja i desinfecció, s’ha de netejar almenys 3 cops per dia i en cada ocasió que es requereixi. Inclou superfícies, poms i manetes, aixetes, sanitaris,...

La neteja ha de ser amb detergent i amb desinfectant. Pel que fa al desinfectant, amb solució de lleixiu al 0,1%.

Les entrades diàries les gestionarà els explotadors del bar, segons contracte vigent amb l’Ajuntament de Vinaixa

Capítol 4 - Normativa específica d’ús dels diferents espais de les instal·lacions 

Article 14 – Piscines 

NO ES PERMET: 

a. L’entrada als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult que es faci responsable. 

b. Banyar-se si es pateix alguna malaltia infecciosa o que es pugui encomanar. L’Ajuntament de Vinaixa podrà exigir un certificat mèdic en cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc de contagi. 

c. L’ús de la piscina a persones amb ferides obertes (amb pèrdua de sang). 

d. Entrar al vas de les piscina amb maquillatge, crema(incloses cremes solars) o apòsits de qualsevol tipus. 

e. Entrar amb menjar o begudes en envasos que es puguin trencar. 

f. Cap tipus d’activitat perillosa com pot ser córrer, saltar, empènyer, tirar-se de cap o practicar jocs que puguin comportar algun risc pels usuaris. 

g. Travessar d’un carrer a l’altre, ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris. 

h. L’ús d’aparells musicals que propaguin el so a l’ambient i puguin molestar. A exempció de les activitats puntuals programades pel centre. 

i. L’ús de material recreatiu (pilotes, inflables, matalassos...) fora de l’organització explícita d’activitats programades. 

j. Romandre a la zona de la piscina amb roba, calçat de carrer o banyadors que cobreixin les cames per sota el genoll, a excepció dels vestits de neoprè. 

k. Utilitzar cap tipus de sabó a les dutxes de piscina. 

l. Fumar ni l’ús de cigarrets electrònics en tot el recinte

j. El nudisme ni el topless en tot el recinte

ÉS OBLIGATORI: 

a. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina. 

b. Utilitzar casquet i vestit de bany adient. 

c. Fer cas de les indicacions fetes pels socorristes i/o tècnics de la instal·lació. 

d. Nedar sempre pel costat dret del carrer, girant en sentit de dreta a esquerra. 

e. Demanar al socorrista la possibilitat d’utilitzar material específic per a qualsevol activitat individual o col·lectiva. 

f. Respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets de natació i d’altres activitats. 

g. Respectar l’aforament màxim establert per normativa. 

h. Respectar el descans dels usuaris que estiguin prenent el sol i gaudint d’una estona de descans i relaxació. 

i. Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla,bombolleta, etc), adaptar a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.

ES RECOMANA: 

a. Consultar la disponibilitat de bany. 

b. Conèixer la fondària de les piscines abans d’utilitzar-les (persones que no saben nedar, per fer alguna activitat concreta...). 

c. No haver menjat, almenys, des de dues hores abans d’entrar a l’aigua. 

d. Deixar la tovallola i el barnús als espais reservats per aquest ús. 

e. Dutxar-se després de sortir de l’aigua. 

f. Utilitzar xancletes per circular per la zona de platja de la piscina. 

g. Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments abans de començar a nedar. 

h. Consultar amb el personal tècnic de la instal·lació qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic. 

i. Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de la piscina.

j. No deixar que els nens/es petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.

k.Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.

l.No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada després de menjar o d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet exercici físic intens.

m.Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona

d’estada, si es vol prendre el sol.

n.Dutxar-se abans d’entrar a la piscina, si s’ha pres el sol o s’ha fet

exercici de forma intensa.

o.Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l’aigua

progressivament.

p.En cas d’haver patit un incident o accident dintre del recinte posar-se

en contacte de seguida amb els tècnics de la piscina i/o els socorristes

aquàtics.

q.La utilització de cremes de protecció solars.

Article 15 – Vestidors 

NO ES PERMET: 

a. Fumar, l’ús de cigarrets electrònics, menjar o beure a l’interior del vestidor. 

b. Afaitar-s’hi o depilar-s’hi, per raons higienico-sanitàries. 

ÉS OBLIGATORI: 

a. Vetllar pel bon manteniment i deixar el vestidor en bones condicions per als usuaris posterior. 

b. Tenir cura de les aixetes així com dels dispensadors de sabó i assecadors de cabell. 

c. Llençar les deixalles i envasos a les papereres. 

d. Utilitzar sabatilles de bany. 

e. Dutxar-se el temps estrictament necessari i fer un ús responsable de l’aigua. 

f. Eixugar-se a la zona de dutxes per tal de mantenir net l’espai. 

g. Que els nens i nenes a partir de 7 anys es canviïn sols, en el cas de venir acompanyats d’un adult del sexe contrari. 

ES RECOMANA: 

a. No deixar objectes de valor als vestidors. La instal·lació no es fa responsable de la desaparició o pèrdua dels objectes dipositats en els vestidors. 

Article 16 - Utilització del pàrquing 

a. La utilització del pàrquing està restringida al temps d’ús de la instal·lació. 

b. És obligatori circular per l’aparcament d’acord amb la senyalització existent, respectant les zones no habilitades per aparcar. 

c. L’Ajuntament de Vinaixa, no es fa responsable de robatoris, accidents o altres incidències en la zona d’aparcament. 

Article 17 - Plafons informatius del recinte esportiu i de les piscines municipals

1. Els plafons informatius són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del recinte i de les activitats que s’hi fan. 

2. L’Ajuntament de Vinaixa gestionarà el contingut dels diferents plafons informatius i a aquest efecte determinarà els criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents. 

3. No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat fora dels espais adients i assignats en cada plafó sense l’autorització dels responsables del recinte.

Capítol 5 - Tractament dels incompliments de la normativa d’ús 

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta Normativa constitueix incompliment. Els incompliments es qualificaran de lleus, greus i molt greus. 

Article 18 - Incompliments lleus: 

a. No ajustar-se a les condicions d’ús recollides en les normes generals comunes. 

b. La pertorbació lleugera i puntual ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets a altres persones o activitats. 

c. La pertorbació lleugera i puntual ocasionada en la tranquil·litat o en el normal funcionament dels equipaments i instal·lacions. 

d. L’incompliment de les normes de règim intern de les instal·lacions i equipaments. 

e. No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la Normativa Específica d’ús dels diferents espais esportius i elements de les instal·lacions. 

f. La resta de les condicions d’ús contingudes en la present Normativa i que no estiguin tipificades com a incompliments greus o molt greus. 

Article 19 - Incompliments greus: 

a. Els actes evidents i notoris que atemptin contra la tranquil·litat, la dignitat o el pacífic exercici dels drets d’altres usuaris o les seves activitats a l’interior de les instal·lacions i que no arribin a consistir en el comportament antisocial previst a l’article posterior en l’apartat de sancions molt greus. 

b. L’incompliment d’ordres o instruccions del personal del recinte. 

c. Els actes de deteriorament greu i rellevant amb dol o imprudència que s’originin als equipaments, infraestructures instal·lacions o elements del Recinte que suposin en el seu cas, una despesa igual o inferior a 500€. 

d. La reincidència en l’incompliment de les obligacions com a usuari/a del Recinte Esportiu , de les normes generals comunes. 

e. La reincidència en l’incompliment de les obligacions com a usuari/a de la Normativa Específica del Recinte Esportiu. 

f. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. 

g. Negar-se a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició d’usuari/ària. 

h. Resistir-se a seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les instal·lacions i el funcionament de les activitats. 

i. Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat la normativa. 

j. Utilitzar la instal·lació, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 

k. Utilitzar les instal·lacions d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten en la relació que en té l’Ajuntament de Vinaixa 

l. Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona. 

m. No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions. 

Article 20 - Incompliments molt greus 

a. Els actes de deteriorament greu i rellevant amb dol o imprudència que s’originin als equipaments, infraestructures instal·lacions o elements del Recinte Esportiu que suposin en el seu cas, una despesa superior a 500€. 

b. El comportament antisocial, incívic o discriminatori envers les persones. 

c. L’impediment de l’ús d’espais, equipaments o altres elements del Recinte Esportiu amb dret a la seva utilització. 

d. Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris/àries i/o al personal que presta servei en les instal·lacions. 

e. Realitzar activitats o utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització. 

f. Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització corresponent. 

g. Dur a terme activitats prohibides que siguin susceptibles de generar un rendiment econòmic si aquestes no han estat autoritzades prèviament per l’Ajuntament de Vinaixa. 

h. La reincidència en la comissió d’infraccions greus. 

 

Article 21 - Mesures a aplicar per incompliment de les condicions d’ús, competència en l’aplicació i prescripció de les mateixes 

1 – No ajustar-se a les condicions d'ús del Recinte Esportiu de les Piscines Municipals de Vinaixa per part de l'usuari comportarà l'adopció de les mesures següents: 

a) Per la comissió de sancions lleus: expulsió temporal de les instal·lacions i una sanció econòmica de fins a 750€. 

b) Per la comissió de sancions greus: suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període de fins a un any i una sanció econòmica de fins a 1.500€. 

c) Per la comissió de sancions molt greus: suspensió de la condició d’usuari i una sanció econòmica de fins a 3.000€. 

2 - L'expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el Recinte Esportiu, podrà ser acordada per qualsevol dels caps d’unitat o per qualsevol treballador del recinte municipal esportiu en cas d'absència d'aquests, sens perjudici de poder proposar l’Ajuntament de Vinaixa l'adopció de les altres mesures previstes en aquest article. L'expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeix el fet que motiva l'aplicació d'aquesta mesura. 

3 - La suspensió del dret a l’entrada a les instal·lacions podrà ser acordada per l’Ajuntament de Vinaixa en cas de no ajustar-se a les condicions d'ús previstes als apartats a) i b) de l'article 1. La durada de la suspensió no podrà ser superior a un any. 

4 - La suspensió de la condició d'usuari podrà ser acordada per l’Ajuntament de Vinaixa en cas d'incompliment molt greu de les condicions d'ús previstes a l'article 1. 

5 – l’Ajuntament de Vinaixa resoldrà imposar alguna de les mesures abans esmentades. La persona afectada tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri adequats i d’aportar elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sens perjudici d'altres actuacions i diligències que cregui oportunes. Contra l’Ajuntament de Vinaixa es podrà interposar recurs ordinari davant de l’Alcalde. 

6 -La durada de la mesura aplicable es determinarà, d'acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l'actuació de l'interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència. 

7 – l’Ajuntament de Vinaixa podrà arbitrar les mesures cautelars necessàries per garantir el compliment de les condicions d'ús del Recinte Esportiu de les Piscines Municipals de Vinaixa.

Article 22 - Responsabilitats 

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Normativa: 

a. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. 

b. Les entitats o les persones responsables de l’usuari/ària, quan l’infractor/a realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran, també, responsables de les infraccions que aquella persona realitzi. 

c. Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableix a la legislació vigent, seran també responsables, juntament amb la persona infractora. 

d. Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta Normativa. 

e. La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que se n’aprovi la seva modificació o derogació.