al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança municipal reguladora de la modificació del traçat de cables de façana de la xarxa d'enllumenat públic

PREÀMBUL
Al llarg dels anys s’han anat posant cables de diferents serveis a les façanes.
Bàsicament, subministrament elèctric domèstic, subministrament elèctric de
l’enllumenat públic i cables de telefonia.
La major part d’aquests cables s’han posat en façana o penjats en penjadors
col·locats en façana sense els preceptius permisos de les propietats dels
immobles. En alguns immobles el volum de cablejat en deteriora la imatge a la
vegada que la falta de manteniment del cablejat suposar un risc per les
persones.
Amb l’ordenança es pretén establir un marc normatiu senzill per la modificació
del traçat dels cables relatius al subministrament de l’enllumenat públic atenent
a que, l’enllumenat públic és competència municipal i la xarxa de cables de
subministrament d’aquest pertoca mantenir, reparar i millorar a l’Ajuntament.
Malgrat, que la problemàtica principal són els cables de l’enllumenat públic,
s’aprofita, també, per establir unes pautes per cablejat de megafonia, els
fanals, els altaveus, cartells indicadors institucionals o turístics, senyals de
trànsit o altres elements de titularitat pública col·locats en façana.
La no regulació és el sistema vigent fins ara. La falta de regulació deix
desemparades les propietats que pretenen retirar els cables i el propi
ajuntament que no disposa de pautes normatives per atendre les peticions.
Com a alternativa reguladora es descarta que la propietat hagi d’assumir tot el
cost. Que sigui l’Ajuntament qui hagi d’assumit tot el cost no és, amb els
recursos actuals, viable.

Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte principal regular la modificació del traçat de
cables de façana o suports de façana existents de titularitat municipal.
També s’estableix la modificació de la ubicació d’altres elements de titularitat
pública col·locats en façana. La present ordenança sols pretén regular la
modificació de traçat o ubicació i per tant sols fa referència a elements
existents.


Article 2. Àmbit d’aplicació
Les prescripcions d’aquesta Ordenança són d’aplicació als següents elements:
- cables de façana de la xarxa de l’enllumenat públic: són aquells cables que
distribueixen energia elèctrica pels carrers i places de la vila als efectes de
proporcionar enllumenat públic.
-qualsevol suport de cables de la xarxa de l’enllumenat públic col·locat en
façana.
- qualsevol altre cable de titularitat municipal que penja directament de façana o
en suport de façana.
- fanals de l’enllumenat públic col·locats en façana.
- qualsevol altre element de titularitat municipal penjat de façana: altaveus de
pregons, senyals de trànsit, cartells turístics institucionals, indicacions
turístiques, enllumenat nadalenc, ...


Article 3. Criteris de modificació.
a)La modificació de traçat de cables o suports de cables proposada haurà de
complir, en la mesura que no siguin incompatibles, els següents condicionants:
-menor impacte visual.
-major seguretat per residents i vianants.
b)La modificació d’ubicació de fanals d’enllumenat públic i altaveus proposada
haurà de complir, en la mesura que no siguin incompatibles, els següents
condicionants:
-menor impacte visual.
-major seguretat per residents i vianants.
-igualar o millorar el servei existent encara que suposi col·locació de més fanals
o altaveus.
-reducció de les possibles molèsties de so o llum als residents immediats.
Aquest darrer criteri serà prioritari en tot cas sobre els altres.
c)La modificació de lloc de senyals de trànsit, enllumenat nadalenc, indicacions
i cartells institucionals o turístics proposada haurà de complir, en la mesura que
no siguin incompatibles, els següents condicionants:
-major seguretat per residents i vianants.
-ubicació més visible i eficaç.


Article 4.Afectació de tercers.
Qualsevol modificació quan envaeix propietat aliena al sol·licitant haurà de
comptar amb l’autorització de les propietats afectades.
Qualsevol modificació encara que no envaeixi propietat aliena haurà de ser
respectuosa a no causar perjudici als tercers.


Article 5. Petició
Els interessats en modificar el traçat de cables de façana o modificació
d’ubicació de suport, fanal o qualsevol altre element han de fer una petició a
l’Ajuntament. En la sol·licitud es farà constar:
- dades de l’interessat.
- localització de immoble i cables, suports o elements pels quals demana la
modificació de traçat o d’ubicació, acompanyat de fotografies de l’estat actual.
-croquis o esquema amb el traçat o modificació que es proposa.
- autorització de les propietats afectades pels nous traçats o localitzacions.
-pressupost de l’obra civil.
-compromís de permetre l’ús de façana o element privatiu afectat pel nou traçat
de cables o nova ubicació de suports o altres elements regulats en aquesta
ordenança o compromís de cessió de les canalitzacions soterrades en domini
públic.


Article 6. Valoració tècnica.
Rebuda la petició el tècnic municipal valorarà la proposta des de les següents
vessants:
-tècnica: vetllarà per a que la proposta sigui tècnicament raonable.
-urbanística: la proposta no podrà entrar en conflicte amb la normativa
urbanística.
-en relació als criteris establerts en article 3: si la proposta entra en contradicció
amb els criteris o condicionants establerts.
El tècnic municipal informarà, si s’escau, la proposta favorablement. En cas
contrari es proposarà als sol·licitants una alternativa favorable.

Article 7. Informació veïnal.
Les propostes valorades favorablement per l’arquitecte municipals seran
sotmeses a informació dels veïns immediats. Aquests disposaran de 10 dies
hàbils per manifestar el que creguin oportú.
No es donarà aquest tràmit d’audiència als veïns que hagin autoritzat la
modificació en compliment de l’article 4 paràgraf primer.


Article 8. Resolució.
Conclosa la informació veïnal es resoldrà la petició atenent a l’informe tècnic i a
les possibles observacions o al·legacions.


Article 9. Execució.
L’execució de l’obra es portarà terme d’acord amb la resolució i les directrius
del tècnic municipal.
Finalitzada l’obra civil es comunicarà a l’ajuntament i es subscriurà document
acreditatiu del permís, a favor de l’ajuntament, per l’ús de façana o element
privat afectat pel nou traçat de cables o nova ubicació de suports o altres
elements regulats en aquesta ordenança.
En cas de canalitzacions soterrades en domini públic es subscriurà document
de cessió de l’obra.


Article 10. Repartiment de despeses.
a)Supòsit de modificació de traçat de cables o suports de cables:
El particular o interessat assumirà l’obra civil de la modificació: retirada i
col·locació de nous suports, realització de rasa en cas de traçat soterrat,...
L’Ajuntament assumirà cost de retirada del cable, col·locació del cable en
suports de nou traçat, pas de cable per canonada, realització d’endolls i
connexions.
b) Supòsit de modificació de lloc de fanals d’enllumenat públic i altaveus:
-quan la nova ubicació no comporta cap millora i respon sols a interès
particular: el particular assumirà l’obra civil i l’Ajuntament l’obra tècnica.
-quan la petició de modificació ve motivada per molèsties de so o llum als
residents immediats: la despesa serà assumida íntegrament per l’Ajuntament.
c)Supòsit de modificació de lloc de senyals de trànsit, indicacions i cartells
institucionals o turístics:
-nova ubicació més eficaç i visible: la despesa serà assumida per l’Ajuntament.
-quan la nova ubicació no comporta cap millora i respon sols a interès
particular: la despesa serà assumida íntegrament pel sol·licitant o interessat.


Article 11. Taxes.
Les actuacions regulades en aquesta ordenança estaran sotmeses a la
liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i a la taxa per
llicències urbanístiques segons les respectives ordenances.
Disposició final


Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 18 de novembre de 2020 i entrarà en vigor l’endemà de la
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província