al contingut a la navegació Informació de contacte

Vaga de dijous 21 de febrer de 2019

Serveis mínims decretats

DIMECRES 20 FEBRER 2019

 

Decret d’Alcaldia 7/2019, de 20 de febrer.

 

El present Acord té per objecte aprovar els serveis mínims que, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials del municipi, hauran de regir durant la jornada de vaga convocada per Intersindical CSC i altres organitzacions pel dia 21 de febrer de 2019 a la qual estan cridats a participar els treballadors del sector privat i empleats públics i treballadors del sector públic.

Al nostre ordenament jurídic es reconeix el dret a la vaga dels treballadors i també obliga a mantenir els serveis essencials de la comunitat. En aquest sentit, l'article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, de 4 de març, segons el qual «Quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'Autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis».

Els serveis prestats per l'Ajuntament tenen la consideració de serveis públics, segons es desprèn del que es disposa en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

La competència municipal per a la fixació dels serveis mínims, de conformitat amb allò establert en l'article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, està reconeguda pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem en diverses sentències.

Havent-se convocat per al dia 21 de febrer de 2019 una vaga general que afectarà a tots els empleats de l'Administració Pública, es fa necessari l'establiment dels serveis mínims.

Per tot l'exposat anteriorment i en virtut de la competència establerta per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Reial decret Llei 17/1977:

 

DECRETO:

 

Primer.- Establir els serveis mínims obligatoris següents:

 

- Oficines municipals: una persona, amb horari de les 8 a les 10 hores del matí, per atendre el Registre d’Entrades de documents.

- Llar municipal d’infants: una persona, en horari normal de la llar, per oferir el servei bàsic de la llar d’acollida i guarda d’infants. El servei de menjador condicionat a la disponibilitat per part de l’empresa contractista.

- Centre Cívic de Serveis: una persona, amb horari de les 16 hores a les 18 hores, per atendre les necessitats bàsiques dels usuaris.

 

Segon.- Informar a tot el personal que l’exercici del dret de vaga implica que no es cotitzarà ni es percebrà la retribució corresponent al període en que es trobi en aquesta situació.

 

Tercer.- Donar publicitat del present decret.

 

 

Jordi Sarlé Gallart                                                             Josep Sans Solsona

Alcalde                                                                               Secretar interventor