al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

Taxa a satisfer pel servei municipal de recollida d'escombraries.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.

Article 2n. Fet imposable

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments.
 2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges.
 3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis que requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat següents:
 4. a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
 5. b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
 6. c) Recollida de runes d'obres.

Article 3r. Subjectes passius

 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
 2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables

 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions i bonificacions.

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.

Es bonificarà en un 50% la taxa de les escombraries dels habitatges en les següents condicions:

 • en els casos d’habitatges amb un únic o única resident jubilat o pensionista.
 • La bonificació s’aplicarà sols per l’habitatge on té el domicili i no per a la resta d’habitatges dels quals pugui ser titular.
 • La bonificació haurà de ser sol·licitada anualment per al contribuent o contribuenta, acreditant la condició de jubilat/jubilada o pensionista i acreditant la condició d’únic resident per certificat de convivència.

Article 6è.Quota tributària.

- Habitatges …………………….. 73,30 euros.    

- Bars, restaurants i similars ......... 343,80 euros.

- Botigues, tallers i altres comerços o locals comercials ........... 87,31 euros.

- Empreses, cooperatives i altres societats mercantils........ 233,54 euros.

- Magatzems ...................... 34,99 euros.

Article 7è. Acreditament

 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
 2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural. En el cas de noves construccions, les quotes s’acreditaran amb referència al mes natural en què s’hagi atorgat la llicència de primera ocupació, o en el qual el local hagi estat ocupat per primera vegada, establint el corresponent prorrateig.

Article 8è. Declaració i ingrés

 1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 2 de l’article anterior.
 2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol modificació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.
 3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, en el període que determini l’Ajuntament.

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 9 de novembre de 2015, i que ha quedat definitivament aprovada començarà a regir l’1 de gener de 2016, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 t), del text refós de la Llei de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, incloent-hi els drets de connexió, col·locació i utilització de comptadors.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la distribució d’aigua,incloent-hi els drets de connexió, col·locació i utilització de comptadors .

Article 3. Subjecte passiu

 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
 2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.

Article 4. Responsables

 1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària

 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa aigua 0,92 euros/m3

Instal·lació de comptador connexió a la xarxa 295 euros.

Conservació de comptadors i manteniment servei 9,90 euros/trimestre.

 1. La taxa per recepció dels subministrament es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

Article 7. Meritació

 1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
 2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
 3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.

Article 8. Impost sobre el valor afegit

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost sobre el valor afegit que ha de soportar el subjecte passiu.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general tributària, i la normativa que la desplega.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 9 de novembre de 2015, i que ha quedat definitivament aprovada començarà l’1 de gener de 2016, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Document Actions