al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.

Taxa a satisfer pel servei municipal de recollida d'escombraries.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del
text refós de la Llei les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per recollida d'escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei.


Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans
d'habitatges, allotjaments i locals o establiments.
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids
urbans les restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de
la neteja normal de locals o d'habitatges.
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de
part, dels serveis que requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques,
profilàctiques o de seguretat següents:
a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans
d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.


Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies
públiques en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o
d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el
propietari dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les
quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la
Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei
General Tributària.


Article 5è. Exempcions i bonificacions.
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència
com a pobres de solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als
que corresponguin al salari mínim interprofessional.
Es bonificarà en un 50% la taxa de les escombraries dels habitatges en les
següents condicions:
En els casos d’habitatges amb un únic o única resident jubilat o pensionista.
La bonificació s’aplicarà sols per l’habitatge on té el domicili i no per a la resta
d’habitatges dels quals pugui ser titular.
La bonificació haurà de ser sol·licitada anualment per al contribuent o
contribuenta, acreditant la condició de jubilat/jubilada o pensionista i acreditant
la condició d’únic resident per certificat de convivència.


Article 6è.Quota tributària.
A) Sistema de recollida actual.
- Habitatges …………………….. 90 euros.
- Bars, restaurants i similars ......... 170 euros.
- Botigues, tallers i altres comerços o locals comercials ........... 70 euros.
- Empreses, cooperatives i altres societats mercantils........ 196 euros.
- Magatzems ...................... 50 euros.
B) Sistema de recollida porta a porta.
- Habitatges …………………….. 90 euros.
- Bars, restaurants i similars ......... 170 euros.
- Botigues, tallers i altres comerços o locals comercials ........... 70 euros.

- Empreses, cooperatives i altres societats mercantils........ 196 euros.
- Magatzems ...................... 50 euros.
Les taxes del sistema de recollida porta a porta s’aplicaran a partir del mes
següent de la posada en marxa d’aquest sistema i serà prorratejat pels mesos
en que el sistema sigui efectiu.

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què
s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva
naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida
d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o
locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en
funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes
s'acreditaran el primer dia de cada any natural. En el cas de noves
construccions, les quotes s’acreditaran amb referència al mes natural en què
s’hagi atorgat la llicència de primera ocupació, o en el qual el local hagi estat
ocupat per primera vegada, establint el corresponent prorrateig.


Article 8è. Declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en
matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i
ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que
estableix el punt 2 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
modificació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les
modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de
cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració.
3. El cobrament de les quotes s'efectuarà semestralment, en el període que
determini l’Ajuntament.


Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.


Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 16 d’octubre de 2019, i que ha quedat definitivament
aprovada començarà a regir l’1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.

Document Actions