al contingut a la navegació Informació de contacte

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d'aigua potable.

Taxa de subministrament d'aigua potable.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del que estableixen els articles 57 i 20.4 t), del text refós de la Llei de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, incloent-hi els drets de connexió, col·locació i utilització de comptadors.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la distribució d’aigua,incloent-hi els drets de connexió, col·locació i utilització de comptadors .

Article 3. Subjecte passiu

  1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’art. 33 de la Llei General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article anterior.
  2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles.

Article 4. Responsables

  1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
  2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària

  1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa aigua 0,92 euros/m3

Instal·lació de comptador connexió a la xarxa 295 euros.

Conservació de comptadors i manteniment servei 9,90 euros/trimestre.

  1. La taxa per recepció dels subministrament es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

Article 7. Meritació

  1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
  2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
  3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.

Article 8. Impost sobre el valor afegit

D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost sobre el valor afegit que ha de soportar el subjecte passiu.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general tributària, i la normativa que la desplega.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 9 de novembre de 2015, i que ha quedat definitivament aprovada començarà l’1 de gener de 2016, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Document Actions